Friere laksefiske i Tana!

Publisert: 23.02.01

I dag kan barn under 16 år fiske fra stranda med flue og dupp bare på den norske nedre delen av Tana og i norske sideelver. For å gjøre det enklere for barn å fiske, og stimulere voksne til å ta med barn på fisketur, forslås det at denne regelen skal gjelde også for riksgrensestrekningen.

Dag- og nattfiske

På strekningen fra Jalve til Boratbokca,der det selges maks 35 døgnkort i hvert land i perioden fra 20. juni til 20. juli, har det vært reist kritikk fra enkelte fiskere mot at det her bare er nattfiske fra kl 18.00 til kl 06.00.

Klagene er kommet fra eldre fiskere og fra fiskere som har med seg familien, og er formidlet bl.a. via Storfossen camping, som også har gitt uttrykk for at dette er et stort problem.
For å få anledning til å fiske også om dagen, foreslås fisketiden delt med seks timers fiske fra kl 18.00 til kl 24.00, og en tilsvarende periode fra kl 06.00 til kl 12.00.

På riksgrensestrekningen utenom det begrensede området, gjelder dette spesialkortet i hele fiskedøgnet ved fiske fra stranda.

En feil i nåværende forskrifter ønskes rettet opp. Strekningen for slukfiske på finsk side ble i 1996 delt i to, hvorav den ene halvparten på 600 meter forbeholdes fluefiske.

Da det i 1997 ble fastsatt en tilsvarende strekning på norsk side, ble det brukt samme ordlyd som på finsk side. Men siden strekningen på finsk side ligger i en yttersving, ble ikke slukfiskestrekningen i innersvingen på norsk side delt i to.


Den nye teksten blir nå slik:

På strekningen fra øvre grense for begrenset kortsalg ved Jalve til 600 m ovenfor, kan det bare fiskes med flue uten dupp eller søkke. Videre opp til Bildan er også slukfiske tillatt. Strekningene er merket med skilt.
Mer attraktivt for tilreisende

Det foreslås at tilreisende fiskere fra sommeren av får fiske uten lokal roer i et litt større tidsrom på riksgrensestrekningen, og at tidsbegrensningen blir lik alle døgn.
Begrensingen med kravet til lokal roer ble innført for å dempe trengselen av båter slik at lokale fiskere kunne fiske mer uforstyrret enn ellers i døgnet. Hensikten med den foreslåtte forandringen nå, er å gjøre det noe mer attraktivt for turister og bedre inntektsmulighetene for de som tilbyr overnatting og andre tjenester for turister.

Samtidig ønsker man å beholde en periode på 7 timer, fra kl 13.00 til kl 20.00 (norsk tid) hvert døgn, der lokale fiskere har et fortrinn ved fiske fra båt.

På norsk side i nedre del av Tana og i de norske sideelvene blir det fortsatt krav om lokal roer hele tiden.

Ordlyden i forslaget til endret § 8, første ledd blir da:
Fra kl 13.00 til kl 20.00 er det på resten av riksgrensestrekningen bare tillatt å fiske fra båt hvis det er med i båten en lokalkjent roer som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde og som er minst 16 år gammel.

De finske forvalterne ønsket å fremme et mer ytterliggående alternativ som lyder slik:
Fra kl 13.00 til kl 18.00 er det på resten av riksgrensestrekningen bare tillatt å fiske fra båt hvis det er med i båten en lokalkjent roer som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde og som er minst 16 år gammel.Delt flue- og slukstrekning

En feil i nåværende forskrifter ønskes rettet opp. Strekningen for slukfiske på finsk side ble i 1996 delt i to ved at det ble bestemt en strekning på 600 m hvor bare fluefiske ble tillatt. Da det i 1997 ble bestemt en tilsvarende strekning også på norsk side, ble det brukt samme ordlyd som på finsk side. Men på grunn av at finsk side er i en yttersving i motsetning til på norsk side som er i en innersving, ble ikke slukfiskestrekningen på norsk side delt i to. Den nye teksten blir nå slik:
På strekningen fra øvre grense for begrenset kortsalg ved Jalve til 600 m ovenfor, kan det bare fiskes med flue uten dupp eller søkke. Videre opp til Bildan er også slukfiske tillatt. Strekningene er merket med skilt.
Mer attraktivt for tilreisende

Det foreslås at tilreisende fiskere fra sommeren av får fiske uten lokal roer i litt større tidsrom på riksgrensestrekningen, og at tidsbegrensningen blir lik alle døgn.
Begrensingen med kravet til lokal roer ble innført for å dempe trengselen av båter slik at lokale fiskere kan fiske mer uforstyrret enn ellers i døgnet.

Hensikten med den foreslåtte forandringen er å gjøre det noe mer attraktivt for turister og bedre inntektsmulighetene for de som tilbyr overnatting og andre tjenester for turister. Samtidig ønsker man å beholde en periode på 7 timer, fra kl 13.00 til kl 20.00 (norsk tid) hvert døgn, der lokale fiskere har et fortrinn ved fiske fra båt.På norsk side i nedre del av Tana og i de norske sideelvene blir det fortsatt er krav om lokal roer hele tiden. Ordlyden i forslaget til endret § 8, første ledd blir da:

Fra kl 13.00 til kl 20.00 er det på resten av riksgrensestrekningen bare tillatt å fiske fra båt hvis det er med i båten en lokalkjent roer som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde og som er minst 16 år gammel.De finske forvalterne ønsket å fremme et mer ytterliggående alternativ som lyder slik:

Fra kl 13.00 til kl 18.00 er det på resten av riksgrensestrekningen bare tillatt å fiske fra båt hvis det er med i båten en lokalkjent roer som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde og som er minst 16 år gammel.
Norsk område ved Tana bru foreslås åpnet for slukfiske!

I tillegg til endringene ovenfor, som alle gjelder riksgrensestrekningen, foreslår Fylkesmannen én endring som bare skal gjelde på norsk område ved Tana bru. Det foreslås åpnet en strekning der tilreisende fiskere får fiske med sluk. Hvis forslaget får tilslutning, vil dette bli et nytt avsnitt i § 6 med slik formulering:På strekningen på østsiden av elva ved Tana bru, fra 100 m nedenfor brua til 100 m ovenfor brua, er det tillatt å fiske med sluk fra strand fra 1. juni til og med 20. juli, fra kl 18.00 til 24.00 og fra kl 06.00 til kl 12.00 hvert døgn. Strekningen er merket med skilt.


Begrunnelsen for slik åpning for slukfiske er hensynet til reiselivsnæringen, og ønsket om et mer variert tilbud enn bare fluefiske fra strand for tilreisende fiskerne. Hensikten med begrensningen til 12 timer delt i to 6 timers perioder, er å oppnå en ressursdeling ved å tilgodese lokale fiskere som fisker fra strand og fra båt.

Slik ressursdeling forebygger også konflikter mellom fiskere som bruker sluk og som bruker flue. Hvis det viser seg at det blir trengsel eller andre problemer med for mange fiskere samtidig, kan det seinere vurderes begrensning av antall fiskekort på strekningen. Det kan tenkes at vestsiden av elva også er egnet til slukfiske.

Høringspartene bes uttale seg om det bør være sluksone på begge sider av elva eller bare en av sidene, evt. om det bør være andre tidsavgrensninger enn foreslått her.

Partene tar sikte på å vedta eventuelle endringer før påske. Dermed kan de endrede forskriftene tre i kraft allerede for kommende sommersesong, fremgår det av høringsbrevet.
Fiskeguiden gjør oppmerksom på at sportsfiskere med kurs for Tana til sommeren, bør sette seg inn i de lokale forskriftene før man reiser nordover. Ta en telefon eller send en forespørsel i form av en e-mail eller fax til fiskeforvalteren eller Statskog, som holder på med å utarbeide en brosjyre om fiskeforholdene i Finnmark. 

Kategori: