Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Vossovassdraget /Vossavassdraget / Vosso. Se også Bolstadelva 2018

Laks: Sjøørret: Ørret:

Fisketiden

Villaksen fredet

Hjemmesiden: https://lakseelver.no/nb/elver/vossavassdraget 

Vosso blir opna for ordinært laksefiske


Bolstadelva vil i 2013 bli opna for eit ordinært laksefiske. Tidspunkt for opning- og sesonglengd er ikkje fastsett, men signala grunneigarlaget så langt har fått av fiskeforvaltar i Hordaland kan fisketida bli 15.juli – 31.august. Grunneigarlagets forslag til fiskereglar kan difor bli endra når Fylkesmannen i Hordaland har fastsett ny forskrift for 2013.


Av fiskereglane går det fram at laksuten feittfinne kan avlivast. All laks med feittfinne skal setjast tilbake i elva på ein skånsam måte. Det blir ellers lagt opp til ei frivillig ordning omkring C&R og all fisk kan setjast tilbake i elva dersom fisker ynskjer det. Bolstadelva Grunneigarlag oppmodar om at all ho-laks, sjøaure og smålaks blir sett tilbake i elva. All laks som blir avliva tilfell fisker, men skal registreres og kontrolleres for snutemerke av ein av våre guider.


Det blir opna for fiske med sluk (omfattar og dorgeredskap), flue og makk. Det skal under fiske kun nyttast håv med nett uten knuter.


Elva er delt inn i 7 hølar. Det blir lagt ut 2 fiskekort for salg pr.høl, men hølen skal fiskast med kun ei (1) stang om gongen.


Fisketider: kl.08.00.-13.00. og kl.17.00.-22.00.


Fiskarane rullerer på hølane og flytter ned ein høl pr.økt. Det blir opna for å starte fiske kl.06.00, men då uten guide og i samme høl som ein har fått tildelt frå kl.08.00.


Gjestene vil kunne disponere inntil 3 guider som vil bidra med lokalkunnskap, roing m.m.
«Bag limit» vil bli 1 laks pr. økt pr. høl.


Fiskekorta blir sellt som 3- eller 6 dager’s pakker inkl.overnatting og selvhusholdning, enten med- eller uten guide. Ta kontakt for tilbod!


I tillegg blir det lagt ut døgnkort for dag 7, men då uten tilbod om overnatting gjennom grunneigarlaget. Prisen blir her 1600 kroner døgnet.

Les meir om dei nye reglane Bolstadelva.com


Vossovassdraget har en lakseførende strekning på nesten 50 mil


Video over Vossovassdraget

Vossovassdraget har en lakseførende strekning på 35 kilometer fra Bolstadfjorden til Rognsfossen i Strandaelva og 2 kilometer opp i Raundalselva. I tillegg kommer den 10 kilometer lange laksestrekningen i sideelva Teigdalselva. Innsjøer utgjør 18 kilometer av den 35 kilometer lange lakseførende strekningen. Det første er Evangervatnet, deretter kommer den største av innsjøene, Vangsvatnet, med et areal på 8 km2.


Ovenfor Vangsvatnet består vassdraget av tre markerte forgreininger. Fra nord kommer Strandaelva som har sitt utspring på Vikafjellet, på grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Raundalselva drenerer de mer østlige områdene mens Bordalselva drenerer de sørlige fjellområdene mot Hardangerfjorden.


Teigdalselva


På strekningen nedstrøms Vangsvatnet har Vossovassdraget en rekke sidevassdrag. Teigdalselva er det største. Det munner ut i Evangervatnet.


Innsjøene utgjør 18 kilometer av laksestrekningen


Den lakseførende strekningen i vassdraget er om lag 35 km hvorav innsjøene utgjør omtrent 18 km. I tillegg kommer sidevassdraget Teigdalselva med en lakseførende strekning på ca. 10 km.


Bolstadelva


Bolstadelva utgjør den ca. 3,5 kilometer lange elvestrekningen fra Bolstadfjorden til Evangervatnet. Se vår spesialside om Bolstadelva og klikk deg inn på www.bolstadelva.com.


10 kilometer elvestrekning mellom Evangervatnet og Vangsvatnet


Fra Evangervatnet til Vangsvatnet er Vosso 10 kilometer, og videre er det en 1,5 kilometer lang elvestrekning fra Vangsvatnet og opp til samløpet mellom Strandaelva og Raundalselva. Oppgangshinder for laksefisk ligger en halv kilometer oppe i Strandaelva (Rognsfossen) og 2 kilometer oppe i Raundalselva ved Palmafossen.


Laksunger påvist på den 7-8 kilometer lange strekningen ovenfor Palmafossen


I Palmafossen ble det på slutten av 1950-tallet bygd laksetrapp for at laksen skulle kunne utnytte strekningen ovenfor fossen. Denne trappa ble restaurert på slutten av 1980-tallet. Ved elektrisk fiske ovenfor trappa på 1990-tallet ble det bare sporadisk påvist laksunger. Da det elektriske fisket ble tatt opp igjen i 2002, ble det for første gang påvist naturlig rekrutterte laksunger fra flere årsklasser på strekningen. Det betyr at den 7-8 kilometer lange strekningen ovenfor Palmafossen har et betydelig potensial for produksjon av laks.


Fangstrapporter:Vosso 2012: 1 oppdrettslaks på 8 kilo og 120 sjøørret på 162 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 30 villskd på 166 kilo.

Vosso / Vossovassdraget 2016: 54 laks på 74 kilo.

Informasjon

Siste nytt om rehabiliteringen av vosso-laksen ( 3.juni 2015)


Bolstadelva.com

Fiskekort