Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Fusta / Fustavannet/Fustavassdraget 2019

Jomfruremma i Fusta ved lav vannføring . Foto: Eivind Fossheim
Laks: Sjøørret:

Etter rotenonbehandlingen mot Gyrodactylus Salaris i  2011 og 2012 var det i 2018 igjen mulig å fiskelaks i Fusta på dispensasjon fra det generelle fiskeforbudet. Fisket var vellykket. Til tross for en periode med tørke og liten vannføring i den første del av sesongen var kvoten på  200 laks  med ei snittvekt på rundt 4,7 kilo tatt bare etter halvannen måned.

Miljødirektoratet vil i 2019 også gi dispensasjon for fiske  for 2 personer i to døgn, fredag -søndag, med mulighet til å fiske i ett døgn i hver av de to midterste sonene´ i elva. 

Selvhushold i campinghytte i Mosjøen.

Kontakt: Eilert Hatten, gtel 416 17 517, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Sigbjørn Skjerpen (til venstre) og Jan Eirik Skogmo fra Bod

Ja, du er garantert fangst i første halvdel av august, men da må det være mer vann enn nå, bekrefter Sigbjørn Skjerpen( til venstre) og Jan Eirik Sogmo fra Bodø, som vi møter i Jomfrurenna 8.august 2007. De har i løpet av tre-fire dager dratt på land bare et par sjøørreter på halvkiloen, mens de på samme tid i fjor hadde tilsammen 60 sjøørret, hvorav den største på to og en halv kilo.
Med all sommervarmen vi har hatt i Nordland, er ikke bare vannføringen liten. Tempen i elva ligger på 17 grader og det kan være nok til at sjøørreten foretrekker å bruke kjeften sin til heller å pumpe oksygen enn å kaste seg over fluene til bodøværingene.
-Men kanskje tar vi den i kveld, sier de to optimistene og knyter på sine selvbundne fluer i krok nr.12. Så smått må det være under forhold som her nå, understreker de.
Men ingen sure miner. Sola skinner og vi koser oss sammen med andre fiskere i et miljø som alene er verd turen, sier de til Fiskeguidens medarbeider og trekker inn i skyggen. De venter på natt-bettet.

Blant de aller beste sjøørretelvene i Norge!


Fusta er en av de aller beste sjørretelvene i landet. Til tross for en fiskestrekning på bare knappe 7 kilometer, blir her årlig tatt over 2500 sjøørret på kiloen og et par hundre kilo laks. I 2006 ble det fisket bare 1600 kilo sjøørret. Det var en svikt på 700 kilo i forhold til året før. Dette skyldtes varmt vær og tørke mesteparten av sommeren. Fisk var det nemlig nok av i elva, forteller Fiskeguidens kjentmann og kontaktperson Gunnar Veseth. For ukjente fiskere stiller han gjerne opp som guide hvis han har tid. Det er også Veseth som har den beste oversikten over fiskemulighetene i elva.
Fangsten i 2006 i øvre del av elva i 2006 var 1100 kilo sjøørret og 200 kilo laks, mens det i nedre del av elva ble tatt 500 kilo sjøørret og 60 kilo laks. I øvre del av elva er det et 20 talls grunneiere, i den nedre delen er det 9 grunneiere som har fiskerett. Fiskekort-prisen ligger på rundt 200 kroner pr. stang pr. døgn, og fisket bør avtales på forhånd med de enkelte grunneierne.


Garantert sjøørret på kroken!


Etter at det kom gyro i elva, er Fustavassdraget havnet blant de beste sjøørretelvene i Nordland! Ja, lederen av Øvre Fusta Elveeierlag, Stein Tortelli, tel 75 18 67 04, garanterer faktisk sjøørret på kroken dersom du kommer hit i august!Fiskestrekning på knappe 7 kilometer!


Vassdraget er fiskeførende over en strekning på 57 kilometer, men laksen og sjøørreten kan i dag gå bare 7 kilometer opp til Forsmofossen. Her er trappa stengt til vassdraget blir gyro-rent.Elva går jevnt stri, vekslende mellom høler og stryk, med glimrende fiskeplasser i den øverste og nederste tredjedelen av strekningen. Den nederste tredjedelen av elva er vanskelig tilgjengelig, men verdt å prøve! Under fossen er det en stor, stille høl, der laksen pleier å stoppe, men her er det fiskeforbud.Laksetrappa i Forsmofossen stengt


Laksetrappa i Forsmofossen ble stengt i 1992 for å hindre oppgang av laks og videre spredning av gyroen videre oppover i vassdraget.
Ovenfor Forsmofossen kan det fiskes året rundt!


Ovenfor Forsmoforsen er det lov å fiske året rundt! Her går elva stille opp til Fustvatnet, 4 km, med unntak av to strekninger med gyte- og fiskeplasser. Fustvatnet er overbefolket av røye, men når laksetrappa åpnes igjen, kan laksen gå opp og videre inn i de to elvene Herringelva og Straumen.Harringelva, Straumen og Hattelva.


I Herringelva kan den gå 11 km. I Straumen kan laksen gå til Mjåvatnet og videre til Ømmervatnet og herfra opp i Hattelva, 6 km til Håkalifossen, 31 km fra sjøen.Fra Fustvatnet kan laks også gå 1 km.Vannet er så klart at det på ettersommeren er lett å se fisken i elva.


Laksen kommer opp i Fusta litt ut i juni. Beste fisketid er juli. Først ut i juli passerer den Forsmofossen. Beste fisketiden for sjøørret er august og september, men de første sjøørretene kommer på elva allerede i begynnelsen av juni helt nederst i vassdraget.

Fustalaksen er kjent for å være kort og brei. Det går også opp store mengder sjøørret.
Elva krever strengt oppsyn.Gyrodactylus salaris


Dessverre er Fusta rammet av gyro, men om laksestammen er dømt til undergang, overtar sjøørreten i mengder. Og den biter villig både på flue og mark.Laks på 16,2 kilo på enhånds fluestang!


Ingvert Gunnarsson med sin laks på 16,2 kiloIngvert Gunnarsson innser at han var heldig som på en enhåndsstang, 0.25 som fortom og ei bitte lita hjemmebundet flue landet en laks på 16,2 kilo i Fusta 30.august 2008.

Laksen dro ut 100 meter snøre, men Ingvert har kjørt storlaks før. Han har fisket i 30 år og har en pers på 16,6 kilo tatt på sin 13 fot-stang og fortom 0,35mm.

Laksen ble tatt ved gapahuken ved Jomfruremma.Han ville ha sluppet laksen tilbake, men med den forestående rotenonbehandlingen ville den ha strøket med uansett.

Regler for fiske etter anadrom laksefisk i Fusta 2019

Reglene som er vedtatt av styret for FUSAM forvaltningslag SA 02.04.2019, er utarbeidet i samsvar vilkårene i Miljødirektoratets dispensasjonsvedtak i brev av 11.03.2019 og bestemmelser i Mattilsynets godkjenning i brev av 16.04.2019. 

  1. Fiskesesong og samlet sesongkvote

Det er tillatt å fange og avlive inntil 300 laks av størrelseskategoriene smålaks og mellomlaks og inntil 10 storlaks i perioden 15.06. – 31.08.2018. Nås dette antallet før, vil fisket bli stengt.

  1. Fiskekort dokumenterer gyldig fisketillatelse

Tillatelse til å delta i fisket fås ved å laste ned appen GoMap fra App Store eller fra Google Play og kjøpe fiskekort. Her finnes et kart over Nedre Fusta som viser inndelingen i fiskesoner med mulighet til sonevalg ved kjøp av kort. På kartet vises også plasseringen av desinfiseringsstasjonene. Her finnes også et system for fangstrapportering.

  1. Tillatt redskap

Fisketillatelsen gjelder stangfiske, og er begrenset til samtidig bruk av en stang og ett agn pr person. Tillatt agn er flue, sluk, spinner og wobbler med maksimalt en trippelkrok. Fiske med naturlig agn (reke, mark, småfisk mv.)  er forbudt. Bruk av kunstig agn med lukt, form eller smak som imiterer naturlig agn, er heller ikke tillatt.

Fisket skal innrettes slik at gjenutsetting kan skje uten skade på fisken. Kroker som brukes, skal ikke ha mothaker. På redskap der slike finnes, skal disse fjernes med fil eller tang. Ved håndtering av fangst skal fiskerne bruke knutefri håv og tang/krokløser.

  1. Landing og avliving av fisk, døgnkvote og årskvote

På fiskekortet finnes opplysninger om antall, kjønn og størrelse på laksen som fiskeren har rett til å avlive i løpet av kortets gyldighetstid.

Døgnkvoten er maksimalt 2 landede laks. Fisken regnes som landet når fiskeren etter å ha trettet den ut, frigjort den fra kroken mens den befinner seg i håven eller holdes i halegrep.

Dersom den første landede laksen avlives, skal fisket avsluttes. Om den settes ut, kan det landes en laks til innenfor døgnet. Fisket skal avsluttes etter landing av neste laks, uavhengig av om denne settes ut eller avlives. Fisk av feil art, størrelse eller kjønn, skal gjennutsettes. Døgnkvoten er ufravikelig, og gjelder selv om fiskeren har kjøpt flere fiskekort som samlet gir rett til å avlive flere fisker.

Hver fisker kan maksimalt lande 5 laks i løpet av sesongen. Alle kvotene (døgnkvoten, kortkvoten, årskvoten) gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når fisk er landet, skal fiskeren rapportere fangsten innen kl. 24.00, samme dag. Dette gjelder uavhengig av om fisken er gjenutsatt eller er avlivet.

  1. Krav om gjenutsetting

All hunnlaks og sjøørret som landes, skal settes levende ut. Dette gjelder også hannlaks over 85 cm (ca. 6,5 kg).  Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken settes levende ut. Minstemålet for laks er 45 cm.

Feilfanget fisk som på grunn av skade må avlives, leveres etter avtale med resepsjonen, til Fru Haugans Hotell. Fangsten skal rapporteres, og regnes med som landet fisk, men teller ikke som avlivet fisk i fiskerens årskvote, når den er dokumentert innlevert til hotellet.

Det vurderes som et alvorlig brudd på fiskereglene om oppsynet påtreffer en fisker med en avlivet fisk utenom kvoten som ikke er rapportert. Pukkellaks, regnbueørret og oppdrettslaks skal avlives, og regnes ikke med i kvotene.

  1. Krav om bruk av smittefritt utstyr

 Fiskeutstyret og annet utstyr som brukes i forbindelse med fisket (håv, vadere, vadebukser, båter ol.), skal være uten smitte av Gyrodactylus salaris. Utstyr som har vært brukt i annet vassdrag skal tørkes i minst to døgn etter bruk. Alternativt skal det være desinfisert med godkjent desinfiseringsmiddel, Virkon S. Desinfiseringsstasjoner finnes på Veset, ved Moheim og på Jomfruremma, se kart i GoMap.

Etter bruk i Fustavassdraget, skal utstyret behandles på samme måte før det brukes i et annet vassdrag.

  1. Ekstraordinære tiltak

Fredning eller endring av fiskereglene kan iverksettes med umiddelbar virkning på et hvert tidspunkt i sesongen, dersom det oppstår situasjoner som tilsier dette.

  1. Fiskeravgift

Alle fiskere må ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må medbringes under fisket.

  1. Reaksjoner på regelbrudd

Brudd på reglene er straffbart og kan medføre politianmeldelse, jf bestemmelser i Lov om laksefisk og innlandsfisk og i Lov om matproduksjon og mattrygghet. Brudd på reglene vil i første omgang bli håndhevet privatrettslig av FUSAM forvaltningslag SA, jf. fiskernes aksept av fiskereglene ved kjøp av fiskekort. Alvorlige brudd på fiskereglene vil bli politianmeldt, noe som vil medføre et overtredelsesgebyr på minimum kr 4000,-. Fisker som blir politianmeldt for brudd på fiskereglene, nektes adgang til fiske i Fusta gjenværende del av sesongen og hele påfølgende sesong. Fisker som på privatrettslig grunnlag er blitt ilagt gebyr, har ikke rett til å gjenoppta fiske i Fusta før ilagt gebyr er betalt.

Rettighetshaver/kortselger og alle som har løst fiskekort, kan kreve at fiskere dokumenterer at de har løst fiskekort for strekningen og at fangster blir rapportert, samt varsle oppsynet om mulige brudd på fiskereglene.

  1. Om ferdsel og parkering

Vis hensyn til andre, gå ikke over dyrket mark, lukk igjen grinder og parker ikke på private gårdstun eller i kjørebanen. Bruk parkeringsplasser (se GoMap)Fangstrapporter:1995: 1327 kg sjøørret (1,3)


1996: 91 kg laks (3,3) og 1380 kg sjøørret (1)


1997: 353 kg laks (3,7) og 725 kg sjøørret/sjørøye (0,8)


1998: 611 kg laks (3) og 1809 kg sjøørret (0,8)


1999: 293 kg laks (3,3) og 2270 kg sjøørret (1)


2000: 68 laks på under 3 kilo,27 laks på 3-7 kilo og 7 laks på over 7 kilo, tilsammen 102 laks på 320 kilo. 2959 sjøørret på 2698,1 kilo! .


2001: 345 kg laks (2,8) og 2318 kg sjøørret /sjørøye (1)

2002: 136 kilo laks (1,2) og 1930 kilo sjøørret (0,7)


2003:74 laks på tilsammen 284 kilo og 2626 sjøørret på 2300 kilo.


2004: 31 laks på 105,3 kilo og 2274 sjøørret på 1848 kilo.


2005: 194 kilo laks(3,3) og 2340 kilo sjøørret (1,2).


2006: 145 kilo laks og 1432 kilo sjøørret.


2007: 58 laks på 215 kilo og 1390 sjøørret på 1337,6 kilo


2008: 46 laks på 173 kilo og 834 sjøørret på 849 kilo.


2009: 44 laks på 155 kilo og 776 sjøørret på 716 kilo.


2010: 73 laks på 237 kilo og 569 sjøørret på 684 kilo.

Informasjon

Skaland Eiendom


N-8664 Mosjøen

Torbjørn Jacobsen

tel + 47 95 87 87 45
Gården ligger idyllisk til ved utløpet av Fusta, 5 minutters gange fra elva, og er et glimrende utgangspunkt for den som vil lære denne fantastiske laks- og sjøørretelva å kjenne. Et drømmested for fluefiskeren med enhåndsstang. Her kan man kjøpe hele fiskepakken med innkvartering og mat, fiske og guiding og det hele.Overnatting hotell, hus,hytte,lavvo og camping, båter til leie for røye- og ørretfiske året rundt i Vefsnregionen:
Sivertgården


N-8690 Hattfjelldal

Stine og Per Sverre Engdal


tel + 47 94 79 37 65 / + 47 75 18 51 43

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Vesterbukt Feriehytter


N-8690 Hattfjelldal

Rune Vesterbukt

tel + 47 75 18 52 18 / + 47 993 96 853

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Fjellkilden Turist


N-6890 Hattfjelldal

tel + 47 40 40 54 37

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Aaslid Polar


8690 Susendal

Linda Mari Aaslid

Spes:Med hundespann til isfiske etter røye og ørret.

tel + 47 950 71 162

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Gryteselv Fjellgård


8690 Hattfjelldal

Jan van Opzeeland og Rina van Nuland

tel + 47 75 18 58 66

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Hattfjelldal Hotell


8690 Hattfjelldal

tel + 47 75 18 50 50 / fax + 47 75 18 50 59

Haustreis Gård


N-8680 Trofors

Ernst og Janne Elin Haustreis

tel + 47 75 18 21 80 / + 47 92 64 08 54

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tjønnerud Gård


N-8680 Trofors

Kitty Lise Vassdal og Tor Arne Reinfjell

tel + 47 75 18 24 68 / + 47 480 56 468

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Statskog


tel 07800 - tast 2.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Statskogs hytter i området til leie for 400 kroner natten og bestilles og betales på www.inatur.no
Majavatn Camping


N-8680 Trofors

Marianne og Per Anders Kappfjell

tel + 47 472 89 469 / + 47 990 37 736

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sæterstad Gård


N-8690 Hattfjelldal

Siri Kobberrød og Knut Kastnes

tel + 47 75 18 51 40 / + 47 907 771 45

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Krutådal Gård


N-8690 Hattfjelldal

Laila Hoff

tel + 47 75 18 43 86 / + 47 920 51 459

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Furuheim Gård


8690 Hattfjelldal

Trine og Morten Bolstad

tel + 47 75 18 56 23 / + 47 928 48 356

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bringli Gård


N-6890 Hattfjelldal

Petra Wognild og Jan Sundset

tel + 47 75 18 55 00 / + 47 478 98 701

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fiskekort

Nedre Fusta:

Gunnar Veseth, Tore Hunds gt.13, 8656 Mosjøen, tel + 47 75 17 60 73/ + 47 91 51 91 67,selger kort for sin strekning for fiske fra 15.september til 1.oktober og fra 15.mai til 1.juni.

Inge Herringbotn,Skaland, 8664 Mosjøen, + 47 926 41 230, selger kort for sin strekning for fiske fra 15.september til 1.oktober og fra 15.mai til 1.juni.


Torbjørn Jacobsen, tel + 47 95 87 87 45 selger kort hele sesongen.

Bjørn Stein Steffenrem,Vipeveien 15, 8656 Mosjøen, tel + 47 980 14 970 selger kort for sin strekning hele sesongen

Torstein Bjørnå, 8656 Mosjøen, tel + 47 75 17 51 31, selger kort for sin strekning hele sesongen.

Fiskeordningen i Fusta er komplisert, siden hver av grunneierne har fisket tredje hver dag!
Øvre Fusta Elveeierlag

v/Stein Inge Tortenli

tel + 47 99049 420 / + 47 75 18 67 04

Jomfruremmen

8658 MosjøenAvtal fiske i god tid på forhånd. Det er stor pågang av fiskere.

Kategori: