Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Da elva ble flomsikra, forsvant fisken

SØR-FRON (NRK): Såkalte «flomforebyggende tiltak» fjerner ikke bare flomfaren: De ødelegger ofte også for dyrelivet i elva.

FISKEELV NO MORE: I elva Augla på Sør-Fron gikk det tidligere gytende ørret. Nå kommer de ikke forbi installasjonen som ble bygget under ny E6 som åpnet i 2016. Morten Kraabøl er fagleder i akvatisk økologi hos Multiconsult, og han mener miljøfagene nedprioriteres til fordel for de klassiske ingeniørfagene i slike planprosesser. 

FOTO: RAGNHILD MOEN HOLØ / NRK

Ragnhild Moen Holø@nrkragnhildJournalist

Publisert i går kl. 15:35 Oppdatert i dag kl. 08:45

Kategori:

En nyfanget sjøørrett på Kallebergøya i Numedalslågen. 
    
      (Foto: Terje Bendiksby/NTB)

En nyfanget sjøørrett på Kallebergøya i Numedalslågen.  FOTO: TERJE BENDIKSBY/NTB

Skrevet av Asbjørn Liberg

Det som følger nedenfor, skrev jeg for vel fjorten dager sider. Har ligget på vent. Det jeg nå anfører har jeg ikke noen dekning for verken i grafer eller tabeller, kun fått kunnskap om via media. Ett innslag i fjernsynet onsdag fra Orkla 4. november 2020 fikk meg til å justere litt på innholdet.

At sjøørretbestanden er på vikende kurs, har vært sagt og skrevet mye om i diverse media. Bla påstår det at fisket i fjordene er en medvirkende årsak.

Det er anført som grunn nedgraving av elver og bekker, nye veier og broer. Det er så vidt jeg vet vanskelig å få laks og sjøørret til å svømme inn og gjennom tunneler. Ved opprustning av ny mark blir elver og bekker lagt i rør og dermed hindrer dette nybrottsarbeidet fisken vandring. Oppgangen av gytefisk sperres.

Hva Oppdal angår så har Driva ett stort antall elver og bekker sjøørreten kan gå opp i for å gyte. Men er det lagt til rette for dette? Har erosjon over tid resultert i at adgangen til elver og bekker er sperret? Jeg kjenner dessverre ikke til hvordan den ser ut for Oppdals vedkommende. Jeg skyter derfor i blinde her.

Da jeg vokste opp hadde vi en bekk der sjøørreten gikk flere hundre meter opp etter elva for å finne seg en egnet plass, men opplegging av utløpet(hevet) og ny bro har stanset fiskens adkomst til å komme seg innover.

Så en reportasje fra Steinkjer der de ved hjelp av helikopter fylte på gytesand fordi elvestrømmen etter hvert fjernet sanden.

Nå er det en terskel i Sunndal som er slik anordnet at det er kun sjøørret som skal opp. Kanskje er denne terskelen en spore til å sette i gang kultiveringsarbeid langs Driva?

Har nevnt saken for ett par kommunepolitikere som syntes tanken bak kultiveringsarbeidet var god. Kanskje det bør inngå som ett punkt i mangfoldsplanen?

Jeg sparker ballen over på banehalvdelen til Oppdal kommune og OJFF. Kunnskapen finnes i kommunen og OJFF! Det haster!

Kategori:

Fisk effektivt med mark

Portrett

Trond Gunnar Skillingstad

 1. november 2020 07:00Abonner på nyhetsbrevJakt og fiskepodden

Hvilken marktype bør du bruke og hvor mye mark skal du ha på kroken? Kjenner marken smerte? Hvor ofte bør du skifte mark? Søkke eller ei? Aktivt eller passivt fiske?

Jakt- og fiskepodden har kommet til en type fiske med lange tradisjoner og stor utbredelse; markfiske. Kanskje er det folkets favoritt. Det i i hvert fall favoritten til Jakt- og fiskepoddens programleder.

I denne episoden letter markfiskeekspert Øyvind Fjeldseth på sløret og gir deg konkrete tips som øker fiskelykken. 

I studio hører du også som vanlig informasjonssjef Espen Farstad (NJFF), fagsjef Jo Inge Breisjøberget (Statskog) og en uvanlig tilfreds programleder, Trond Gunnar Skillingstad (Statskog).

Her finner du alle episoder i Jakt- og fiskepodden

Her melder du deg på nyhetsvarsel fra Statskog

 

 Jølstermetoden 

I nettmagasinet Fiskeguiden.no finner du forøvrig oppskrften på markfiske etter Jølstermetoden, som redaktøren Eivind Fossheim hevder er den mest effektive fiskemetoden etter ørret og som han  tilbyr fangstgaranti på for sine gjester i Jølster. 

Kategori:
NYHETSBREV FREDAG 6. NOVEMBER Foredrag fra Norske Lakseelvers seminar Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt fredag 30/10. Landsmøtet avholdes annethvert år. I år ble det vedtatt nye vedtekter for å modernisere organisasjonen. Vedtektsendringene understreker den viktige forvalterrollen Norske Lakseelver og medlemselvene har etter lakse- og innlandsfiskloven . Arbeidsplan og påfølgende resolusjoner om oppdrett , vannkraft og sjølaksefiske ble vedtatt. Fagseminaret kan ses på Youtube Dagen før landsmøtet var dedikert til fagdag. Fagdagen satte fokus på villaksens utfordringer i elv og sjø. Eva Thorstad fra Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning (VRL) tok for seg hvordan vi best kan organisere samarbeidet mellom forvaltningslag og forskere, samt hvordan VRLs nettsider viser status for den enkelte elvs bestander. Dette ble fulgt opp av Rune Krogdahl fra Orkla, som viste hvordan egne data og VRLs data sammen gir et godt bilde av situasjonen i elva og danner grunnlag for forvaltningslagets arbeid. Oppdrett utgjør en sentral trussel for villaks og sjøørret. Arve Nilsen fra Veterinærinstituttet gjennomgikk kunnskapsstatus for lukkede anlegg og Olav Moberg fra Fiskeridirektoratet forklarte om hvordan de jobber når det skjer rømninger fra anleggene. Problemene med vannkraftverk og mulighetene som ligger i miljødesign, ble belyst av bl.a. Jan Henning L'abée-Lund fra NVE, Sven Erik Gabrielsen fra NORCE, Roy Langåker fra Miljødirektoratet og Håkon Berg Sundet fra Norske Lakseelver. Det var også flere temaer som angikk arbeidet direkte i elva. Torstein Rognes fra Gaula fortalte om prosedyrene forvaltningslaget har utarbeidet om de skjer utslipp i elva, samt hvordan de driver oppsyn, og Åse Garseth fra Veterinærinstituttet orientere om hvordan sykdomsutbrudd håndteres og meldes. Sigurd Toverud fra Norske Lakseelver presenterte det digitale driftsplanverktøyet som ligger i Norske Lakseelvers nettløsning for elvene. Den relativt sett gode laksefiskesesongen ble oppsummert av Pål Mugaas fra Norske Lakseelver og Vegard Heggem fra Orkla tok for seg elveeiernes erfaringer under årets koronasommer. Neste år vil i tillegg også se et nytt storinnrykk av pukkellaks, noe som Rune Muladal fra Naturtjenester i Nord tok opp. En oppdatering på hva vi har av bekjempelsesmetoder vil bli presentert i neste nummer av Villaksnytt. Arbeidet med nye fisketidsreguleringer og sjølaksefisket var tema for henholdsvis Helge Dyrendahl fra Miljødirektoratet og Vidar Skiri fra styret i Norske Lakseelver. I tillegg til det faglige, presenterte fiskeentusiast Lars Nilsen en historisk gjennomgang av fiskeutsettinger i Norge og Inger Helene Sira fra Driva-prosjektet i Sunndal kommune, satte strek med en entusiastisk oppfordring om å jobbe sammen for laksens beste. Alle foredragene er filmet. Du finner en oversikt med link til de enkelte foredragene her. Andre nyheter Norske Lakseelver har nylig hatt møter med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Møtene ble gjennomført digitalt. Fokus i møtet med Ingebrigtsen var de stadige rømningene og den genetiske statusen for villaksen. Rømning er et kontinuerlig problem som oppdretterne ikke får bukt med, og på grunn av stadig hyppigere håndtering i forbindelse med avlusing av fisk, ser vi nå dessverre at antallet hendelser øker. Norske Lakseelver har i den forbindelse klargjort sitt syn i en kronikk på Intrafish . I møtet med Rotevatn var fokus de kommende fiskereguleringene, som nå har vært på høring. Det ble spesiell fokus på Trondheimsfjorden og Nordfjord, samt stopp i fiske med krokgarn i Finnmark. Norske Lakseelver er bekymret for bestandene i Steinkjervassdragene og påpekte at VRLs råd for Trondheims fjorden må følges. I Nordfjord ble det framholdt at gytebestandsmålet i elvene kun oppnås gjennom strenge, selvpålagte fiskeregler i elv . NL mener også at det store urapporterte fisket i sjøen må inn i VRLs beregninger og Miljødirektoratets faktagrunnlag. Da vil det kommer fram at beskatningen i sjø er ca. 40 % høyere enn hva de har lagt til grunn.