Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Jølstra

Arbeid i samband med bygging av Anga kraftverk, i sideelva til lakseelva Jølstra, har dei to siste vekene ført til ureining og misfarging av elva nettopp i den sårbare tida for laksyngelen til Jølstralaksen. 

– Dette ser ikkje bra ut. Eg håper ureininga og lausmassane i Anga ikkje får negativ innverknad på livet i elva, seier Karl Oddvar Vie som er leiar i Førde elveeigarlag til avisa Firda.  - Tabbe av Fylkesmannen  grunna  manglande kunnskaper hos Fylkesmannen, meiner nettavisa Fiskeguiden.no.

Kategori:
Innlandet har lenge hatt livskraftige bestander av harr som har blitt vurdert som unike i en europeisk målestokk. Foto: Børre K. Dervo.

Det har kommet mange meldinger om nedgang i harrbestander i Oppland de senere årene. NINA-forskere håper ny spørreundersøkelse vil gi oversikt over tilstanden. Fylkesmannen i Innlandet har gitt Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å foreta en kartlegging av utviklingen i ulike bestander av harr i Oppland. Bakgrunnen for dette er at harr er en fiskeart som har hatt sterk tilbakegang i Europa og flere har tatt til orde for at Norge har et særlig ansvar for å ta vare på livskraftige harrbestander.