Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Vosso / Evangervatnet- Vangsvatnet 2012

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

DN-forslag for fiske 2012:

Det åpnes for fiske etter laks 15. juli – 31. august.

Ikke fettfinneklipt villaks
skal gjenutsettes.

Det innføres krav om midtsesongsevalueringer med forhåndsavtalte tiltak.

Alternativt: Det åpnes ikke for fiske i Vossovassdraget, med unntak av at sesong for sjøørretfiske i sideelva Teigdalselva 15. juli – 15. september videreføres.


Kart over Hordaland fylke


Kart over Voss kommuneFiskereglar for Vossa-vassdraget:

Fiskekortet tillet fangst av sjøaure, brunaure, røyr, oppdrettslaks og regnbogeaure.

Villaks er freda og skal setjast tilbake i elva så uskadd som råd.Frå 1994 har det meste av settefisken frå Voss klekkeri blitt merkt. Sjøaure og laks har blitt merka ved at feittfinnen er fjerna. Det er og sett ut carlin-merka laks i vassdraget. Carlinmerke har eit individnummer og er festa bak ryggfinnen på laksen.Laks utan feittfinne skal difor alltid setjast ut att. Men, det er sjølvsagt villaks som har feittfinnen intakt også, slik at det er viktig å vere heilt sikker på at det er ein oppdrettslaks ein har fått, før fisken eventuelt vert avliva.
Dersom det døyr villaks skal den straks leverast til elvevakt eller den som er ansvarleg for oppsyn. Det er ikkje lov å ta heim avliva villaks.


Det er viktig at dei som fiskar ser etter om fisken er utan feittfinne, også når det gjeld sjøaure. Noter dette på skjelkonvolutten!

Skjelprøver / fangstrapportering


Sjå instruksjon for skjelprøvetaking på skjelkonvolutt. Det skal takast skjelprøve og lengdemål av all oppdrettslaks og sjøaure (fisk som vert avliva).


Det er viktig at ein rapporterer om all fangst, også om det har vorte avliva villaks. Fangstrapport og skjelprøvar skal leggjast på tilvist stad.

Desinfisering av utstyr:


All transport av vatn og fisk mellom vassdrag fører til risiko for smitte. Tørk nøye, frys eller desinfiser (virkon-s, klorin) alt utstyr som har vore brukt i ei elv før du nyttar det i andre vassdrag.
Sportsfiskereglar etter innlandsfisk i Vangsvatnet:


Det er lov å fiske etter innlandsfisk med stong og handsnøre frå land, frå is og frå båt heile året.


Laks og sjøaure skal setjast ut igjen i vatnet mest mogleg uskadd.


På anadrom strekning i Dyrvo og Joni og i 100-meters sone utanfor er det berre tillate å fiske etter innlandsfisk i tida 15.04-20.08.

Dette gjeld også i Vosso frå Vangsvatnet og opp til første bru.

Ovanfor første bru er det ikkje tillate å fiske etter innlandsfisk anna tider enn når det er opna for fiske etter sjøaure.

Fiske med stong og handsnøre skal ikkje skje nærare enn 200 meter frå utløpsosen på Liland.


Det er lov å fiske etter innlandsfisk med oter i perioden 15.05-15.08.


Garnfiske etter eigne reglar (Fiskeløyve nr. 4-05). Kontakt grunneigarlaget for meir informasjon.


Tillate fiskereiskap:

Stongfiske med sluk, makk og fluge.

Mothakar på treblekrok og dobbelkrok skal vere fjerna (innknept).

Fisk bør hovast. Klepp og tail er forbode.

Sportak på levande fisk skal ikkje brukast ved artsbestemming (laks/sjøaure). Dette skadar fisk som skal setjast ut att. Handtering av levande fisk skal føregå med våte hender og så skånsamt som råd.

Praktisk utøving av fiske:

Ein oppmodar fiskarar om «bevegeleg fiske».Sal av fiskekort og kontaktpersonar:

Nedre Teigdalselva:

Heine Mestad

Mestad Camping

Tel: + 47 56 52 17 54 / +47 41 47 47 50Atle Brunborg

Fadnes

Tel: +47 56 52 17 75

Øvre Teigdalselva:

Ingar Fasteland

Sevalstad

Tel: +47 99 46 27 40
Birger Langeland

Langeland

Tel: +47 56 52 19 33

Evangervatnet:

Einar Horvei

Horvei

Tel: +47 56 52 12 46
Brynjulv Styve

Styve Maskin

Tel: +47 56 52 16 82 / +47 94 57 87 84
Bolstadelva:

Karl Magne Bolstad

Tel: + 47 56 52 11 19
Vosso, Bulken-Evanger:

Endeve Sport (Vangsgata)

Ein del grunneigarar sel og eigne kort.

Vosso ovanfor Vangsvatnet:

Kjell Hernes

Tel: + 47 91 66 63 26

Hydro Texaco

www.vossjeger.com
Vangsvatnet:

Fiskekortet her gjeld berre innlandsfisk.

Endeve Sport (Vangsgata)

Voss Turistinformasjon (Tinghuset)

Posten / bankar

Mer info: Fagråd for anadrom laksefisk i Vossavassdraget /Voss Klekkeri, tel +47 56 51 03 51.

Vossavassdraget


Vossavassdraget omfatter Bolstadelva fra Bolstadfjorden (sjøen) og opp til Evangervatnet -, sideelva Teigdalselva og Vosso som omfatter strekningen fra Evangervatnet og opp til Vangsvatnet og videre oppover så langt som laks og sjøørret kan gå.Ovenfor der gjelder Vossa-kortet som omfatter alle elvestrekninger og vann med innlandsfisk.

Se: Bolstadelva, Vosso og Teigdalselva.

Fangstrapporter:

2005: 23 kilo laks (5,8) og 626 kilo sjøørret (1,1)


2011: 1 oppdrettslaks på 2 kilo og 55 sjøørret på 78 kilo.

Informasjon

Fiskekort

Vosso-laksen genetisk forurenset av rømt oppdrettslaks


Vosso-laksen er en av 6 elver hvor man for første gang har vitenskapelig bevis for genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks.

Forskere har advart om at dette over tid vil kunne gi genetiske forandringer i bestanden. Inntil nylig har dette vært teori basert på forsøk under kontrollerte betingelser, men nå er det for første gang vitenskapelig bevist at ville laksebestander langs hele norskekysten er genetisk påvirket, melder Havforskningsinstituttet.