Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Nyheter fra Norske Lakseelver

NYHETSBREV ONSDAG 3. FEBRUAR

Vinteren er en tøff tid for laksen

Aller først ber vi deg underskrive oppropet om oppdrett i Alta kommune. Dett er et initiativ fra Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI). Oppropet leveres kommunestyret 16/2. 

Så, til nyhetene.

Den siste tiden har det kommet stadig nye opplysninger om hvordan våre ville laksefisk får gjennomgå i regulerte elver. I Skjoma dør laksen på grunn av manglende minstevannføring, og i Åbjøravassdraget er resultatet det samme.

Fellesnevneren her er kraftselskapenes totale ansvarsfraskrivelse. «Vi forholder oss til driftsreglementet», er omkvedet fra Statkraft og Helgeland Kraft /NTE. Det er sikkert riktig, noe som understreker behovet for revisjoner og innføring av fornuftige vannføringsregimer i de regulerte elvene våre. Spesielt fordi det fortsatt er nok av politikere som drømmer om å legge de siste vassdragene i rør. Det kommer stadig opp forslag om å bygge ut vernede vassdrag.

Namsenvassdraget har man i tillegg greid å bygge en ny demning som lekker tungmetaller. Valg av grønnstein i den nye dammen ved Namsvatn, har medført at bl.a. krom, nikkel og kobber vil leke ut i Namsen. Dette er metaller som kan være dødelige for lakseungene og annet liv i elva. Også her er det kraftverket som har gjort en slett jobb. NTE står til stryk. Demningen bør kort og godt rives og bygges på nytt om man ønsker at laksen skal fortsette å overleve i Namsenvassdraget. Uttalelsen fra NTE er at «det vil normalisere seg» …

En positiv ting, er at klagen fra ti organisasjoner på dumpingen av masser i Stjørdalselva i forbindelse med Nye Veiers arbeid på ny E6, har nådd fram. Dermed stoppes arbeidet, men mye av skaden har allerede skjedd. Kommunen som ga tillatelsen, har brutt lovverket, og det er utrolig at det stadig skjer slike ting i Trøndelag, hvor inntektene fra sportsfiske etter laks er de høyeste i landet og hvor ordførere stadig stiller opp og deltar på arrangement for villaksen.

EU har kommet med nye krav som må oppfylles for at kraft fra vannkraft skal kunne selges som grønn energi. Det har fått vannkraftbransjen til å gå til motangrep, og de skyver småkraftverkene foran seg. En samlet Villaksallianse, mener at kravene fra EU slettes ikke er så dumme. Istedenfor å gå i skyttergravene, bør kraftindustrien se på hva som kan gjøres, skriver vi i en kronikk i Nationen.

Ute i fjordene våre er det som vanlig rømningshendelser fra forskjellige oppdrettsanlegg. En gjennomgang av Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk for 2020 viser store unøyaktigheter og kraftig underrapportering. Det er stor forskjell på tallene som er meldt inn, og antallet oppdrettslaks som faktisk rømte fra anleggene. All oppdrettslaksen fra rømminger som ikke ble innmeldt i 2020 er ikke engang omtalt i statistikken.

Foreløpig er det meldt inn 31 492 rømte oppdrettslaks fra hendelser i 2020, men dette tallet er ikke endelig fordi det fortsatt mangler rømningstall i 17 av 119 innmeldte saker med oppdrettslaks. Merk at disse tallene gjelder for laks. Regnbueørret og rensefisk kommer i tillegg. Hva disse rømningen får av betydning for villaksen i elvene våre, har Norske Lakseelver oppsummert i en kronikk i DN.

Lakselusas plager for villfisken blir nå også rettssak. Oppdretterne i PO4 har gått kollektivt til sak mot Staten ved Fiskeridepartementet. Rettssaken starter 8/2, og den vil bli overført på nett i de ti dagene den er tenkt å vare. Nettinformasjon finner du her.

Til slutt minner vi om seminarrekken vår på Teams nå i våres. En oversikt finner du her. Seminarene er åpne for alle forvaltningslag og enkeltgrunneiere i medlemselvene.

Kategori: