Karasjohka / Kárášjohka / Tanavassdraget 2013

Laks: Sjøørret: Gjedde: Abbor: Ørret:

Fisketiden

20.05 for lokale fiskere, 01.06 for tilreisende fiskere. Stopp for alle 10.08

All hunnlaks over 80 cm / 5 kilo gjenutsettes

I august er det nattfredning mellom klokken 1800-0600.
Kárášjohka


Nedslagsfeltet til Kárášjohka er 4 948 kvadratkilometer, eller tilsvarende nesten en treddel av hele nedslagsfeltet til Tanavassdraget.

Store deler av elva er bare tilgjengelig fra båt.km2 noe som nesten tilsvarer 1/3 av Tanavassdragets totale nedslagsfelt. Store deler av elva er kun tilgjengelig fra båt.


Kárášjohka og dens mange sideelver utgjør tilsammen en lakseførende strekning på 140 kilometer.


Mellom Skáidegeahči,samløpet av Iešjohka og Kárášjohka,og samløpet av Kárášjohka og Anárjohka er elva her hovedsakelig sakteflytende. Det er en god blanding av alle størrelsesklasser av laks, i tillegg til de andre fiskeartene i vassdraget.


Øvre grense for lakseførende strekning for Kárášjohka: kartblad 1933 II, UTM 942 717, Lailagorži.


Kart til Kárášjohka
Gode fiskeplasser


Fra samløpet med Anarjohka ved Elvemunn og opp til Jiesjok-munningen, er det en strekning på 4 mil der elva renner stille, bortsett fra et par litt striere partier med gode fiskeplasser. Hit kan vi ta oss opp med elvebåt.
Ovenfor samløpet med Jiesjohka , møter vi det temmelig strie stryket Njalbmiguoikka, og noen kilometer lenger oppe en rekke småstryk med gode fangstmuligheter, men også stillere partier der det er vanskelig å lese hvor fisken står.
Best blir elva etter å ha passert Buollmannjarg, 49 km fra Elvemunn. Her ligger de fineste laksehøler og stryk som perler på en snor, med bunn av grov grus og kuppelstein.


Ovenfor Raitegorzze- stryket ligger den vesle sjøen Raitejavrre, en kilometer lang utvidelse av elva. Ovenfor ligger flere slike elveloner, men finfine stryk med gode fiskemuligheter innimellom.


Under Storfossen i Karasjohka, 8,5 mil ovenfor Elvemunn, er det en stor, flott høl. Mens vi må trekke båten over land, tar laksen fossen i et par sprang. Ovenfor fossen er det kilometerlang elvelone før elva går over et halv mil langt stille parti.
Videre passerer vi til en del stryk og høler der vi er pokka nødt til å ta noen kast, inntil vi kommer frem til Gieddejavrre (Engvatnet) ved Bæivasgiedde, 98 km fra Elvemunn. Her renner sideelva Bavtajohka inn i Karasjohka.
Videre oppover i Karasjohka finner vi flere store høler og strie stryk, alt sammen finfine fiskeplasser. Men en ting er sikkert, her er vanskelig å ferds med båt.
Her stopper laksen, 11,8 mil fra sjøen!


Ved Suorbmofossen stopper laksen, 11,8 mil fra Elvemunn. Det er mulig at laks under spesielle vannforhold kan passere, men mesteparten blir stående i den kjempestoire hølen, til glede for alle med fiskestang. Likevel, kanskje bør laksen her få fred, etter sin lange bryllupsreise! Jeg hadde ikke hatt hjerte til å ta den. Dessuten ville jeg aldri ha klart å bære den hjem heller, eller utsette kanoen for slike ekstra belastninger!

Mer laks i Bavtajohka enn i øvre Karasjohka!Bavtajohka renner ut i Karasjohka i Geddejavrre (Engvatnet). Her går laksen 6 mil. Den nedre delen er ikke striere enn at den kan stakes med båt. Videre oppover går den over i stille loner. Deretter skifter den med stryk og høler med grus- og steinbunn. I småsjøene i elva er det mye gjedde, men her er også mange gode laksefiskeplasser. Det går mer laks opp i Bavtajohka enn i den delen av Karasjohka som ligger ovenfor Bæivasgiedde.

Overalt kan du finne ørret på halvkiloen i snitt!Karasjohka har sine utspring fra tre forskjellige områder, fra vest Akkanas, i midten Njullusjohka og på østsiden området nordenfor Muoddahasoaivve og Gædgeduoodar, ca. 450 m.o.h.


Herfra til Suorbmogorzze er det 6 mil. Terrenget langs elva veksler mellom store myrer med kratt i sørlige deler, hvor elva flyter stille og danner dype loner, og til mer tilgjengelige områder lenger nord, hvor elva renner i stryk og fine høler.


Karasjohka har tilløp fra Ravddojavrre ved grensen til Finland, Damutjavrre lenger nord og Ladnjojavrre 5 km sør for Buozzajavvre.


Overalt kan vi regne med å finne ørret på rundt kiloen i snitt, med fisk på opptil 2 kilo. Mest gjedde og abbor. Beste fisketid 15.juli.
Ikke siden 1972 har det blitt tatt opp så lite laks på norsk side av Tanavassdraget som i 2005!


Den beregna fangsten i Tanavassdraget i 2005 var 33,8 tonn. Det er 52 tonn mindre enn i 2003, og hele fem ganger dårligere enn i det beste lakseåret. Leder på Fylkesmannens miljøvernavdeling Trond Aarseth er bekymret, og er ikke helt sikker på hvorfor det stadig blir mindre laks i Tanavassdraget.
– I den øvre del av vassdraget, Ie?johka, Kárá?johka, Bávttajohka, Skiec?amjohka og Anárjohka, finnes det nesten ikke gytelaks mer, fortalte Trond Aarseth til Sami Radio 30.januar 2006. Han regner med at for hard beskatning er årsaken til at gytelaksen forsvinner.

Turistfisket må begrenses, mener han, og legger til at også lokalbefolkningen må tåle begrensninger, hvis det dårlige fisket vedvarer. I så fall må den finske og norske regjeringen gjenoppta forhandlinger. Disse ble brutt for to år siden da Finland krevde garnrettigheter til finske hytteeiere.Fiskekort for Karasjohka

fiskeutstyr og desinfeksjonsstasjon:


ESSO KARASJOK
Tel: 78 46 63 11

Fiskekort for laksefiske


Tilreisende fiskere får bare kjøpe døgnkort. For å få kjøpt fiskekort, må du vise frem kvittering for betalt fiskeravgift. Alle under 16 år slipper å betale denne avgiften til staten.


I Karasjok får du kjøpe fiskekor hos Esso Karasjok, og på Jergul Asstu.

I Tana selges kort på Shell ved Tana bru, Tana Familiecamping, Storfossen Camping, Levajok Ride- og leirsenter og Esso i Rustefjelbma.


Utenlandske statsborgere har ikke adgang til å fiske i sideelvene, med unntak av nedre del av Kárá?johka opp til samløpet med Ie?johka.


Diskriminering!


Reglene for stangfiske er ulike for lokalbefolkning og tilreisende fiskere, spesielt for fiske med sluk. Tilreisende kan kun fiske med sluk fra land i tre avgrensede områder.


Dersom en vil fiske fra båt må en være oppmerksom på at den skal være registrert i elvedalen. I den nedre norske delen av vassdraget og i norske sideelver er det stilt krav om lokal roer. På riksgrensestrekning kan en fiske uten lokal roer deler av døgnet.

Fiskereglene for Tanavassdraget gjelder så langt som laksen går. I noen sideelver er grensen skiltet. Ovenfor laksestrekningen gjelder vanlige regler og fiskekort for innlandsfiske i Finnmark.
Tre ulike fiskekort:


Det grønne fiskekortet gjelder for riksgrensestrekninga, også på finsk område ved fiske fra båt. Ved fiske fra finsk strand, må finsk fiskeravgift betales. Fra og med 20. juni til og med 20. juli gjelder det grønne kortet ikke fiske fra strand på skiltet strekning ved Storfossen.


Det gule fiskekortet gjelder for den norske, nedre del av Tanaelva og de norske sideelvene så langt det går laks eller sjøørret.

Det blå fiskekortet gjelder for fiske fra strand på skiltet strekning ved Storfossen (på merket strekning fra nedenfor Boratbok?a opp til Jalve).

Dette kortet selges i perioden 20. juni - 20. juli, og kun 35 kort pr døgn på hver side av elva. Kortet gjelder fiske med fluestang fra strand fra kl 18 til kl 06. Fiskekortet gjelder også fiske fra strand hele fiskedøgnet på resten av riksgrensestrekningen.
På norsk side selges det blå kortet bare fra Storfossen camping. De som bor på campingplassen har fortrinnsrett dersom det er flere enn 35 som vil kjøpe kort.
Norske og finske borgere må kjøpe døgnkort i sitt eget land for fiske fra land på riksgrensestrekningen.


Desinfeksjon av fiskeutstyr:


Tilreisende fiskere fra utlandet eller utenfra Finnmark, må desinfisere fiskeutstyret før de får kjøpt fiskekort!


Alle fiskere som kommer fra andre vassdrag bør tørke eller desinfisere alt sitt fiskeutstyr før de fisker i Tanavassdraget.
Fiskeregler for tilreisende fiskere:


Fiskeområder:

Personer som er fast bosatte i Norge kan fiske på riksgrensestrekningen, i de norske sideelvene og i den nederste, norske delen av Tanaelva.

Personer som ikke er fast bosatte i Norge, kan ikke fiske i de norske sideelvene, unntatt i Kárásjohka opp til samløpet mellom Ie?johka og Kárájohka.Særregler for Storfossen:


På skiltet strekning fra nedenfor Boratbok?a opp til Jalve gjelder følgende begrensning ved fiske fra strand i tiden fra og med 20. juni til og med 20. juli:

Det selges maksimum 35 kort pr døgn i hvert land.

Det er bare tillatt å fiske fra kl 18.00 til kl 06.00.

Kortet gjelder dessuten for fiske fra strand hele fiskedøgnet på øvrig riksgrensestrekning.

Forbudte metoder og områder:


Det er forbudt å fiske med reke, reketackle eller liknende redskap, og det er forbudt å bruke fisk eller mark som agn. Krøking av fisk er forbudt. Det er forbudt å fiske innenfor ledegarn i stengsel og i et område nærmere enn 50 m nedafor eller 10 m til side for stengsel. Det samme gjelder nærmere enn 10 m fra settegarn.
Det er forbudt å fange laks, ørret eller røye mindre enn 25 cm. Vinterstøing skal slippes ut.
Det er forbudt å fiske med stang fra strand i hovedelva 50 m ovenfor og 50 m nedafor utløpet av lakseførende sideelver. Fiske fra bru er ikke tillatt.

Det er forbudt å fiske på strekninga fra 50 m ovenfor til 150 m nedafor Karigasniemi bru.

Fiske fra strand:


Fluefiske fra strand er tillatt i hele vassdraget, men ikke med dupp eller søkke (altså bare med fluestang). Barn under 16 år kan fiske med flue og dupp i hele fiskeområdet.

Slukfiske fra strand er bare tillatt på disse strekningene:

fra Tanamunningen til Langnes, på skiltet strekning på østsiden av elva ved Tana bru i tiden 1. juni til 31. juli. på skiltet strekning ved øvre del av Storfossen, Ailestrykene opp til Levajok fjellstue, og ovenfor Matinköngäs i Anárjohka/Skieh??anjohka.

På slukfiskestrekningene kan du også bruke flue og det er tillatt med dupp eller søkke.
Fiske fra båt


Det er bare tillatt å fiske fra båt som eies av folk som er fast bosatt i elvedalen. Båten skal ha registreringsskilt utstedt av lensmannen. Det er ikke tillatt å fiske fra oppankret båt eller fra båt med motoren i gang. Ved fiske fra båt i den nedre norske del av Tanaelva og i norske sideelver er det krav om lokal roer (minst 16 år gammel og fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde). Også roer må ha fiskekort.

I Storfossen fra Bildanguoika i øvre del av Storfossen til nedenfor Boratbok?a ved Storfossen camping er det av sikkerhetsmessige grunner alltid krav om lokal roer.


På riksgrensestrekninga utenom Storfossen, gjelder kravet om lokal roer alle dager fra kl 13:00 til 20:00 (norsk tid).
Innlandsfiske:


Er du under 18 år og over 67 år, trenger du ikke å løse fiskekort. Ektefelle/samboere betaler halv pris.

Fiskekort for innlandsfiske for personer fast bosatt i Norge utenfor Finnmark:

Tredøgnskort 75 kroner, ukekort 145 kroner og sesongkort 290 kroner.

Fiskekort for innlandsfiske for personer fast bosatt utenfor Norge:

Tredøgnskort 115 kroner og ukekort 230 kroner. Fiskekortet gjelder for innlandsfiske med stang og håndsnøre på all statsgrunn i Finnmark, Troms og Nordland.Fangst:
2007: Karasjohka nedenfor Skaidigecci: 283 laks på 1358 kilo. Av dette var 75 smålaks, 159 mellomlaks og 49 storlaks.

Karasjohka ovenfor Skaidigecci: 300 laks på 1402 kilo. Av dette var 94 smålaks, 159 mellomlaks og 47 storlaks.Karasjohka-video
I denne videoen får vi en fin innføring i fisket i Karasjohka, men Fiskeguiden sitter igjen med undring over at ingen av laksene ble gjenutsatt, sårbar som Tanavassdraget er blitt.

Informasjon

Tanavassdragets Fiskeforvaltning / Deanučázádaga guolástanhálddahus


www.tanafisk.no

Ringveien 41, 9845 Tana

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Direktør Hans-Erik Varsi

tel + 47 924 00 935

Leder for vassdrag og oppsyn:

Kjell-Magne Johnsen

tel + 47 906 85 088

Esso-stasjonen i Karasjok selger kort, og har god peiling på oppgangen i de øvre elvene.
:
tel + 47 784 66 311.


Karasjok Jakt og Fiske,

tel + 47 784 66 800.


Samisk garnfiskeforening

v/ Olaf Hansen

Fanasgiedde

9845 TanaTana Jeger og Fiskerforening

v/ John Georg Dikkanen

Skiippagurra

9845 Tana

Fiskekort

Døgnkort 150 kroner for fiske fra strand, 300 kroner for fiske fra båt. Døgnkort 80 kroner ved Tana-munningen og øverst i Anárjohka.

Døgnkort 40 kroner for familiemedlemmer (ektefelle, samboer og barn under 16 år).


Ved fiske fra båt skal også roeren ha fiskekort.
Fangstoppgave/depositum 100 kroner pr. kort, som tilbakebetales ved levering av fangstoppgave, senest 31.august.