Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Rasdalselva

Sjøørret:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylkeKart over Voss kommuneKrav om minstevassføring

Ved utbygging av Rasdalselva på Voss bør det sikrast ei minstevassføring slik at sjøaure og annan fisk ikkje får problem, seier fylkesmannen i Hordaland, som ikkje vil gå imot at det vert gjeve konsesjon dersom det vert stilt eit slikt vilkår.
Småkraft AS har søkt om løyve til bygging av kraftverk i Rasdalselva på Voss. I fylkesmannen sin uttale vert det sagt at han ikkje vil rå ifrå at konsesjon vert gjeven, men at det bør stillast vilkår om ei minste vassføring i elva. Sjøaure og biologisk liv elles i elva vil dermed kunna sikrast også etter ei utbygging.(10.11.2005)

Informasjon

Fiskekort

Kategori: