Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Nytt fra Norske Lakselver

NYHETSBREV FREDAG 6. NOVEMBER Foredrag fra Norske Lakseelvers seminar Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt fredag 30/10. Landsmøtet avholdes annethvert år. I år ble det vedtatt nye vedtekter for å modernisere organisasjonen. Vedtektsendringene understreker den viktige forvalterrollen Norske Lakseelver og medlemselvene har etter lakse- og innlandsfiskloven . Arbeidsplan og påfølgende resolusjoner om oppdrett , vannkraft og sjølaksefiske ble vedtatt. Fagseminaret kan ses på Youtube Dagen før landsmøtet var dedikert til fagdag. Fagdagen satte fokus på villaksens utfordringer i elv og sjø. Eva Thorstad fra Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning (VRL) tok for seg hvordan vi best kan organisere samarbeidet mellom forvaltningslag og forskere, samt hvordan VRLs nettsider viser status for den enkelte elvs bestander. Dette ble fulgt opp av Rune Krogdahl fra Orkla, som viste hvordan egne data og VRLs data sammen gir et godt bilde av situasjonen i elva og danner grunnlag for forvaltningslagets arbeid. Oppdrett utgjør en sentral trussel for villaks og sjøørret. Arve Nilsen fra Veterinærinstituttet gjennomgikk kunnskapsstatus for lukkede anlegg og Olav Moberg fra Fiskeridirektoratet forklarte om hvordan de jobber når det skjer rømninger fra anleggene. Problemene med vannkraftverk og mulighetene som ligger i miljødesign, ble belyst av bl.a. Jan Henning L'abée-Lund fra NVE, Sven Erik Gabrielsen fra NORCE, Roy Langåker fra Miljødirektoratet og Håkon Berg Sundet fra Norske Lakseelver. Det var også flere temaer som angikk arbeidet direkte i elva. Torstein Rognes fra Gaula fortalte om prosedyrene forvaltningslaget har utarbeidet om de skjer utslipp i elva, samt hvordan de driver oppsyn, og Åse Garseth fra Veterinærinstituttet orientere om hvordan sykdomsutbrudd håndteres og meldes. Sigurd Toverud fra Norske Lakseelver presenterte det digitale driftsplanverktøyet som ligger i Norske Lakseelvers nettløsning for elvene. Den relativt sett gode laksefiskesesongen ble oppsummert av Pål Mugaas fra Norske Lakseelver og Vegard Heggem fra Orkla tok for seg elveeiernes erfaringer under årets koronasommer. Neste år vil i tillegg også se et nytt storinnrykk av pukkellaks, noe som Rune Muladal fra Naturtjenester i Nord tok opp. En oppdatering på hva vi har av bekjempelsesmetoder vil bli presentert i neste nummer av Villaksnytt. Arbeidet med nye fisketidsreguleringer og sjølaksefisket var tema for henholdsvis Helge Dyrendahl fra Miljødirektoratet og Vidar Skiri fra styret i Norske Lakseelver. I tillegg til det faglige, presenterte fiskeentusiast Lars Nilsen en historisk gjennomgang av fiskeutsettinger i Norge og Inger Helene Sira fra Driva-prosjektet i Sunndal kommune, satte strek med en entusiastisk oppfordring om å jobbe sammen for laksens beste. Alle foredragene er filmet. Du finner en oversikt med link til de enkelte foredragene her. Andre nyheter Norske Lakseelver har nylig hatt møter med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Møtene ble gjennomført digitalt. Fokus i møtet med Ingebrigtsen var de stadige rømningene og den genetiske statusen for villaksen. Rømning er et kontinuerlig problem som oppdretterne ikke får bukt med, og på grunn av stadig hyppigere håndtering i forbindelse med avlusing av fisk, ser vi nå dessverre at antallet hendelser øker. Norske Lakseelver har i den forbindelse klargjort sitt syn i en kronikk på Intrafish . I møtet med Rotevatn var fokus de kommende fiskereguleringene, som nå har vært på høring. Det ble spesiell fokus på Trondheimsfjorden og Nordfjord, samt stopp i fiske med krokgarn i Finnmark. Norske Lakseelver er bekymret for bestandene i Steinkjervassdragene og påpekte at VRLs råd for Trondheims fjorden må følges. I Nordfjord ble det framholdt at gytebestandsmålet i elvene kun oppnås gjennom strenge, selvpålagte fiskeregler i elv . NL mener også at det store urapporterte fisket i sjøen må inn i VRLs beregninger og Miljødirektoratets faktagrunnlag. Da vil det kommer fram at beskatningen i sjø er ca. 40 % høyere enn hva de har lagt til grunn.
Category: