Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Bever demmer ikke alltid opp for laksefisk

 

Ungfisk av laks og sjøørret er i stand til å forsere beverdemninger. Foto: Duncan J. Halley, NINA

Ungfisk av laks og sjøørret er i stand til å forsere beverdemninger. Foto: Duncan J. Halley, NINA

Beveren er ansett som en av de fremste ingeniørene i dyreriket, fordi den bygger demninger over elver for å lage dammer med dypt og stille vann. Samtidig har en økende forekomst av denne byggmesteren skapt bekymring for om demningene har negativ innflytelse på bestandene av atlantisk laks Salmo salarog sjøørret Salmo trutta.

 

Verdifull ressurs

Disse to fiskeartene er en viktig ressurs, både økonomisk og for fiske som rekreasjon, langs atlanterhavskysten fra Norge i nord til Spania i sør. Tall fra NINA-rapporten The Social, Economic and Cultural values of wild Atlantic salmon estimerer at samlet dagsforbruk for alt fiske etter laks i Norge ligger i intervallet mellom 300 euro og 500 euro, men tallene er beheftet med betydelig usikkerhet. Om lag en firedel av verdens bestander av atlantisk laks kommer fra norske elver.

– Laksen og sjøørreten er utsatt for mange trusler i både hav og elver, men det er forsket lite på om den eurasiske beveren Castor fiber kan forringe kvaliteten på gyte- og leveområder i ferskvann. Derfor mangler vi kunnskap om hvordan vi best kan håndtere voksende bestander av bever, forteller forsker Duncan J. Halley i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Forserer demningene

Sammen med gjesteforsker Rachel L. Malison deltok Halley i det EU-finansierte SALMONDAM-prosjektet, som undersøkte effekten av beverdemninger på ung laksefisk på seks lokaliteter i mindre sideelver til de store lakseelvene Stjørdalselva og Orkla i Trøndelag. Forskerne merket fisk av begge arter som ble fanget på nytt og registrert. I tillegg ble enkelte individer utstyrt med sendere, slik at bevegelsene kunne registreres. Fiskene greide å ta seg forbi demningene i studieelvene og svømte gjennom beverens dammer. Kun et fåtall fisk oppholdt seg i dammene over lengre tid.  

– Beverdemningene kan virke ugjennomtrengelige, men bekkesystemer og demninger endrer seg stadig, spesielt i etterkant av kraftig regn. Det kan gi fisken mulighet til å forsere demninger både oppstrøms og nedstrøms, sier Halley.

Resultatene fra studien indikerer at beverdemninger kan få laks og sjøørret til å endre bruken av leveområdene sine, men at de ikke trenger å påvirke hverken vekst eller tilgang til mat. Forskerne konkluderer med at beverens tilstedeværelse i den midtnorske naturen har et begrenset potensial for å påvirke bestander av laksefisk negativt.

Kontakt Duncan Halley

Les artikkelen Ecology and movement of juvenile salmonids in beaver‐influenced and beaver‐free tributaries in the Trøndelag province of Norway

Kategori: