Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Laks-og sjøørretfiske i Hordaland 2001

Publisert: 10.01.01

Det er ingen store overraskelser i forslaget fra Fylkesmannen i Hordaland til fisketider i fylkets laks- og sjøørretvassdrag i år.

Med heimel i Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.m. § 33,
jfr. kgl. res. av 27.11.92 om opning av fisket etter anadrome laksefisk og delegeringsforskrift fra Miljøverndepartementet av 24. februar 1993 har fylkesmannen i Hordaland 01.03.2001 fastsett følgjande forskrift om opningstider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag:§ 1.

Det er tillete å fiske anadrome laksefisk i følgjande vassdrag innafor dei oppgjevne datoane ( de første tall gjelder laksen, de andre sjøørret):Storelva i Arna 01.07 - 30.09 -01.07 - 30.09


Eidfjordvassdraget unnateke Veig* Laksen fredet, sjøørreten 01.07 - 15.09


Veig, laksen fredet, sjøørret 15.07 – 30.09


Erdalselva 15.07 - 15.09 - 15.07 - 15.09


Sima, laks fredet, sjøørret 15.07 – 15.09


Etnevassdraget* 15.06 - 10.09 15.06 - 10.09


Fjæraelva* 01.08 - 30.09 01.08 - 30.09


Mosneselva 01.07 - 30.09 01.07 - 30.09


Kjærelva 01.07 - 30.09 01.07 - 30.09


Hopselva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09


Granvinsvassdraget, laksen fredet,15.06 - 30.09


Flatabøelva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09


Steinsdalselva laks fredet, sjøørret 01.07 – 15.09


Fosselva, laks fredet, sjøørret:15.07 – 15.09


Bondhuselva 15.06 - 15.09 15.06 - 15.09


Blåelva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09


Guddalselv 01.07 - 15.09 01.07 - 15.09


Omvikelva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09


Rosendalselvane 01.07 - 15.09 01.07 - 15.09


Uskedalselva 01.07 - 15.09 01.07 - 15.09


Æneselva 15.07 - 15.09, sjøørret forbudt


Åkraelv 15.08 - 15.09 15.08 - 15.09


Storelva på Natås15.06 - 30.09 15.06 – 30.09

EinStjrne I hølane Øvre Skarsenden og Tveitofossen i Bjoreio, dei øverste 30 meter nedanfor Torefoss i Etneelva og øverste 60 meter nedanfor fossen i Fjæraelva vert det ikkje opna for fiske i det heile.Tostjrne Fiske etter oppdrettslaks og regnbogeaure tillete i fisketida for sjøaure etter nærare reglar utarbeidd av fiskerettshavarane.

Andvikvassdraget,15.07 - 30.09, 15.07 - 30.09


Frøysetelva, Forbode**, 15.06 - 15.09


Haugsdalselva, 15.07 - 30.09, 15.07 - 30.09


Hopevassdraget, 15.07 - 30.09, 15.07 - 30.09


Matreelva, 15.07 - 30.09, 15.07 - 30.09


Nordkvingovassdraget,15.07 - 30.09,15.07 - 30.09


Modalselva, 15.07 - 30.09, 15.07 - 30.09


Opo, Forbode**, 01.07 – 31.08


Lønningdalselva,01.08 - 30.09, 01.08 - 30.09


Osvassdraget, 15.06 - 24.09, 15.06 - 24.09


Loneelva, 01.07 - 30.09, 01.07 - 30.09


Tysseelva, 15.07 - 30.09**,01.07 - 30.09


Ådlandsvassdraget, laks og sjøørret fredet.


Kinso opp til Vågårdskleiv,Forbode**,01.08 - 15.09


Daleelva, 01.07 - 30.09, 01.07 - 30.09


Ekso, Forbode **, 15.07 - 30.09

Vosso, offentlege rettar ovanfor Vangsvatnet:
Forbode To Stjrne, 01.07 - 15.09


Teigdalselva, laks fredet, sjøørret:01.07 - 15.09

Bolstadelva, Forbode To Stjrne, 01.07 - 15.09To Stjrne Fiske etter oppdrettslaks og regnbogeaure tillete i fisketida for sjøaure etter nærare reglar utarbeidd av fiskerettshavarane.§ 2.


I følgjande vassdrag eller vassdragsdeler der det går anadrom fisk er det ikkje tillete å fiske:

- Romarheimselva i Lindås

- Ekso frå omlag 300 meter ovanfor Myster kraftverk og opp til Raudfossen

- Hølane Øvre Skarsenden og Tveitofossen i Eidfjordvassdraget

- Dei øverste 60 meter nedanfor fossen i Fjæraelva i Etne

- Dei øverste 30 meter nedanfor Torefoss i Etneelva

- Kinso ovanfor Vågårdskleiv

- Jondalselva i Jondal

- Mundheimelva i Kvam

- Tørvikelva i Kvam

- Øysteseelva i Kvam

- Austrepollelva i Kvinnherad

- Øyreselva i Kvinnherad

- Ådlandsvassdraget i Stord

- Vossavassdraget utanom Teigdalselva, Bolstadelva og offentlege rettar ovanfor VangsvatnetEinStjrne
I tillegg alle andre bekker og elver som fører laks og/eller sjøaure på strekningen Øystese - Gjermundshamn på nordsida av Hardangerfjorden og frå og med Jondal til og med Ænes på sørsida, -unnateke dei som er nemd serskilt i § 1.EinStjrne Det er utarbeidd eigne reglar for fiske etter innlandsfisk i Evangervatnet og Vangsvatnet.§ 3

Ved følgjande elveoser eller liknande vert det tillete å fiske etter laksefisk heile året:

- Hopsfossen i Nordåsvatnet i Bergen

- Utløpet frå kraftverket i Sima i Eidfjord

- Langfossen i Åkrafjorden i Etne

- Utløpet av Henangervassdraget i Sævareid i Fusa

- Utløpet av Skjelbreidvassdraget i Eikelandsosen i Fusa

- Utløpskanalen frå kraftverket i Austrepollen i Kvinnherad

- Utløpet frå kraftverket i Matre i Kvinnherad

- Furubergfossen i Maurangerfjorden i Kvinnherad

- Utløpet frå kraftverket i Matre i Masfjorden

- Utløpet frå kraftverket i Fotlandsvåg i Osterøy

- Utløpet fra BKK sitt kraftverk i Ulvik

- Utløpet frå Fossmark kraftverk i Vaksdal
§ 4.
I dei vassdrag som fører anadrome laksefisk, men som ikkje er nemnde i § 1, 2 eller 3, er fiske tillete frå og med 01.07 til og med 30.09.§ 5


Fiske etter sjørøye er tillete i dei same periodane som etter sjøaure. Regnbogeaure er ikkje freda, men det er likevel ikkje tillete å fiske etter denne arten i lakse- eller sjøaureelver utanom dei fastsette fisketidene.§6


Fiske utanom dei fastsette fisketider er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og
innlandsfisk m.v. av 15.mai 1992 nr. 47, § 49.§ 7


Forskriften vert sett i verk frå 1.mars 2001. Samstundes vert forskrift av 15.februar 2000 om opning av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Hordaland oppheva. 

Kategori: