Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

MÅ KLARE SEG SJØL: Statsforvalteren i Innlandet anbefaler at settefiskprogrammet for hunderørreten - og dermed det meste av mjøsørreten - stanses.

MÅ KLARE SEG SJØL: Statsforvalteren i Innlandet anbefaler at settefiskprogrammet for hunderørreten - og dermed det meste av mjøsørreten - stanses. Foto: Arkivbilde

– Vi føler oss overkjørt. Hele prosessen fra Statsforvalterens side er merkelig, sier Morten Øverby i Mjøsa Felles Fiskerforening.

I alt 11 klager – blant annet fra fiskerorganisasjoner og ordførere – kom inn til Statsforvalteren i Innlandet (tidligere Fylkesmannen) da forslaget om å stanse settefiskprogrammet for mjøsørreten ble sendt ut på høring i fjor.

Nå er rapporten sendt videre til Miljøtoratet, med en klar oppfordring om å stanse programmet. Alle motargumenter er avvist.direk

«Bestanden av hunderaure er kraftig styrket de senere årene. Hunderaurens naturlige rekruttering er nå så god at Statsforvalteren mener det ikke lenger er nødvendig å forsterke den med utsetting av settefisk», heter det i meldingen på hjemmesiden til Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalterens hovedargument mot å fortsette utsettingen er at det kan ha betenkelige genetiske effekter på fiskestammen. 

«Det er derfor et mål å først og fremst legge til rette for naturlig rekruttering», heter det.

En drapsmaskin

– Det er sterkt beklagelig at våre synspunkter ikke er tatt hensyn til. Vi føler vi hadde gode argumenter. Heller ikke spørsmålene vi har stilt, er det gitt svar på i meldingen, sier Morten Øverby.

Han uttaler seg på vegne av alle fiskerforeningene rundt Mjøsa, som alle er svært kritiske til å stanse settefiskprogrammet på nåværende tidspunkt.

Fiskerne får massiv ordførerstøtte: – Dette er å gamble med framtida til mjøsørreten

– Hvorfor ikke gjøre som i lakseforvaltningen? spør Øverby og forteller at laksen i mange elver blir hurtigtestet før den benyttes i settefiskproduksjonen.

– Det er helt riktig at det er bra med fisk i Mjøsa nå. Det viser at settefiskprogrammet har vært en suksess. Før det stanses, må det gjøres noe med hovedproblemet; Hunderfossen. Demningen er som en drapsmaskin for gytende ørret, mener Øverby.

Sikker død i møte

Han er enig at en ikke skal klusse med naturen, men mener utsetting av fisk er en forutsetning for å holde bestanden oppe så lenge store mengder fisk stryker med i turbinene i Hunderfossen.

– Gitterstørrelsen ved inntaket til turbinene er 12 centimeter. Det er temmelig stor fisk som slipper igjennom og går en sikker død i møte med turbinene, sier Øverby.

LES MER

Hunderauren – vår mest verdifulle aurestamme

I meldingen skriver Statsforvaltningen I Innlandet at storørretstammene i Mjøsa og Lågen har vært og er skadet av en rekke inngrep. Gjennom en årrekke har det vært produsert og satt ut settefisk av Hunderstammen for å avbøte skader som følge av kraftutbyggingene i Hunderfossen, Moksa kraftverk og reguleringen av Mjøsa.

«Bestanden av hunderaure har i mange år vært overvåket gjennom registrering av oppgangen av gytevandrende hunderaure i fisketrappa i Hunderfossen. De senere år har oppgangen økt kraftig. Det er mengden naturlig rekruttert aure som har økt. Dette viser tydelig at den naturlige rekrutteringen av hunderaure har vært betydelig sterkere enn tidligere», sies det.

Føler seg overkjørt

Samtidig pekes det på at det er en forutsetning at det sterke fokuset på å unngå skader av nye inngrep opprettholdes, og at fiskernes måtehold i beskatningen av storaure fortsetter.

FØLER SEG OVERKJØRT: Morten Øverby i Mjøsa Felles Fiskerforening.

FØLER SEG OVERKJØRT: Morten Øverby i Mjøsa Felles Fiskerforening. Foto: Privat

– Vi frykter selvsagt at det er oss fiskere som må betale for en redusering av bestanden; at det vil komme endringer i fiskeregler. Likevel er ikke dette hovedpoenget vårt. Skal settefiskprogrammet stanses, må det ligge tiltak i bunn som oppveier for det. Nå er det lagt opp til å vente og se skadeomfanget. Den er merkelig, hele prosessen, og vi føler oss overkjørt, sier Morten Øverby.

Han ønsker at settefiskprogrammet fortsettes fram til det er gjort tiltak ved dammen i Hunderfossen som hindrer gytefisken i å dø på vei ned til Mjøsa igjen.

– Vi har fått signaler om at demningen i Hunderfossen er gammel og snart må bygges om. Hvorfor ikke vente til det skjer? spør Øverby og bemerker også alle «uhellene» som har ført til plutselig lav vannstand og sprellende fisk på land.

Han har vært i dialog med flere av lederne i fiskerforeningene rundt Mjøsa, og de ser nå på mulighetene for å klage ytterligere på innholdet i rapporten.

Kategori:
NYHETSBREV ONSDAG 3. FEBRUAR

Vinteren er en tøff tid for laksen

Aller først ber vi deg underskrive oppropet om oppdrett i Alta kommune. Dett er et initiativ fra Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI). Oppropet leveres kommunestyret 16/2. 

Så, til nyhetene.

Den siste tiden har det kommet stadig nye opplysninger om hvordan våre ville laksefisk får gjennomgå i regulerte elver. I Skjoma dør laksen på grunn av manglende minstevannføring, og i Åbjøravassdraget er resultatet det samme.

Fellesnevneren her er kraftselskapenes totale ansvarsfraskrivelse. «Vi forholder oss til driftsreglementet», er omkvedet fra Statkraft og Helgeland Kraft /NTE. Det er sikkert riktig, noe som understreker behovet for revisjoner og innføring av fornuftige vannføringsregimer i de regulerte elvene våre. Spesielt fordi det fortsatt er nok av politikere som drømmer om å legge de siste vassdragene i rør. Det kommer stadig opp forslag om å bygge ut vernede vassdrag.

Namsenvassdraget har man i tillegg greid å bygge en ny demning som lekker tungmetaller. Valg av grønnstein i den nye dammen ved Namsvatn, har medført at bl.a. krom, nikkel og kobber vil leke ut i Namsen. Dette er metaller som kan være dødelige for lakseungene og annet liv i elva. Også her er det kraftverket som har gjort en slett jobb. NTE står til stryk. Demningen bør kort og godt rives og bygges på nytt om man ønsker at laksen skal fortsette å overleve i Namsenvassdraget. Uttalelsen fra NTE er at «det vil normalisere seg» …

En positiv ting, er at klagen fra ti organisasjoner på dumpingen av masser i Stjørdalselva i forbindelse med Nye Veiers arbeid på ny E6, har nådd fram. Dermed stoppes arbeidet, men mye av skaden har allerede skjedd. Kommunen som ga tillatelsen, har brutt lovverket, og det er utrolig at det stadig skjer slike ting i Trøndelag, hvor inntektene fra sportsfiske etter laks er de høyeste i landet og hvor ordførere stadig stiller opp og deltar på arrangement for villaksen.

EU har kommet med nye krav som må oppfylles for at kraft fra vannkraft skal kunne selges som grønn energi. Det har fått vannkraftbransjen til å gå til motangrep, og de skyver småkraftverkene foran seg. En samlet Villaksallianse, mener at kravene fra EU slettes ikke er så dumme. Istedenfor å gå i skyttergravene, bør kraftindustrien se på hva som kan gjøres, skriver vi i en kronikk i Nationen.

Ute i fjordene våre er det som vanlig rømningshendelser fra forskjellige oppdrettsanlegg. En gjennomgang av Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk for 2020 viser store unøyaktigheter og kraftig underrapportering. Det er stor forskjell på tallene som er meldt inn, og antallet oppdrettslaks som faktisk rømte fra anleggene. All oppdrettslaksen fra rømminger som ikke ble innmeldt i 2020 er ikke engang omtalt i statistikken.

Foreløpig er det meldt inn 31 492 rømte oppdrettslaks fra hendelser i 2020, men dette tallet er ikke endelig fordi det fortsatt mangler rømningstall i 17 av 119 innmeldte saker med oppdrettslaks. Merk at disse tallene gjelder for laks. Regnbueørret og rensefisk kommer i tillegg. Hva disse rømningen får av betydning for villaksen i elvene våre, har Norske Lakseelver oppsummert i en kronikk i DN.

Lakselusas plager for villfisken blir nå også rettssak. Oppdretterne i PO4 har gått kollektivt til sak mot Staten ved Fiskeridepartementet. Rettssaken starter 8/2, og den vil bli overført på nett i de ti dagene den er tenkt å vare. Nettinformasjon finner du her.

Til slutt minner vi om seminarrekken vår på Teams nå i våres. En oversikt finner du her. Seminarene er åpne for alle forvaltningslag og enkeltgrunneiere i medlemselvene.

Kategori:

Villaksen i Namsen er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks

Publisert: 10. januar 2021
Tekst: NINA og Havforskningsinstituttet

Rømt oppdrettslaks har ført til store genetiske endringer i en fjerdedel av våre nasjonale laksevassdrag, viser ny rapport. 

Villaksen i Namsen er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks

Namsen er ett av de nasjonale laksevassdragene hvor det er påvist genetiske endringer. Foto: Eva Thorstad, NINA.

I Norge er det 53 laksevassdrag som er gitt spesiell beskyttelse mot menneskelige inngrep, såkalte nasjonale laksevassdrag. Alle disse er nå klassifisert med hensyn til genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks. 

Store genetiske endringer som følge av innblanding med rømt oppdrettslaks er påvist i en fjerdedel av de nasjonale laksevassdragene og moderate genetiske endringer er påvist i ytterligere en femtedel – blant disse er ett av våre største laksevassdrag, Namsen. 

Dette kommer fram i en ny rapport der NINA har samarbeidet med Havforskningsinstituttet om å kategorisere 239 ville laksebestander med hensyn til genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks.

Kategori:

Fiske på Finnmarkseiendommen

www.fefo.no / tel + 47 78 95 50 00  / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / Facebook  /  Instagram

Jan Henrik Hætta

seniorrådgiver kommunikasjon /

seniorráđđeaddi gulahallan  

mobiltlf 412 77 778 / servicetlf 78 95 50 00

https://www.fiskeguiden.no/a0e0fa01-7f48-4335-9c90-8a731ad14c81" alt="image001.jpg" />
Hjemmeside   -  Facebook  -  Instagram