Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Tanavassdraget m/ sideelver/ Deanučázádat 201

Foto av Håkon Henriksen med storlaksen: Alf Helge Jensen.
Laks: Sjøørret: Gjedde: Harr: Ørret: Røye:

Fisketiden

Nye fiskeregler for Tanavassdraget 2015 finner du her.

Jan Gunnar Furuly skriver i en kommentar at "smartingene" som driver elva har satt opp prisene for tilreisende fiskere i de norske sideelvene til 400 kroner i døgnet. Håpløse greier.

Fiskeguidens redaktør Eivind Fossheim fastslår at Finnmark ikke lenger er interessert i fisketurister sørfra. Det viser tendensen til flere innstramninger av fisket for søringene.


Fiskestart 20.05 for lokale fiskere, 01.06 for tilreisende fiskere. Fiskestopp for alle er 10.08

Hunnlaks på over 80 cm / 5 kilo skal gjenutsettes

I august er det nattfredning mellom klokken 1800-0600.Pia Persson Holmberg med sin laks på 18,2 kilo tatt på flue 1.juli 2015Den beste norske lakselva og den 3. beste sjøørretelva i 2014


Med en årsfangst på 12093 laks, hvorav bare 2 prosent ble gjenutsatt, var Tana med sideelver ( den norske delen) den beste norske lakselva i Norge 2014. Med en fangst på 1839 sjøørret, hvorav bare 2 prosent ble gjenutsatt, var Tana også det tredje beste sjøørretvassdraget i Norge i 2014Nils Valle tok en laks på 32,5 kilo i Tanaelva 7.juli 1951.


120 norske mil med laks!


Tanavassdraget omfatter 9 vassdrag med mer enn 40 elver og en lakseførende strekning på 1200 kilometer og har 30 forskjellige laksestammer.


Tanaelva


Tanaelva, eller Deatnu på samisk, omfatter den 211 kilometer lange strekningen fra samløpet av Kárášjohka og Anárjohka,like sør for den finske bygda Karigasniemi,og ned til munningen i Tanafjorden. Tanaelva er bred og sakteflytende med store områder av sandbunn. De første gyteområdene møter laksen 35 km fra sjøen.


Riksgrensestrekningen er 283 km lang. Den begynner i de øvre delene av Anarjohka og strekker seg til ned til Båteng på norsk side og Nourgam på finsk side.


Nå må storlaks-stammen i Tanavassdraget bygges opp igjen!Nesten 14000 laks på tilsammen 50 tonn var laksefangsten fra norsk side i Tana i 2012. Det er en oppgang på 34 prosent i forhold til året før, men 33 prosent mindre enn snittet for de siste 40 årene. Bare 4 tonn laks ble tatt av tilreisende stangfiskere. Dette er Rajan Chaomar, med sin laks på 19 kilo som han tok på stang 6.juli nedenfor Tana bruLokale stang- og garnfiskere tar mesteparten av laksen


Samlet fangst av laks på norsk og finsk side av Tanavassdraget i 2011 ble 79,5 tonn. Av dette ble 42,5 tonn fanget på finsk side, 37 tonn på norsk side. Totalfangsten var 7,5 tonn lavere enn i 2010


Av totalfangsten i 2011 ble 29 % (22,7 tonn) fanget av tilreisende fiskere, mens lokale garn- og stangfiskere fanget 71 % (56,9 tonn).


Bare 15 tonn av årsfangsten på 40 tonn ble tatt på stang I 2010


Laksebestanden I Tanavassdraget er fortsatt altfor liten og spesielt I flere av sidevassdragene er forholdene kritiske. For sportsfiskere er det liten trøst om årsfangsten økte til 40 tonn fra året før, når bare 15 tonn ble tatt på stang. Ser vi på fangstene for de enkelte deler av vassdraget, er sjansene for fangs taller nederst I vassdraget. Slik fordeler fangsten seg på de enkelte fiskestrekningene:
Anárjohka 118 laks på 440 kilo og 13 sjøørret på 33 kilo

Bávttajohka 2 laks på 22 kilo

Boratbokca - Jalve 16 laks på 34 kilo

Goššjohka 67 laks på 157 kilo og 2 sjøørret på 5,3 kilo

Iesjohka 201 laks på 1028 kilo og 4 sjøørret på 6,6 kilo

Kárášjohka nedenfor Skáidigeacci 289 laks på 1174 kilo og 4 sjøørret på 13,7 kilo

Kárásjohka ovenfor Skáidigeacci 411 laks på 1821 kilo og 20 sjøørret på 27 kilo

Láksjohka 130 laks på 237 kilo og 4 sjøørret på 5,5 kilo

Leavvajohka 4 laks på 11 kilo

Máskejohka 597 laks på 1971 kilo og 2 sjøørret på 3,7 kilo

Polmakelv/Polmakvatn 0

Tana bru til riksgrensen 2944 laks på 10985 kilo og 278 sjøørret på 346 kilo

Tanaelva fra riksgrensen til Levajok Fjellstue 889 laks på på 3744 kilo og 48 sjøørret på 83 kilo

Tanaelva ovenfor Levajok Fjellstue 216 laks på 902 kilo og 11 sjøørret på 20 kilo

Tanamunning til Tana bru 4296 laks på 17301 kilo og 1311 sjøørret på 1458 kilo

Válljohka 55 laks på 136 kilo.


Fra topp år med 250 tonn til 62 tonn i 2009!


Mens det i toppårene ble fanget 250 tonn laks i Tanaleva, ble det i 2009 tatt 62,8 tonn.Av dette ble 26.8 tonn tatt på norsk side, 36 tonn på finsk side. Av den totale laksefangsten er gjennomsnittlig 58% tatt på stang, 19% på stengsel, 12% på drivgarn og 10% på settegarn.
Norske og finske turistfiskeres totalfangst i snitt utgjør 24%. De siste årene har andelen vært 28-32%.


Storlaks på 26 kilo tatt på wobbler i Tana!

Storlaksen satte kjeften i den store, røde wobbleren i Skipagurrastryket, omtrent der Korselva løper ut i Tana, forteller Håkon Henriksen (bildet) til Fiskeguiden. Håkon var alene i båten og kleppet den selv etter en dramatisk duell. Laksen veide 26 kilo og var 134 cm lang. Laksen som ble landet i forgårs, 27.juni, er den største som er tatt hittil her i landet i sommer.

Jeg var alene i båten med tre stenger i aksjon, med en stor wobbler på hver av sidestengene og en stor flue på stanga i midten. Er du godt trenet med båtfiske, går det greit å takle en slik situasjon, mener han. I løpet av et halvt minutt hadde han sveievet snørene på de to stengene uten fisk og deretter var det bare å konsentstanga med storlaksen.

Det var ganske mye sidevind og lenger nede var det også ganske store bølger. Jeg valgte derfor å gå i land og kjøre fisken derfra.


Laksen hadde styringen!


I første omgang var det laksen som styrte meg, men etter en stund fikk jeg overtaket, og trukket den inn mot bredden. Jeg var alene også på land. Så ingen som kunne hjelpe meg med landingen. Jeg satte kleppen i hodet på den, men laksen bråsnudde, vred av seg kroken og raste ut med 100 meter snøre. Men så ble den spak. Med såret i hodet og blodtapet lot den seg lande uten mer dramatikk.


Rekord.


Litt av en rugg!Foto: Helge JensenHåkon Henriksen har fisket i Tana siden guttedagene og har tatt mye storlaks. Rekorden hans til nå, var en laks på 22,5 kilo. Den tok han sammen med Petter Rønningen i 1994.


Håkon var tidligere reineier. Nå er han storlaksfisker. I august blir han bjørnejeger etter å ha fullført bjørnejakt-kurs.Båt med roer og guide for 450 kroner timen!

Har du planer om å fiske i Tana, så ta kontakt og gjør en avtae med Håkon Henriksen, tel + 47 78 92 87 39. Han tar deg med ut i båten sin og ror og guider deg gjennom de fiskerike Skipagurra-strykene. Han har fullt utstyr, men det er jo hyggelig å bruke sin egen stang i tillegg. Den vanlige prisen er 450 kroner timen, men det beste er å få i stand en avtale om en dagspris der du veksler mellom båtfiske og fiske fra land sammen med Håkon. Fint med en innføring i fiske fra en erfaren kjentmann. Etter noen timer sammen, har du lært deg knepene og kan siden fiske fra land på egen hånd.Sportsfiskerne tar halvparten av laksefangsten!
Forskeren Martin SvenningNINA-forskeren Martion Svenning understreker at laksefisket i Tana har opplevd store svingninger, men snittfangsten de siste 30 år har ligget på 139 tonn. Han ser ingen øyeblikkelig fare for laksebestanden i Tana, men er enig med fiskeforvalterne om at det til tider med lav vannføring bør fiskes mer varsomt for å skjerme storlaksen. Undersøkelser kan tyde på at vi i dag beskatter 80 prosent av all storlaks og 35 prosent av all smålaks som går opp i Tanavassdraget for å gyte. Av dette tar sportsfiskerne halvparten, mener han.


-Fiskeguiden: Tanaværingene må unngå å overbeskatte storlaksen!


Fiskeforvaltningen må bli tøffere og yrkesfiskerne i Tanadalen må unngå overbeskatning av spesielt storlaksen. Dessuten er det en nasjonal oppgave å sørge for en riktig forvaltning av verdens beste lakseelv. Til tross for en sterkt svekket laksebestand, får folk i Tanadalen som vanlig tjuvstarte stangfisket 10 dager tidligere.Dessuten kan folk med laksebrev fortsatt sette sine stågarn, stengsler og drivgarn som de alltid har gjort.


Særregler for tilreisende fiskere i Tanaelva og lakseførende sideelver

Personer som ikke er fast bosatt i Norge, får ikke fiske i de norske sideelvene, unntatt i Kárášjohka opp til samløpet mellom Iešjohka og Kárášjohka.

Det er forbudt å fiske med reke, reketackle eller lignende redskap, og det er forbudt å bruke fisk eller mark som agn.


Det er forbudt å fiske innafor ledegarn i stengsel og i et område nærmere enn 50 m nedafor eller 10 m til sida for stengsel. Det samme gjelder nærmere enn 10 m fra settegarn.


Det er forbudt å fiske med stang fra strand i hovedelva 50 m ovafor og 50 m nedafor utløpet av lakseførende sideelver. Fiske fra bru er ikke tillatt.


Det er forbudt å fiske på merka strekning fra 50 m ovafor til 150 m nedafor Karigasniemi bru.


Fra strand kan det fiskes med flue, men ikke med dupp eller søkke (altså bare med fluestang). Barn inntil fylte 16 år tillates å fiske med flue og dupp.Slukfiske fra strand er kun tillatt på følgende steder: Fra Tanamunningen til Langnes, på 250 m strekning på østsiden av elva ved Tana bru, på merka strekning ved øvre del av Storfossen, Ailestrykene opp til Levajok fjellstue, fra Matinköngäs i Anárjohka langs riksgrensen i Anárjohka/Skiehccanjohka ovafor Matinköngäs. På disse slukfiskeområdene kan det også brukes flue og det er tillatt med dupp eller søkke.Det er ikke tillatt å fiske fra oppankra båt eller båt med motoren i gang.
Det er bare tillatt å fiske fra båt som eies av person som er fast bosatt i elvedalen. Båten skal være registrert med registreringsskilt fra lensmannen. Ved fiske fra båt kreves det at man har med en lokal roer i båten (minst 16 år gammel lokalkjent roer som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde).På den norske del av vassdraget og ved Storfossen fra Bildanguoika til nedenfor Boratbokca er det alltid krav om lokal roer.

På riksgrensestrekninga for øvrig er det krav om lokal roer i tidsrommet fra kl 1300 til 2000.
Desinfeksjon av fiskeutstyr:


Tana Bru Shell, 9845 Tana

kl. 07.30 - 22.00

lørdag 09.00 - 20.00

søndag 10.00 - 20.00
Tel: + 47 78 92 82 99

Overnattingsplasser:
Sameland. Monica og Johan ønsker deg velkommen til Sirma!


Comfort Hotel Tana

tel + 47 78 92 81 98

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Levajok Fjellstue AS

Levajok

9826 Sirma 09.00 - 22.00

Tel: + 47 78 92 87 14

Tana Familiecamping AS


Skippagurra


9845 TANA.


Tel: +4778928630

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Tana Turisthotell


Tel: + 47 78 92 81 98.Polmakmoen Gjestegard


tel +47 78 92 89 90.

EPOST.

Tana Vertshus AS

Rustefjelbma,

9845 Tana


Tel: + 47 78 92 70 52

Ildtoppen restaurant og overnatting AS

9845 Tana.


Tel
: + 47 78 92 52 30

Johnsens Gjestgiveri

9845 Tana

Tel: + 47 78 92 70 67

Jergul Asttu, Postboks 111

Jergul

9735 Karasjohka.

Tel: + 47 78 46 91 01 / + 47 91 72 06 86.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Historisk og moderne fjellstue ved Iesjohka. Samisk kjøkken. Lavvuleir ved røye og ørretvann. Elvebåtturer med guide, med laksefiske.

Levajok Villmarkstue AS


9826 Sirma

Tel: + 47 78 92 87 46

Tanabu ligger på Seidafjellet, med fin utsikt over Tanadalen. Adkomst langs E6, 6,5 km fra Tana bru, retning Kirkenes. Gode muligheter for turer, jakt og fiske og bærplukking.Det er ikke muligheter for camping. Dagligvarer 1,3 km unna. Hytta er vinterisolert, kjøkken, stue, to soverom med 6 soveplasser. Badstu. Strøm er ikke innlagt, men 12 volts solcellepanel gir lys og koking på gass. Vann må hentes i bekk ca 70 meter fra hytta.Kontakt for leie:Sølvie Mathisen

Vadsø postkontor.

Tlf: 789 51 145

Storfossen camping

9845 Tana

09.00 - 21.00

Tel: + 47 78 92 88 11Fiskekort kan kjøpes :

Husflidsentralen i Karasjok, Levajok Fjellstue AS Levajok, 9845 Tana, tel + 47 78 92 87 14, Sirbma Handel, Storfossen Camping, Magnus Tapios forretning i Båteng, Skiippagurra Familiecamping, Shell bensinstasjon ved Tana bru, Esso bensinstasjon ved Rustefjelbma. Lensmannen i Karasjok og Tana selger kort til fastboende i elvedalen.

Endelig enighet om nye fiskeregler mellom norske og finske forhandlere fra 2017Steinar Pedersen


Norske og finske forhandlere er nå blitt enige om et forslag om å redusere fiskepresset i Tanaelva med en tredjedel for å bygge opp igjen de svake laksebestandene i vassdraget. De nye fiskebestemmelsene innføres fra 2017.

Lederen av Tanavassdragets Fiskeforvaltning, Steinar Pedersen sier til Fiskeguiden.no at man på norsk side vil få en dramatisk reduksjon av garnfisket. Det aller viktigste at man på finsk side får redusert det fullstendig ukontrolerte stangfisket. Mens det siste året ble det solgt minst 35 000 fiskekort på finsk side, blir kortsalget her redusert til 11 000 fra 2017 fra båt og fra strand på begge sider av riksgrensa.

Verdens største vassdrag med atlantisk laks


Tana er grensevassdrag mellom Norge og Finland og et av verdens største vassdrag med atlantisk laks. Det er om lag 30 ulike laksebestander i vassdraget, og den årlige laksefangsten er langt høyere enn i noe annet vassdrag med atlantisk laks.Ikke minst er vassdraget av stor betydning for lokalbefolkningen og for samene som urfolk.


Mange fiskemetoder


Et spesielt trekk ved Tana er de tradisjonelle fangstmetodene som fiske med stengsel, stågarn og drivgarn. Gjennom de siste tiårene har også turistfisket i elva økt betydelig.


I Norge er vesentlige deler av fiskeforvaltningen lagt til rettighetshavernes lokale forvaltningsorgan Tanavassdragets fiskeforvaltning.
Over tid har utviklingen for villaksen i Tanavassdraget vært dårligere enn i sammenliknbare norske vassdrag. Dette skyldes i all hovedsak overfiske, og fiskepresset skal nå altså reduseres med om lag en tredel.


Fiskepresset må ned


– Vårt formål med disse forhandlingene har først og fremst vært å redusere fiskepresset på laksebestandene og å sikre lokalbefolkningens tilgang til fiske, sier statssekretær Lars Andreas Lunde. Vi har nå kommet langt i å oppnå dette. Statssekretæren er også svært fornøyd med at de lokale rettighetshaverne på norsk og finsk side har bidratt vesentlig til resultatet.


De norske og finske forhandlerne er enige om et forslag til en ny avtale for å bygge opp igjen laksebestandene til bærekraftige nivåer og deretter forvalte den med sikte på høyest mulig avkastning.


Den fremtidige forvaltningen skal være fleksibel, slik at reguleringene i fisket til enhver tid er tilpasset hensynet til laksebestandene.
Forvaltningen skal baseres på et best mulig kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i vitenskapelig rådgivning og tradisjonell kunnskap.


Hensynet og rettighetene til lokalbefolkningen og til samene som urfolk skal tillegges betydelig vekt.


Senere fiskestart, men like lang fisketid


Fisketid for lokale stangfiskere blir 1. juni – 20. august, mot dagens fisketid 20. mai – 31. august.

Fisketid for tilreisende stangfiskere blir 10. juni – 10. august, mot dagens fisketid 1. juni – 20. august.

Fiske med drivgarn kan foregå i to døgn per uke i perioden 1. juni – 15. juni, mot dagens tre døgn per uke i perioden 20. mai – 15. juni.

Fisket med stengsler kan utøves tre dager i uken fra 16. juni til 31. juli, mot dagens fisketid som er fra 20. mai til 31 august.

Fisket med stågarn kan skje i to døgn per uke fra 16. juni til 15. juli, og deretter i tre døgn per uke frem til 31. juli.

I Anarjohka kan de, som bor langs vassdraget og har fisket der, fortsette fisket i to døgn per uke frem til 12. august.

Den enkelte laksebreveier kan bare benytte ett garnredskap om gangen.

Lik fordeling på riksgtrense-strekningen


Det fastsettes et øvre antall fiskekort for turistfiskere både i båtfisket og i fisket fra strand på riksgrensestrekningen. For de kommende årene er dette tallet satt til 11 000 kort for fiske fra båt og 11 000 kort for fiske fra strand. Kortene fordeles likt mellom Norge og Finland.


Lengre fisketid for lokale fiskere


Det innføres krav om å benytte lokal roer for tilreisende båtfiskere mellom kl. 18.00 og 06.00.
Turistfiske fra strand kan foregå fra kl. 22.00 den ene dagen til kl. 15.00 påfølgende dag. Resten av døgnet forbeholdes lokale fiskere.


Avtale klar i god tid


– Det er svært bra at vi nå får et solid grunnlag for en moderne og fremtidsrettet forvaltning av fiskebestandene i Tanavassdraget, sier Lars Andreas Lunde. Avtalen skal signeres så tidlig som mulig i 2016 og tre i kraft før fiskesesongen 2017. Avtaleteksten vil bli ferdigstilt og offentliggjort tidlig i 2016.


- Avtalen skal ratifisers av den norsk og den finske regjeringen, sier Steinar Pedersens til Fiskeguiden.no, og er spent på om innstramingene av stangfisket på finsk side blir godkjent av de finske myndighetene.


Fangstrapporter


1995: Tana med bielver på de norske elvestrekningene: 57886 kg laks (4,2) og 2441 kg sjøørret/sjørøye (0,8). På den finske strekningen ble det tatt 46580 kg laks!

1996: Tana med bielver på den norske elvestrekningen: 47452 kg laks (3,4) og 2264 kg sjøørret/sjørøye (0,8).

På den finske strekningen ble det tatt 42514 kg laks. Den største laksen tatt i Norge i 1996, veide 29,4 kg og ble tatt i slutten av juli i Tana, der Karasjohka og Iesjohka renner sammen. Rekordlaksen ble tatt på en spesialflue (med enkeltkrok) med navnet Ahgo-Kanda, bundet av Jan Somby.
1997: Tana (norsk del): 9792 laks (18478 kg) av laks på under 3 kg, 3242 laks ( 13902 kg) på 3-7 kg, 2020 laks (18701 kg) på over 7 kilo. Totalt 15054 kg laks på 51081 kg. 3330 sjøørret på 2729 kg.1998: Tana (norsk del): 56962 kg laks (3,3) og 2019 kg sjøørret (0,9)
I tillegg 45666 kg laks tatt på finske side (Teno)1999: Tana (norsk del): 83071 kg laks (3,1) og 2489 kg sjøørret (0,8)
Av dette er 38154 kg laks og 332 kg sjøørret tatt med garn.
Norgesrekorden er en laks på 32,5 kilo, tatt av Nils Valle i Tana 7/7/1951
2000: Norsk side:33331 laks på tilsammen 119322 kilo og 3485 kilo sjøørret. Av dette ble 59 tonn tatt på stang, 60 tonn på stengsler,drivgarn, kastenot og settegarn. Tilreisende fiskere tok 13 tonn laks og 631 kilo sjøørret.
33,9 tonn ble tatt i stengler, 15,5 tonn på drivgarn.Trolig ble 80 tonn tatt på finsk side i Teno, som elva heter på finsk. Samlet på finsk og norsk side blir dette 55867 laks på 200 tonn!
I Tana ble det i 2000 solgt 6193 fiskedøgn til sportsfiskere, 293 fikk fiskekort for bunden redskap.

Tana var i 2001 fortsatt landets suverent beste lakselv med en beregnet aarsfangst i den norske delen paa 29767 laks paa tilsammen 125,9 tonn og 4797 sjoorret paa tilsammen 3266 kilo. 58 tonn av laksen og 270 kilo av sjoorreten ble tatt paa garn.

2002: Tana med sideelver, norsk del:
99546 kilo laks (4,5) og 4426 kilo tatt sjøørret (0,9). Av dette er 5,4 tonn laks og 460 kilo sjøørret tatt på garn.

2003:( norsk del): 15684 laks på 81423 kilo og 2985 sjøørret på 4708 kilo.
Av dette var 52858 kilo laks og 708 kilo sjøørret tatt på garn.

2004:
Stangfiske:

2719 laks på 11695 kilo. Av dette tok laksebreveiere 215 laks på 1134 kilo, fastboende uten laksebrev 1970 laks på 8742 kilo og tilreisende fiskere 534 laks på 1816 kilo.
Garnredskaper: 4570 laks på 21489 kilo
Totalfangst norsk side2004:
7289 laks på 33184 kilo
Av dette var 3501 smålaks på 6437 kilo, 2130 mellomlaks på 9740 kilo og 1692 storlaks på 17009 kilo. I tillegg ble det tatt 2152 sjøørret på 2627 kilo.
Totalfangst finsk side 2004:36813 kilo.
Ser vi på Tanaelva, verdens mest produktive elv for atlantisk laks, ble sesongen 2004 en direkte katastrofe. Bare 11,7 tonn laks ble tatt på stang, mens garnfiskerne sopte inn det dobbelte. Til tross for at dette er et vassdrag med fantastiske sideelver, havnet den helt nede på 5.plass på listen over de beste norske sportsfiskeplassene.

2005: 32016 laks (3,7)og 1800 sjøørret (0,9), hvorav 21553 kilo laks og 468 kilo sjøørret er tatt med garn. Fangsten på finsk side er ikke med.2006: 46039 kilo laks og 3609 sjøørret.Av dette ble 21070 kg laks og 282 kg sjøørret tatt på garn. Fangsten er beregnet.Fangst på finsk side er ikke regnet med.2009: 8259 laks 26959 kilo, 16 pukkellaks på 28,8 kilo og 1423 sjøørret på 1844 kilo.

Den største laksen på 25 kilo ble tatt på stang, den største pukkellaksen var på 5,1 kilo og den største sjørreten veide 13 kilo.


2011:79,5 tonn. 42,5 tonn ble fanget på finsk side, mot totalt 87 tonn i 2010.
Av totalfangsten i 2011 ble 29 % (22,7 tonn) fanget av tilreisende fiskere, mens lokale garn- og stangfiskere fanget 71 % (56,9 tonn).

I 2011 ble 47 % (37 tonn) fanget på norsk side mens andelen som ble fanget på finsk side var 53 % (42,5 tonn). I 2010 var fangstfordelingen mellom Norge og Finland henholdsvis 46 % og 54 %.2016 for Den norske delen av Tanavassdraget m/ sideelver: 8042 laks på 36286 kilo og Tana m/bielver (norsk del) og 1891 sjøørret/sjørøyer på 2277 kilo, hvorav 200 laks på 562 kilo og 58 sjøørret /sjørøyer 64 kilo ble gjenutsatt.


Fiskeopplevelser:


Norwegian Tundra Explorer tilbyr det meste av fisketurer i Tana og områdene rundt. Laksefjordvidda er et av de beste områdene i verden for innlandsfiske etter røye og ørret. Statskog har gitt selskapet tillatelse til å ta med utenlandske statsborgere inn i områder utenfor femkilometerssonen. Det tilbys turer med transport inn på fjellet, guiding til gode fiskevann og elver og teltleir med forpleining. Det er også mulig å bestille tur uten guide og da med tilbud om transport inn på fjellet så langt det er mulig etter lovlige løyper, og da med merkede kart for vann med mye og stor fisk!De anbefaler likevel turer med guide som er lokalkjente og vet hvor fisken står.
Som en avslutning på turen kan vi legge opp til et flott opphold på Ildtoppen. Etter noen dager i villmarka kan man nyte sauna, svømmebasseng, boblebad, god middag og et besøk i baren for den som ønsker det.


Norwegian Tundra Explorer anbefaler turer til Masjok, ei sideelv til Tanaelva, men selskapet tilrettelegger også turer til andre sideelver. Masjokelva er stor nok for bruk av elvebåt til transport av utstyr og gjester. De kjører gjester inn til en leir som ligger i det beste området for fiske. Om ønskelig vil dere få full forpleining og guiding. Man tilrettelegger også turer for de som vil fiske laks i andre sideelver og i selve Tanaelva.
Tanamunningen er et populært område for fiske etter sjøørret. Det er en opplevelse å fiske i dette idylliske elveutløpet når midnattssola såvidt dypper seg i horisonten.Selskapet arrangerer også sjøfiske på Tanafjorden.
Norwegian Tundra Explorer


Sandlia - 9845 Tana


Tel: +47 78 92 77 29 / +47 94 17 73 01

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Tana fiske og jaktopplevelser AS


tilbyr laksefiske i Tana, fra båt eller land, med båt, roer og guide. Fiskecamp med ”kort” avstand til mange gode vann og små elver. Hvis drømmen er å kjempe mot stor ørret eller røye,tar vi deg med ut til det vårt fiskeparadis. Eller de tar deg med i båt med guide på fiske etter sjøørret i munningen av Tanaelva fra 15.juli. Be om skreddersydd opplegg.

EPOST

Tel: + 47 99 09 50 22 / + 47 91 17 14 44 / 95 14 76Nordlys Opplevelser AS


v/ Amt-Ove Andersen,Luossageaidnu 16,9845

Tana

Tel: + 47 789 28 894 / + 47 95 14 76 09

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tana Elvebåtturer

Tel + 47 78 92 89 32,
tilbyr elvebåtturer gjennom Sameland.

Fiske, servering av samisk mat og vendreturer.

Levajok Ride- og Leirsenter


Tel: + 47 78 92 87 14


tilbyr rideturer, laksefiske, elvebåtutleie, gullvasking og jakt.

Sportsforretninger:G-Sport Tana AS, 9845 Tana. tel +47 78 92 80 82

Visitors angling in the Tana River SystemKlikk deg inn på Fiskeguidens sider om Anarjohka, Iesjohka og Masjohka, og les mer om de tre største sideelvene til Tana.

Informasjon

Tanavassdragets Fiskeforvaltning / Deanučázádaga guolástanhálddahusSteinar Pedersen


tel + 47 952 07 534

Deanugeaidnu 1798

9845 Tana

www.tanafisk.no

Ringveien 41, 9845 Tana

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Forsker Eero Niemelä

tel + 47 78 95 03 60Turistfangst på finsk side


Laksefiskerforening for Tanavassdraget

v/Odd Ivar Solbakk

Fanasgiedde

9845 TanaSamisk garnfiskeforening

v/ Olaf Hansen

Fanasgiedde

9845 TanaTana Jeger og Fiskerforening

v/ John Georg Dikkanen

Skiippagurra

9845 TanaTANA FISK

Forvaltning:


Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget,

Hans Erik Varsi,

Ringveien 43

9845 TANA

tel + 47 78 60 05 30

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.laksebrev.no

www.tanalaks.no

Fiskekort

Døgnkort 150 kroner for fiske fra strand, 300 kroner for fiske fra båt. Døgnkort 40 kroner for familiemedlemmer (ektefelle, samboer og barn under 16 år). Ved fiske fra båt skal også roeren ha fiskekort.


Levajok Fjelstue, 9845 Tana, tel + 47 78 92 87 14 / + 47 78 92 87 14

Storfossen Camping, Storfossen, 9845 Tana, tel + 47 78 92 88 11.

Magnus Tapios forretning i Båten, 9845 Tana, tel + 47 78 92 88 15.

Shell Bensinstasjon, Tana Bru, Rådhusveien 1, 9845 Taa, tel + 47 78 92 82 99.
Esso Servicesenter Rustefjelbma, N-9845 Tana, tel + 47 78 92 70 44.Slapp ut igjen sin livs største laks
Runar Kokko slapp kjempelaksen i gytedrakt ut igjen.Foto: Øystein Dervola.


Ruar Kokko setter levende ut igjen all laks i gytedrakt. Derfor slapp han ut igjen også denne kjempelaksen på nærmere 30 kilo (144 cm) som han fikk på wobbleren sin fra båt i Seidastryket på tampen av august 2010. Gå inn på www.finnmarken.no og les hele historien.