Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

900 sjøfiskere tok mer villaks enn 100 000 sportsfiskere i elvene!

Det ble i 2018 tatt 328 tonn villaks og sjøaure i norske fjorder. Det er det beste sjølaksefisket på 10 år. 

Mens laksefangsten i elvene ble redusert med 25 % fra i fjor til i år, økte fangsten i sjølaksefisket med 11 %.  Når 900 sjølaksefiskere tillates å ta mer laks enn 100.000 elvefiskere, må klima- og miljøminister Ola Elvestuen gripe inn og få strammet inn reglene for sjølaksefisket, mener nettmagasinet Fiskeguiden.no og Norske Lakseelver. 

- Det at været gir utslag i elvefisket er naturlig. Det har vi også systemer for å håndtere. I år ble eksempelvis fisket i mange elver stoppet på grunn av usikkerhet om lite fisk i elvene skyldtes lite vann eller svake bestander. At  sjølaksefisket da får fortsette i fjordene på fisk som ikke kan gå opp i elvene, er en håpløs forvaltningspraksis. Spesielt når man ikke vet hvilke laksestammer man beskatter i sjøen, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver til avisa Driva.

-  Mens det er mange fangstbegrensende tiltak i elvene innenfor tillatt fisketid, kan kilenot- og krokgarnsfiskere fiske ubegrensede mengder innenfor sin forhåndsbestemte fisketid. Dette førte i år til en dobling av sjøfangstene i Rogaland og Vest-Agder og viser hvor uforutsigbar beskatningen av laksen er i sjø. Denne store variasjonen i fangster viser at denne fangstmetoden ikke er bærekraftig, og ikke lenger er tilpasset en moderne forvaltning av en sårbar art. Vi ber derfor Klima- og miljøminister Ola Elvestuen om å gripe inn for å gjøre innstramminger i sjølaksefiske i 2019. I det internasjonale villaksåret trenger laksen et emkstra vern, spesielt i sjøen. I tillegg til de lovlige garnfangstene er det et urovekkende høyt ulovlig garnfiske i enkelte fylker. Det hjelper heller ikke at forskerne har estimert at lakselus fra oppdrettsindustriene gjør at 50 000 færre laks kommer tilbake til elvene for å gyte. 

- Beskatter uten kunnskaper.

I et typisk norsk kyst- og fjordområde finner man om sommeren laks som er på vei tilbake til mange forskjellige elver. Hver elv har sin egen bestand. Fordi noen bestander kan være truet, mens andre tåler beskatning, er det viktig å vite eksakt hvilken laksebestand man fisker på. Det vet man ikke før laksen har kommet opp i elvene. En laks som er tatt i kilenot i sjøen kan like gjerne komme fra en truet bestand som fra en bestand som tåler beskatning. 

- Villaksen er blitt et knapphetsgode, og kommer flere til glede og nytte om den fiskes i elva. Videre gir elvefiske og fisketurisme etter laks og sjøørret verdiskaping og ringvirkninger i hele lokalsamfunnet, der verdien av sjølaksefisket hovedsakelig er begrenset til kjøttvekta. At omlag 900 – hovedsakelig hobbyfiskere – kan høste mer i sjøen enn 100 000 sportsfiskere høster i elvene, er dårlig samfunnsøkonomi, sier Evensen.

Elveeierlagene har ansvaret for at det er nok gytefisk igjen i elva etter endt sportsfiskesesong. Sportsfiskere og grunneiere må derfor fortløpende vurdere hvor mye fisk som kan tas. I mange elver er det derfor strenge kvoter på hvor mange laks den enkelte sportsfisker kan ta i løpet av en sesong. 

  • Det er sportsfiskere og grunneiere som bidrar til at elvene produserer nok fisk gjennom kultiveringstiltak og begrenset fiske. Sjølaksefiskerne på sin side bare høster, avslutter Evensen i sin samtale med avisa Driva.

 

Beste sjølaksefisket på 10 år

I den ordinære sesongen i 2018 blei det fiska 328 tonn villaks og sjøaure i norske fjordar. Dette er 11 prosent meir enn året før og den største fangsten i sjølaksefisket på 10 år.

FORFATTAR: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Den samla fangsten fordelte seg på 323 tonn laks og 5 tonn sjøaure, syner statistikken over sjøfiske etter laks og sjøaure 2018. Dette er ein auke frå året før på 11 prosent for laks og 9 prosent for sjøaure.

Nedgang i Finnmark og Trøndelag

Finnmark er framleis det klart største fylket for sjølaksefiske i Noreg. Fangsten i vårt nordlegaste fylke gjekk ned med 5 prosent frå året før, til 132 tonn i 2018, og utgjorde 40 prosent av det totale laksefisket i sjøen.

Nedgang var det òg i Trøndelag, med ein fangst på 75,6 tonn i 2018. Det er 5 prosent mindre enn året før.

Størst auke i Rogaland og Vest-Agder

Alle andre fylke hadde auka fangstar. Den største auken fekk vi Rogaland og Vest-Agder. Begge desse fylka nær dobla fangstane frå 2017, til respektive 27,3 og 27,5 tonn i 2018.

Variasjonen i fangstane frå år til år heng i stor grad saman med tidspunktet for og storleiken på innsiget av laks til elvane i tillegg til endringar i regulering av fisket.

Figur 1. Sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke

TonnFigur 1. Sjøfiske etter laks og sjøaure. FylkeAndre fylke²Vest-AgderRogalandHordaland¹Sogn og FjordaneMøre og RomsdalTrøndelagNordlandTromsFinnmark020406080100120140160Kjelde: Statistisk sentralbyrå.Vest-Agder● 2017: 14● 2018: 27,5

2017

2018

1 Ikkje opna for fiske i den ordinære sesongen.

2 Østfold, Buskerud, Vestfold og Aust-Agder.

Figur 1. Sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke

  2017 2018
Andre fylke² 4.3 6.9
Vest-Agder 14.0 27.5
Rogaland 13.7 27.3
Hordaland¹ 0.0 0.0
Sogn og Fjordane 5.1 7.5
Møre og Romsdal 18.1 25.4
Trøndelag 79.6 75.6
Nordland 4.1 5.6
Troms 17.5 20.5
Finnmark 138.4 131.9

Kommunane med størst fangst i 2018 var Namsos, Eigersund og Alta.

Figur 2. Sjøfiske etter laks og sjøaure. Kommunar med størst fangst 

TonnFigur 2. Sjøfiske etter laks og sjøaure. Kommunar med størst fangstNordkappFlekkefjordDeatnu - TanaVadsøPorsanger - Porsángu - PorsankiLebesbySør-VarangerAltaEigersundNamsos051015202530354045Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

2017

2018

Figur 2. Sjøfiske etter laks og sjøaure. Kommunar med størst fangst 

  2017 2018
Nordkapp 11.3 8.8
Flekkefjord 3.0 9.5
Deatnu - Tana 6.6 10.0
Vadsø 10.3 10.5
Porsanger - Porsángu - Porsanki 11.4 11.7
Lebesby 9.7 12.2
Sør-Varanger 21 17.9
Alta 21.3 18.6
Eigersund 7.9 19.8
Namsos 38.9 32.5

Meir smålaks

Sjølaksefiskarane fekk fleire smålaks i 2018 enn året før. Nær halvparten av laksen var smålaks under 3 kilo, og berre 9 prosent var storlaks over 7 kilo. Dette gjorde at gjennomsnittsvekta for laks gjekk ned frå 4,0 kilo i 2017 til 3,8 kilo året etter.

Mindre fangst i utvida fiskesesong

Langs kysten frå Rogaland til Troms er det høve til å fiske etter rømt oppdrettsfisk i utvida sesong. Fisketida er frå 5. august til 28. februar, og fangsten er hovudsakleg rømt oppdrettsfisk, men med innslag av villfisk.

I sesongen 2017/2018 blei det rapportert fangst på 1,9 tonn laks og sjøaure frå dette fisket, som er meir enn ei halvering av fangsten året før. 

 

 

Kategorie: