Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kongsfjordelva 2017

Fra østsiden av elva ovenfor hengebrua
Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Villaks 01.06-31.08

Fredningssoner framerke 120 m nedenfor nedre laksetrapp til merke 150 m ovenfor Fossvatn.

I Ryggarielva fra og med Gressdammen til nedkanten av kulp ved Steinfossen.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.Rekordoppgang av laks 2016


Som tidligere sesonger ble laksen som vandret opp i elva nøye overvåket og registrert på kamerasystemet i Fjordbunnen. Det var lav vannføring allerede fra sesongstart, og gode forhold for videoovervåking gjennom hele sesongen. Laksen kom også tidlig med mye fin laks i juni, den gode oppgangen fortsatte utover juli måned – mens det dabbet noe av mot slutten av måneden og utover august. Mellom- og storlaks kom først mens smålaksen kom litt senere i sesongen.


3290 laks vandret opp i elva, hvorav 1372 mellomlaks og 205 storlaks. Dette var en økning fra toppsesongen 2015 for mellomlaks på 72% og 59% for storlaks. Smålaks hadde derimot en nedgang på 24%. På tross av nedgang i smålaks fra i fjor, var det historisk sett også et bra smålakseår.


Aldri vært så mye gytelaks som i 2016


Ved gytefisktellingen ble det observert 938 små-, 1063 mellom- og 206 storlaks, totalt 2207 laks. Beregningen viser en fordeling på 829 hanner og 109 hunner for smålaks. Mellomlaks dominerte hunnlaks med 704 mot 359 hanner. For laks over 7 kilo var det da 120 hanner og 86 hunner. Blant de store var det enkelte individer mellom 10 og opptil ca. 18 kilo, hvorav dette nesten utelukkende var hannlaks. De fleste store hunnlaksene var mellom 7 og 9 kilo.
Gytebestanden av laks i Kongsfjordelva 2016 var dermed trolig den største gjennom tidene, og der gytebestandsmålet (GBM) for hunnlaks på 1102 kilo ble nådd med solid margin.
Det er ikke bare mengden laks i vassdraget som er viktig - fordelingen har også mye å si for produksjonen. Om en deler vassdraget i to, ovenfor og nedenfor øverste foss/laksetrapp, viste gytefisktellingen at for smålaks var det veldig jevnt fordelt med 49% nedenfor fossen 51% overfor. For mellom- og storlaks var det større andel nedenfor fossen - 57% mellomlaks og 66% storlaks.
Andelen laks i Geatnja utgjorde 15 % for smålaks, 17 % for mellomlaks og 8% av den totale bestanden der var storlaks. Geatnja ble tydelig skadelidende ved den lave vannføringen, der ble elva tidlig tilnærmet tørrlagt og gjorde den tradisjonelle oppvandringen vanskelig.
Les også på hjemmseiden: http://kongsfjordelva.no/item/259-oppsummering-sesong-2016.


Kongsfjordelva er en typisk små- og mellomlakselv, med noe innslag av større laks


Elva er ”lettfisket” – laksen viser seg ofte i luftige sprang og er titt og ofte bitevillig. Fiskekulpene er oversiktlige og tilgjengelige. Her er store valgmuligheter for fiske i strie stryk, enkelte dypere kulper eller lange stille elvestrekninger. Elva har blitt kjent for sin gode laksebestand, og fluefisket dominerer.


Flyteline og små fluerSone 2. Trappefossen. Foto: BJF


Fisket i elva er spektakulært – da en ofte fisker veldig nært og kan se laksen ta flua. Mange fisker med fluer stripende i overflaten eller rene tørrfluer. Fisket skjer derfor hovedsakelig med flyteline og små fluer.

Her finner du flere gode fluetips


Kulpene i øvre del av elva er små og strykene lange – og mang en laksefisker har lagt på sprang etter storlaks nedover strykene. I nedre del er elva noe roligere og kulpene noe større.


Halvparten av laksen blir tatt fra sjøen til laksetrappa


Kongsfjordelva ligger i Berlevåg kommune på Varangerhalvøya, nærmere bestemt på 71ºN/29ºØ.
Den øvre delen av vassdraget kalles for Gednjejokka og kommer fra innsjøen Gednjejavrre. Kraftutbygging har imidlertid ført til at mye av dette løpet er nesten helt tørrlagt.
Vannet kommer først tilbake til Kongsfjordelva ved i utløpet av Buetjern, 12 km fra sjøen.


Fra sjøen til Kongsfjordfossene, en strekning på 8 km, er det få strie stryk og fisken går lett opp.
Kongsfjordelva renner gjennom typisk norsk fjellnatur, trass i at avstanden ned til havet ikke er lang. Dette er karakteristisk for mange av elvene i Finnmark. Foto: Vilhelm Thilesen.Kongsfjordfossene


Kongsfjordfossene består av to fall med en samlet høyde på 7 meter med 100 meters mellomrom. Trapper fører laksen videre og kan nå gå til Buetjern, 3 km ovenfor. Den kan også gå et stykke i Gednjejokka, men her er ofte lite vann.


Elvebunnen består av stein og grus. Det er få store høler. Bunnen er mørk. Det er ingen skog, men en god del kratt.

Forpakter: Berlevåg JFF. Fiskearter: Laks og sjørøye. Pris: Sone 1, prisklasse 4. Sone 3, prisklasse 2. Det selges 20 døgnkort i sone 1 og 10 døgnkort i sone 3, uke- og sesongkort i sone 2. Kortsalg: Øvre vakthytte ved fossen. Telefon 94 81 51 99. Kortsalg fra kl 16.00 til 19.00 Forskriftsreguleringer: Fiske med sluk, spinner, wobbler og mark med søkke er ikke tillatt etter 10. juli. Markfiske er ikke tillatt etter 31. juli. Fredning hvert døgn i sone 1 mellom kl. 01.00 og 06.00.. Fredningssone ved laksetrapp.


Den beste strekningen

Den beste delen av den 8 km lange laksestrekningen er fra laksetrappa og ned til sjøen. Her blir halvparten av laksen tatt (sone 1, maksimalt 20 stenger). De første 400 m (maksimalt 10 stenger) fra sjøen er forbeholdt sjørøyefiske med liten flue.


Jan Petter Gustavsen fra Jessheim, som har tatt det øverste bildet på det gode strekket like nedenfor hengebrua, påpeker at når halvparten av totalfangsten blir tatt mellom sjøen og laksetrappa, så må strekningen ovenfor være bedre, siden denne fiskestrekningen er langt kortere. Jan Petter Gustavsen har fisket i Kongsfjordelva og betegner den som en perle.Den nederste kulpen i fjordbunnen, like ovenfor fredningssonen og sone 3, kalles Daldorff- kulpen til Reidar Daldorff, som har tatt den største laksen i Kongsfjordelva. Den veide 29 kilo sløyd.Reidar Daldorff brukte mye av sin fritid på sommeren i Kongsfjordelva både før og etter krigen. Han lå i ei lita hytte/gamme nede i fjorbunnen som var eid av Alf Brodtkorb (forpakter 1915-1941). Reidar satte etterhvert selv opp ei lita fiskehytte i overkant av Steinhola som ble mye brukt.


Reidar Daldorff dro ut til elva tidlig en morgen. Da han kom frem, virket bunnen svart. Trodde først det var en kobbe, men det viste seg å være storlaks på vei opp fra sjøen. Trodde først han satt fast, men etter hvert forsto han at det var en storlaks som ikke ville rikke seg. Kastet stein for å få den til å flytte på seg. Han bakset med laksen hele dagen fram mot kvelden (ca 12 timer) som nok var en påkjenning både for fisker og datidens utstyr. Til slutt fikk han laksen inn i et sideløp, inn på grunna, der han satte fra seg stanga og kastet seg over laksen. Han besvimte et lite øyeblikk og våknet på ryggen med laksene i armene!


Sommeren var varm og det var en lang og besværlig reise til Berlevåg. Derfor måtte fisken sløyes og saltes på stedet. Ifølge Terje Daldorff veide rekordlaksen 29 kg ferdig sløyd og saltet ved ankomst Berlevåg.


Beste fisketida fra midten av juli

Sjørøya kommer opp i midten av juli, men den beste tiden er i slutten av august. Sjørøya er fra 300 gram og opp til kiloen.
Laks fra 4 til 10 kilo dominerer fangstene frem til midten av juli. Etter det kommer hovedmengden av smålaksen på rundt 3 kilo, mens den noe større laksen kommer tilbake de to siste ukene før fiskestopp.


For lav minstevannføring

Elva er regulert og minstevannføringen er i minste laget. Derfor er fisket, som i småelver flest, best etter kraftige regnskyll. Flue og mark hele sesongen.

Berlevåg Jeger og Fiskerforening


Foreningen med sine 100 medlemmer jobber aktivt med forvaltningen av Kongsfjordelva, som de betegner som en naturperle av domensjoner.


Elva er inndelt i 3-fiskesoner med tilknytning til noen mindre elver og vann som munner ut i et vakkert og fuglerikt brakkvannsområde i fjordbunnen. Spesielt fluefiskere bør prøve elva. Den skal være glimrende for riffling hitch og tørrflue.


Fin pakke å kombinere med noen dager i en annen av regionens andre elver. Overnatting med selvhushold i hytte. Guiding etter avtale med oppsynet.

Kontakt Sigve Frantzen,

tel + 47 41 35 94 46

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Fredningssoner


Fredningssoner for fisketrappene: Øvre grense: en rett linje trukket fra skilt på vestsiden av elva, 150 meter ovenfor Fossvatnet og tvers over strømmen.

Nedre grense: En rett linje trukket fra merke i fjellet på østsiden av elva, 120 meter nedenfor utløpet av nedre trapp og tvers over strømmen til merke i fjellet på vestsiden av elva.
Desinfeksjon av fiskeutstyr:


Kongsfjorddalen vakthytte

Berlevåg JFF

9980 Berlevåg

Tel: 94 81 51 99


Fangstrapporter:

Fangsten i 1995 ble anslått til rundt 800 kg eller omtrent halvparten av fangsten i toppåret 1992


1995: 767 kg laks (3) og 40 kg sjørørye (0,8)


1996: 978 kg laks (2,1) og 15 kg sjørøye (0,8)


1997: 837 kg laks (2) og 36 kg sjøørret/sjørøye (0,8)


Detaljer fangst 1997: 412 laks på 838 kg og 45 sjørøye på 36 kg


1998: 1491 kg laks (2) og 48 kg sjøørret / sjørøye ( 0,8)


1999: 1133 kg laks (2,2) og 23 kg sjøørret/sjørøye (0,5)


2000: 2355 kilo laks (2,5) og 11 kilo sjøørret/sjørøye (0,5)


2001: 2094 kilo laks (3,1) og 15 kilo sjørøye (0,7)


2002: 1958 kilo laks (3,6) og 24 kilo sjøørret/sjørøye (0,5)


2003: 860 laks på 2217 kilo, 1 sjøørret på 1 kilo og 41 sjørøyer på 16 kilo.


2004: 591 laks på 1633 kilo, 6 sjøørret på 3 kilo og 29 sjørøyer på 17 kilo.


2005: 2544 kilo laks og 18 kilo sjøørret/sjørøye.


2006: 1366 laks på 3753 kilo, 1 sjøørret på 0,8 kilo og 11 sjørøyer på 7 kilo.


2007: 482 smålaks, 497 mellomlaks og 42 storlaks, tilsammen 1021 laks på 3328 kilo, 7 sjøørret på 4 kilo og 2 sjørøyer på 2 kilo.


2008: 989 laks på 2837 kilo og 25 sjøørret/sjørøye på 13 kilo


2009: 637 laks på 1768 kilo og 10 sjøørret på 5 kilo.


2010: 868 laks på 2783 kilo, hvorav 254 laks på 900 kilo ble gjenutsatt.2012: 788 laks på 2118 kilo.I tillegg ble det gjenutsatt 355 laks på 918 kilo.2016: 1539 laks på 5261 kilo, hvorav gjenutsatt 680 laks 2622 kilo.

Fiskeguidens kontaktmann:


Ove Lund,

tel + 47 900 32 079

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Pasvik Kraft pålegges å overvåke vassdraget

Informasjon

Fiskeforvaltningen i Finnmark:Forvaltningen av Kongsfjordelva:


Leder: Sigve Frantzen. Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nestleder: Aksel Thanke. Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Regnskapsfører: Asbjørn Nilsen. Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sekretær: Bård Nilsen. Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Fiskeutvalget


Leder: Roar Nikolaisen. Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kart over lakseelvene i Finnmark


Overnatting


Kongsfjord Gjestehus,
Veines,
9982 Kongsfjord,
tel + 47 78 98 10 00.

Berlevåg Camping & Appartment AS

9980 Berlevåg

tel + 47 78 98 16 10Berlevåg Hotel AS

9980 Berlevåg

tel + 47 78 98 14 15


Butikker:


Nielsen S Dagligvarer/Skipsproviant

og Medisinutsalg

9980 Berlevåg

Tlf: 78 98 12 52Neergård AS Ottar

9980 Berlevåg

Tlf: 78 98 12 34

Fiskekort

Laksefisket i Kongsfjordelva 2015Svein Karlsen er tilbake som vakt og vert i Kongsfjrodelva


Det er Svein Karlsen (28) fra Kviby i Alta som nå vokter elva. Svein er glad for å være tilbake i Kongsfjordelva. Han var nemlig vakt her i 2013.

- Jeg studerer master i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, og har et år igjen av studiene. Etter mange lange timer på lesesalen i løpet av vinteren og våren, ser jeg fram til å være mye ute i naturen i sommer, og håper på mange fine natur- og fiskeopplevelser. Og ikke minst hilse på alle de trivelige folkene jeg kommer til å møte langs elva og som jeg husker fra forrige vaktrunde for noen år siden. Fiskemiljøet i Kongsfjordelva er helt spesielt, forsikrer Svein, som også har jobbet som vakt i Altaelva.


FISKEKORT

KARTØvre Vakthytte ved fossen


9880 Berlevåg,

90 89 19 50 - 1700 - 1900.(20.6 - 15.9)


Kongsfjordelva


Leder Berlevåg Jeger- og Fiskeforening:

Sigve Frantzen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

tel + 47 41359446
Videoovervåkingen av oppgangen av laks i Kongsfjordelva er omfattende. Det er skreddersydd et verktøy som de siste år har gitt særdeles gode resultater. Slusa - eller fisketelleren som den også kalles gir helt eksakt bilde og tall på antall laks som kommer opp i vassdraget.
x