Grøtåa / Femundmarka / Femundsmarka

Gjedde: Harr: Abbor: Ørret:

0


Anders Gilljams fine sider om Femundmarka

Informasjon

Fiskekort

Inngangsportene til Femundsmarka


Du kan ta deg inn i marka langs DNTs løypenett fra flere kanter. Fra Rørossida kan du vandre innover langs merka turstier med start fra Feragen, Feragsdammen, Langen gjestegård, eller du kan ta rutebåten Fæmund 2 fra Synnervika inn til Røa, og derfra følge merka sti inn til Røvollen og Roasten. Statskog har utleiehyttene Synnervika og Feragsdambua ved to av de mest aktuelle startpunktene.


17 Statsko-buer


I Femundsmarka i Røros vil du finne 17 Statskogbuer som står åpne, og som du er velkommen til å benytte når som helst. De fleste av disse ble i sin tid satt opp som losji og mannskapsbrakker i forbindelse med skogsdrift, fløting og setring. Buene forteller en viktig historie om fortidas bruk av skogtraktene ved Femunden.
Buene varierer i størrelse og er sparsommelig innredet. Alle er utstyrt med ovn og hver vinter blir det fraktet inn ved beregnet til et årsforbruk. Buene eies av Statskog og driftes i nært samarbeid med Statens naturoppsyn.


Jerven har fast bopel i Femundsmarka og bjørnen er nærmest en årviss gjest, mens ulv og gaupe er mer tilfeldig besøkende. En liten svensk-norsk moskusflokk har jevnlig tilhold i grensetraktene på norsk side, hovedsakelig i områdene fra Skebro og inn i Vigelfjellene. Spor etter beveren i form av hytter og bevergnag er vanlig langs vassdragene.
Det karrige landskapet er leveområde for relativt få fuglearter, men i gode år kan det inntreffe bra bestand av storfugl og rype. Storlommen og fiskeørna, som begge har fisk på menyen, kan betraktes som karakterarter for området. Femundsmarka er også det sørligste området i Skandinavia med samisk tamreindrift.
Den gamle furuskogen er voksested for den karakteristiske ulvelaven. Femundsmarka med tilgrensende svenske verneområder er det viktigste området for denne lavarten i Skandinavia. Laven er svært giftig, og ble som navnet tilsier brukt i åte lagt ut for ulv i tidligere tider.
Helårsfiske.


Ørret og harr dominerer vassdragene


I Femundsmarkas mange vatn finnes røye, sik, abbor, gjedde og lake. I elvene dominerer ørret og harr. På vinterstid kan du prøve isfiske i vatnet på Røvolfjellet, Revlingsjøene, Rønsjøen og en del mindre småvatn i Engerdal.


Fiskekort


Fiskekort får du kjøpt via inatur.no eller SMS og hos flere utsalgssteder på Røros. Engerdal fjellstyre og Statskog samarbeider også om et eget «Femundsmarkkort» som gjelder i alle vatn og vassdrag innenfor grensene til nasjonalparken i Engerdal og Røros. Dette kortet selges bare på www.inatur.no.


Feragsdambua

Kategori: