Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Stjørdalselva / Forra /Sona 2018

Laks: Sjøørret:

Fisketider

Laks: 
fra 1. juni til 31. august. Sjøørreten fredet.

Fiskeregler for sesongen 2018

I Stjørdalselva, Forra og Sona er det tillatt å fiske fra 1. juni kl. 00.00 til 31. august kl. 24.00.

 • Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobler, mark og flue. 
 • Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske. 
 • Ved fiske med dupp skal den flyte.
 • Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret eller duppen.
 • All fisk over 3 kg er fredet i august og skal settes levende tilbake i elva.
 • Fiske med mark er forbudt i august.
 • Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva.
 • I Fersoset og Sonoset og 100 m. nedstrøms er det fra og med 1. august bare lov og fiske med lett flueutstyr.
 • Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.

Fiskereglene kan endres etter midtsesong evalueringen i midten av juli.

Døgnkvote (bag limit)

 • Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
 • Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
 • Døgnkvoten er 1 laks i juni, juli og august.
 • Det er en sesongkvote på 6 laks, hvorav 3 laks over 65 cm (ca. 3 kg).
 • Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn /sesong starter.

Laksebørs

 • All fangst skal rapporteres på laksebørsen innen 24 timer med fullt navn og relevante opplysninger, www.lakseborsen.com
 • Gjennutsatt fisk skal rapporteres som S-stor, M-mellom, L-liten til laksebørsen. 
 • Fettfinneklipt laks skal rapporteres til laksebørsen.
 • Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen, men regnes ikke på kvoten.

Bekjempelse av fiskesykdommer

 • Det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk.
 • Det er ikke lov å fiske med mark som ikke kommer fra Stjørdalsvassdraget.
 • Mark produsert i anlegg godkjent av mattilsynet er tillatt å bruke.
 • Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.

Straffebestemmelser

 • Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk.
 • Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse.
 • Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.
 • Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr. 3.000,-.
 • Gebyr for kvotebrudd er kr. 6.000,-.
 • I tillegg til gebyr blir fiskeren som blir tatt for kvotebrudd bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula.
 • Eier/ utleier/ kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.

 https://lakseelver.no/nb/elver/stjordalselva

Laksebørsen


Mye storlaks, men langt mellom nappene i Stjørdalselva sesongen 2016.


Etter fjorårets mellomlaksår ventet vi mye storlaks i år og den kom som forventet. Det er lenge siden vi har fått så mye stor, fin laks som i år og til tross for vanskelige fiskeforhold med lite vann i juni var fangstene av storlaks gode. Til sammen ble det tatt om lag 9200 kilo fisk i Stjørdalselva, Forra og Sona i løpet av sesongen, hvorav drøye 2600 kilo, eller ca. 40 % av fiskene, ble gjenutsatt.


God start


De siste årene har fisket i første halvdel av juni vært litt varierende og laksen har for alvor meldt sin ankomst først litt senere i sesongen. I år var starten god og innsiget tidlig. Storlaksen kommer tidligere. Og laksen var stor og fin. Årets fem største lakser var alle over 15 kilo. Årets største ble tatt av Ulf Olsson på flue – den veide hele 18 kilo og ble tatt på Nord-Kringen.


Krevende forhold


Laksefiskere vil gjerne ha regn og stor elv. Da blir laksen mer bitevillig, men det blir ikke mer laks i elva av mye regn. I fjor ble uttaket høyt på grunn av mye vann, mange fiskere og gode fiskeforhold. I år var forholdene mer krevende. Det kom lite vann i både juni og juli, noe som vanskeliggjorde fisket for mange. Først i august kom det nedbør av betydning, men siden lakseinnsiget inn Trondheimsfjorden var mer eller mindre over da, var fisket i august til dels svært tregt.


Sesongen ble også preget av leirblakking av vannet i elvas nedre deler – fra Avelsgård og nedover. Etter tiår med kanalisering, forbygning og ikke minst et massivt uttak av elvegrus så har elva flere steder grav seg ned på leirbunn. Når dette kombineres med erosjon i siden, som ved Avelsgård, så blir resultatet en sterkt leirfarget elv som er negativt for både fisk og fiskere. Stjørdalsvassdragets elveeierlag utforsker ulike alternativer for å få gjort noe med det, men det er en tung økonomisk og juridisk materie så vi kan ikke garantere at vannkvaliteten vil bli bedre til neste år.


Mange fiskere


En laksefangst på drøye ni tonn er godkjent og vitner om en om lag gjennomsnittlig fiskesesong i Stjørdalselva, men fangsten er også en funksjon av mange fiskere. Stjørdalselva har i flere år hatt stor tilstrømning av fiskere og mange av disse fisker svært intenst. Da blir det også tatt mye laks. Lokale fiskere, som har fisket her i mange år, har tatt mindre fisk og flere har ikke tatt fisk i det hele tatt.


Mange fiskere gir gode inntekter på fiskekortsalg, men kan føre til at beskatningen blir vel høy. For SJFF, som praktiserer åpent kortsalg, er dette et dilemma. Vi ønsker at allmennheten skal ha god tilgang på fiske, men det betinger at ikke antallet fiskere blir for høyt. Det er vanskelig å vurdere hvordan antallet fiskere kan reguleres, men blir tilstrømningen for stor så må enten antall kort begrenses eller prisene økes.


Noe mer sjøørret


Sjøørreten har vært fredet fra all beskatning i Stjørdalselva i flere år. Likevel har ikke fangstene økt nevneverdig, men i år fikk vi heldigvis et oppsving i sjøørretfangsten. I alt ble drøye 310 sjøørret fanget og gjenutsatt. Det er om lag 50 flere enn i fjor.


Lite smålaks


I et storlaksår er det storlaksen som dominerer og det kan være mindre av de andre størrelsesklassene. I år var det heldigvis brukbart med mellomlaks, men smålaksen uteble nesten helt. I alt ble det fanget noe under 500 smålaks. Det er omtrent halvparten av «normalen», men omtrent likt med 2012-sesongen som også var et storlaksår.


Mer oppsyn, men få regelbrudd


SJFF gjennomfører oppsyn på sine vald. De aller fleste fiskere setter pris på dette og oppsynet kan også bidra til å oppklare misforståelser angående fiskeregler og grenser. Fiskerne i Stjørdalselva er gjennomgående lovlydige og omfanget av regelbrudd er svært lavt. Det hender imidlertid at noen, bevisst eller ubevisst, bryter reglene og det får konsekvenser. I august ble to fiskere politianmeldt – en for å ha slått i hjel en hunnlaks i august og en for å ha fisket med mark i august.


Nøkterne forventninger til 2017 sesongen
Årets sesong minner mye om 2012-sesongen. En god start med mye storlaks, men gradvis svakere fiske og en stille august. Når smålaksen i tillegg sviktet kan vi risikere en reprise på 2013-sesongen som var blant både svakeste i historien. På den annen side har det vært greit med gytefisk i Stjørdalselva de siste årene så vi har håp om at neste sesong i alle fall blir brukbar.


Fiskesesongen for 2016 er over, men for fiskeutvalget i SJFF fortsetter arbeidet. I september fisker vi stamfisk til klekkeriet i Meråker; vi legger ut gytegrus og forbedrer gyteforholdene i sjøørretbekker; og vi tar inn skilt og gapahuker. Etter hvert begynner også forhandlingene om valdkontrakter med de av grunneierne som har kontrakter som har gått ut. De aller fleste av grunneierne deler SJFFs verdisyn om fiske til allmennheten og setter pris på en stabil og pålitelig leietaker som arbeider for elvas beste år etter år. Vi regner derfor med å kunne tilby de samme valdene til neste år som i år.


Lakseelva for folk flest


I Stjørdalselva kan alle fiske. Her ligger 40 vald på over 3 mil åpne for fritt kortsalg til den fornuftige prisen på 300 kroner døgnet. Men her finnes også mer eksklusive vald , som på Hembre gård og Meråker Bruk, der prisen er en helt annen. Beste fisketiden er rundt St.Hans.


Den beste fiskeplassen i Stjørdalselva!

Med begge hender rundt den 13 fot lange Thomas & Thomas-stanga, løfter han flytelina, tar et blindkast og legger snøret ut i hele sin lengde over midtstrømmen. Etter å ha mendet snøret, flytter han stanga over i venstre hand og lar den ligge avbalansert og løst i handa, med tuppen pekende i snøreretningen. Med et fast blikk følger han snøret. Når flua setter fart og svinger inn mot roligere vann, er han ekstra på vakt. Her ligger laksetakene i kø langs hele strømkanten nedover. Her kan laksen ta når som helst!


Inne i roligere vann, trenger flua mer liv for å tenne laksen, men han vipper ikke med stanga på tradisjonelt vis. Nei, han trekker den bare frem og tilbake, der den ligger vannrett, avbalansert og tilsynelatende løst og dovent i venstrehanda. For meg virker fiskeren likeglad og lat over å behandle stanga på denne måten! Du må da ha bedre kontakt med snøret og flua, og være bedre forberedt på en fisk, ved å fortsette å fiske med begge hender etter at kastet er utført, tenker jeg. Men fiskemåten med tohånds fluestang ser ut til å ha endret seg. Med dagens lette 13 fot-stang kaster du langt nok og mestrer selv den sprekeste storlaks i en flomstor forsommerelv. Dessuten bruker mange tubefluer, stor, tunge dyr som vi i gamle dager ville betegne som slukfiske! Men det spiller vel mindre rolle. Også i dag er vel det viktigste å lure laksen på kroken og vinne duellen. Kjenne fiskegleden og den store skjelven. Forresten ser det ikke ut til at alle er opptatt av å ta vare på fisken heller. Mange setter den jo levende ut igjen! Det må bli debatt av slik oppførsel!
Har fisket etter laks i 35 år.


Fluefiskeren der ute i elva ovenfor Hegra bru er ingen nybegynner. -Etter å ha fisket med tohåndsstang så mye, og i så lange økter som jeg i over 20 år, er det viktig å belaste armene minst mulig der du står og venter på at laksen skal ta, sier Jean Tore Grønfoss (bildet nr. 1 og nr.2). Med stanga liggende løst og avbalansert i venstrehanda, belaster jeg armen mindre. Ved å føre stanga frem og tilbake, får dessuten flua mer liv enn om jeg vipper med tuppen. Og når laksen biter, har jeg ingen løsbukt å gi den. Den kan rive snøret rett ut av snella. Tiden det tar for meg å reise stanga med begge hender, gjør at fisken krokes bedre. Ved å fiske med stanga med begge hender, har de fleste lett for å overreagere. De røsker til og mister laksen før den er skikkelig kroket, mener han.
En laks i snitt hver dag!
Siden 1995 har Jean Tore Grønfoss og Arve Hongslo disponert denne strekningen for seg selv og sine gjester. Og tro ikke at de bare stikker ut i elva for å vippe opp en laks i ny og ne. Nei, de er tilstede omtrent hele tiden! Og det skjønner jeg godt. Siden de landet premierelaksen 2.juni, har de tatt en fisk så å si hver bidige dag! Elva har vært full av laks. Aldri har fisket og forholdene i Gartnerhølen vært bedre enn denne sommeren. Selv om vanntemperaturen har vært over 20 grader i flere uker og vi har gått her i shorts i temperaturer på opptil 32 grader i skyggen, har vi fått laks i blanke sola, sier han. En hårvinge-utgaver og loop-tuber av Thunder & Lightning i enkelkrok og dobbelkrok nr. 6 er blant hans favoritter ( bildet nr.3 ovenfra). Ellers har han, i stikk i strid med boka, fått laks på en stor svart flue med enkeltkrok nr.2 med sølvribbe midt i solsteiken, og Blue charm midt på svarte natta! Du kjenner Jan Sakshaugs lilla-variant. Jeg tror jeg har fått mer laks på den enn han, sier Grønfoss.
Truet med juling av svensker!

Grønfoss og Hongslo må passe på fiskeplassen sin. Sportsfiskere på Hembre, som fisker både ovenfor og nedenfor Gartnerhølen, har lett for å glemme hvor grensene går. På nedsiden skulle det ikke herske noen tvil om hvor valdet begynner. Der er det malt en kraftig hvit stripe fra grensestolpen på land og


gjennom hele strandsonen for å unngå enhver misforståelse. Likevel er det noen som gir blaffen. Grønfoss er mest forbannet over oppførselen til en svensk gjeng som hvert år fisker fra Hembre gård. De er råfrekke og har til og med truet Grønfoss med juling etter å ha blitt tilsnakket på en høflig måte for å ha fisket ovenfor grensemerket. Ja, Grønfoss har til og med bedt politiet om hjelp mot svenske-gjengen, og mener at Hembre gård ikke gjør nok for å stoppe svenskenes tjuvfiske.
Grunneierne har plikt til å orientere om grensene!
-Det er Hembre gård som er ansvarlig for at gjestene vet hvor grensene går, fastholder Grønfoss, og mener Inger Hembre gjør for lite for å få slutt på ulovlighetene. Inger Hembre svarer at det alltid er noen som ikke kjenner grensene. Dessuten er det ofte litt uklart hvor grensene går, sier hun til Fiskeguiden. Likevel vil Fiskeguiden være enig med Grønfoss. Det er utleieren av fisket, vertskapet for fiskegjestene, som har ansvaret for at gjester kjenner og respekterer vald-grensene. Er det tvil om hvor grensene går, får grunneierne avklare saken seg i mellom og ikke la sportsfiskerne krangle og slåss om hvor grensen går! Inger Hembre bør sørge for at gjestene hennes respekterer grensene. Og er det riktig, slik Grønfoss påpeker, burde svenskegjengen vært utestengt for fiske på Hembre gård for lenge siden!

Glad danske

Henrik Skage


Vi avslutter besøket på campingplassen, der vi møter dansken Henrik Stage. Foran husteltet ligger en 4,8 kilos laks, fremdeles blodfersk etter duellen på Hembre-retten rett utenfor. Siden fisket var ledig her akkurat da, fikk han kjøpe kort på Hembre, selv om han ikke bodde på gjestegården. Stage er en dreven laksefisker som har besøkt mange norske elver. Sin personlige rekord er fra Rauma, der han i sin tid fikk en laks på 17 kilo.Ingen økning i laksefangsten i 2006 etter frikjøpet av kilnøtene!?


Frikjøpet av kilenøtene utenfor elvene i Trøndelag resulterte ikke i noen økning av laksefangsten i Stjørdalelva i 2006. - Skrekk og gru hva resultatet kunne ha vært om vi ikke hadde kjøpt opp nøtene, sier lederen Hågen Einang i Stjørdalsvassdragets Elveierlag til Fiskeguiden, og trøster seg med at gytebestanden er god.

Det ble fanget 1724 laks på tilsammen 5980 kilo og 413 sjøørret på tilsammen 521 kilo i Stjørdalsvassdraget i 2006. Av dette ble 106 laks på 401 kilo og 9 sjøørret på 10 tatt i sideelva Forra.

Selv om fangsten i 2006 var under det Einang forventet, kan nok dette mye skyldes de dårlige fiskeforholdene i deler av sesongen, med lite vann og høy vanntemperatutr.Trøsten får være at elva har mye fisk og at gytebestanden er god.

Fangstresultater


2000: 15006 kilo laks og 1052 kilo sjøørret 2001: 10101 kilo laks og 749 kilo sjøørret.

2002: 6161 kilo laks og 439 kilo sjøørret

2003: 3115 laks på 10,442 tonn og 889 sjøørret på tilsammen 974,6 kilo.

2004: 1037 laks på 5350,7 kilo og 319 sjøørret på 437,9 kilo.

2005: 5802 kilo laks 4,2) og 484 kilo sjøørret (1,3).

2006: 5509 kilo og 583 kilo sjøørret.

2007: 1187 laks på 5328 kilo og 226 sjøøret på 301 kilo.

2008: 1515 laks på 6720 kilo og 159 sjøørret på 211 kilo.

2009: 1410 laks på 6808 kilo og 207 sjøørret på 266 kilo.

2010: 1698 laks på 7823 kilo


2012: 1487 laks på 9084 kilo og 1 sjøørret på 1 kilo. I tillegg ble gjenutsatt296 laks på 1572 kilo og 97 sjøørret på 176 kilo.


2016: 1921 laks på 10382 kilo og 313 sjøørret på 629 kilo, hvorav 734 laks på 3794 kilo og all sjøørreten ble gjenutsatt.


Sportsfiske i toppklasse!

Stjørdalselva er en av de beste elvene for sportsfiske etter laks i Midt-Norge. Den lakseførende strekningen er 48 km. Forra er den største sideelva med 13 km laksefiske. I sideelva Sona går laksen 6 km. Det meste av storlaksen ligger på 6 - 15 kg, men hver sommer blir det tatt laks på over 20.

Sjøørretfisket har tatt seg opp de senere årene, og gjennomsnittsvekta er 1-1,5 kg. Stjørdalselva og Forra er kjent som ypperlige flue-elver. Stjørdalselva er lett å lese, veksler mellom små stryk og spennende høler og passe stor til å fiske med flue fra land.Stjørdalselva skifter karakter på sin vei nedover dalføret. I de øvrige delene finner du både herlige fluestryk og dype fristende høler.


Ved samløpet med Forra, vider dalføret seg ut og elva blir bredere og mer stilleflytende. Nedenfor Hegra sentrum er det tillatt å fiske med mark. Her er fangstmulighetene gode for både laks og sjøørret som går på floa. Forra er spesielt vakker. Ta en morgentur dit! Beste tid for fluefiske fra St. Hans.

Kilenøtene fjernet. Hva skjer på lengre sikt?


Det er mulig at Stjørdalselva på lengre sikt blir vinneren etter frikjøpet av kilenøtene i Trondheimsfjorden. I hvert fall ser det lovende ut, sa Pål Brattås fra Stjørdal etter å ha landet sin kjempelaks på 17,5 kilo på sluk i Trøiteshølen 2.juni 2005.


Pål Brattås. Foto: Petter Einang
Utstyret


De fleste fluefiskere bruker tohåndsstang på 14-15 fot og et intermediate- eller flytesnøre. Svært mange foretrekker enhåndsstang på 9,5-10 fot utover sommeren. Blant favorittfluene er tuber som Sunray Shadow, Monroe Killer og Garry (GP) i flom eller farget vann. Ved lav vannføring og sommerelv fiskes det mye med mindre fluer i størrelse 6-8 av Heggeli, Thunder & Lightning og Mallard & Claret. Sluk og mark brukes mest når vannstanden er høy under snøsmeltingen i juni. Til sluk- og markfiske benyttes mye en 9-11 fot slukstang med en snelle som tar 150 meter 0,45-sene. Favorittslukene er Møresilda og Toby, begge i svart og kobber, Storlaksen og Stingsilda. I flomperioder fisker Rapala-wobbleren meget godt. Markfiske er tillatt på enkelte strekninger i deler av sesongen, og spesiell effektiv er metoden på stor og humusfarget elv. På grunn av sykdomsfaren er medbragt mark forbudt!
Døgnkvote for laks:


Så snart en fisker har tatt en laks på over tre kilo, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.
Fiskeguidens kontaktmann og fiskeguide i Stjørdalselva:

Arne B. Andersen

Ole Vigsgt.28

7500 Stjørda l

Tel: 74 82 74 68 / 90 95 06 25.

email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Laksebørsen
Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening disponerer 48 vald i Stjørdalsvassdraget fordelt på de nederste 34 km av Stjørdalselva og flere vald i sideelva Forra.

Er du fluefisker og blitt glad i Stjørdalselva og Forra, bør du bli medlem av foreningen. Medlemskortet koster 430 kroner. Bare som medlem kan du kjøpe et sesongkort til 3300 kroner og fiske over en strekning på nesten 30 kilometer ( alle hvite og røde vald). Bare som medlem og med sesongkort i lomma, får du fiske i Forra.

For ikke-medlemmer er fiskekortprisen 285 kroner døgnet, 675 kroner for 3 døgn og 1350 for en uke.
I tillegg til en fast årlig sum, får grunneierne 75 prosent av overskuddet fra fiskekortsalget. Resten bruker foreningen til markedsføring, kultivering av elva og foreningens drift.Stjørdal Jeger- og Fiskeforenings vald:

Døgnkort (24 timer) gir rett til fiske på hvite vald i Stjørdalselva kr. 275,-.

3-døgnskort for laks- og sjøørretfiske på hvite vald 01.06 - 31.08 kr. 750,-.

Ukekort for laks- og sjøørretfiske på hvite vald 01.06 - 31.08 kr.1500,-

I Stjørdalselva er det mulig å fiske med de fleste redskapsarter. Det er likevel spesielle regler som gjelder i forhold til redskapstyper både når det gjelder hvor du fisker i elva og når i sesongen du fisker. Redskapsbegrensninger er beskrevet på fiskekort-vedleggene.For kjøp av sesongkort må du være medlem av Stjørdal Jeger og Fiskeforening eller en annen lokalforening av NJFF. Kjøp av sesongkort gir rett til å fiske på alle vald, både hvite og røde vald.Valdene som SJFF disponerer er spredt over hele elva i Stjørdal kommune. Valdene er tilgjengelige enten kun fra en side eller fra begge sider.

Langs veiene både på nordsiden og sørsiden av elva er det satt opp veiskilt, røde eller hvite fisker med nummeret på valdet. Dette viser hvor du har tilgang til valdet. Det er satt opp parkeringsskilt.Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Postboks 61

7501 Stjørdal

Tel: + 47 95 17 27 60

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Laksebørsen

Leder av fiskeutvalget i SJFF:

Gunnar Rimol

Tel:+ 47 74 82 42 24 / + 47 934 13 302

SJFF

Laksefisket i Meråker:


Meraker Jæger- og Fiskerforening disponerer 7 km av den øverste delen av den lakseførende strekningen av Stjørdalselva, fra Gudå og opp til Nustadfossen, som de leier av Meraker Brug AS.
Strekningen består av 17 høler fordelt på 7 km elv. Mange av hølene ligger uforstyrret til et godt stykke unna bilvei.

I fire av hølene, Nustadfossen , Brattmohølen , Pullen og Brennhølen er tilrettelagt for fisket med bl.a. gapahuker. Fisket foregår fra land. Stor laks og fin oppgang av sjøørret utpå sommeren.
Du kan fiske maks fem lakser pr. døgn , derav to stk. over 3 kg. Mens Rashølen har utgått som markhøl på grunn av rassikringsarbeidene, er Halmhølen (nr. 14) åpnet for markfiske isteden. I perioden 28. juni til 11. juli er hølene 14, 15 og 16 stengt for fiske.
Info og fiskekort:

Meråker Turistkontor

Tel: + 47 74 81 00 85.
Sesongkort 900 kroner ( 600 kroner for pensjonister, 100 kroner for ungdom under 18 år) hos Hegseth Sport mot framvisning av gyldig medlemskort i MJFF.Meråker Jeger- og Fiskerforening
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag:

Leder Gunnar Daniel Fordal .
Lakseloftet i Hegra sentrum

Heidrun Kringen tel 74 80 28 30/ 74 80 21 86 har sammen med Hegra Historielag skapt et spennende miljø i det gamle skolehusloftet. Her finnes en samling av 70 fiske- og fangstredskaper. deriblant fluestanga til Prinsen av Wales, som fisket her i juni 1906.


Meråker Jeger- og Fiskerforening


Stjørdal Jeger- og Fiskerforening


Utleie av laksefiske:Hver tiende laks blir tatt på Hembre!


Hver tiende laks i Stjørdalselva blir tatt på den 2 kilometer lange strekningen til Hembre gård, forteller vertinne Inger Helene Hembre.Strekningen fiskes kun med flue og sluk og med maks 12 stenger. Hun understreker at det beste fluefiske foregår i juli og august. Her er en blanding av raske stryk og rolige høler. Motell. Laksepub i stabburet! Pakketilbud. Guide. Inger Helene Hembre kan treffes på tel 74 80 21 69 eller kontakt henne via email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Hver 10.laks i Stjørdalselva blir tatt på valdet til Hembre Gård

Helt siden 1890 årene har Hembre Gård tatt imot laksefiskere, først engelskmenn, senere fiskere fra mange land.

Gården har en fiskestrekning på 2 km med fiske fra begge sider. I juni er det som regel høy vannføring og gode muligheter til å få storlaksen på kroken.Da er det lov å bruke både flue og sluk. Når smålaksen og mellomlaksen kommer opp i juli og august, foregår fisket kun med flue.
Eller hvorfor ikke prøve sjøørreten i lune, mørke augustnetter?

På gårdens vald blir det tatt mellom 5 og 10% av den totale fangsten i Stjørdalselva. På Stjørdalselvas egen laksebørs, www.lakseborsen.com finner du statistikk fra de siste årenes fiske i vassdraget.

www.hembregard.com

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Hytter på Torpet Camping fra kr. 200,- til kr. 800,- pr. døgn.Austkil Gjestegård

Ole Teodor Hofstad

tel 74 80 07 19 / + 47 901 26 963

fax 74 80 07 14.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fiskeretten til Austkil Gjestegård på 1,5 kilometer ligger midtveis i Stjørdakselva og har flere av elva beste fluestrekninger som Sonoset, Holmene og Skogen.
Laks- og sjøørretfiske på en 1,5 km strekning i Stjørdalselva, grupper på 4-10 personer, max 10 stenger, disp. av bil, guide (engelsk,fransk,russisk og tysk), fiskeutstyr og instruksjon. Pakkepris kr. 11 000/15 000, ledsager 2 200,-.

Sona Camping

Egil og Jonetta Østmo

Tel: 74 80 07 59.

Fiskevald på 400 meter, maks 4 stenger samtidig.

Einang gård

Ett av de beste fluevaldene i Stjørdalselva fra samløpet med Forra og oppover, fordelt på 1,5 kilometer på 2 soner. Motfiske.

Gunnar Einang

tel + 47 41 27 15 28

hjemmesiden

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Gården ligger ved Stjørdalselva. 400 meter fiskestrekning i Stjørdalselva, 3,5 km i Sona.Einang gård

Kari og Hågen Einang

Tel: 74 80 07 42.

Laksestrekning 1,5 km. Husvære. Pakkepris.

Tove og Gunnar G. Fornes

Tel: 74 80 22 07 / 94 73 39 74.

Vald 900 meter i Forra, maks 3 stenger. Hytte. Ukepris kr. 8 200,-/ 6 800,-, døgnpris 1 200,-/ 1000,-

Fagerlia Fritidssenter A/S

Tel: 74 81 23 23

Gudå Camping og Kiosk

Tel: 74 81 21 30

Fax: 73 52 35 00Florholmen og Kjelbergnes

Marie Kjelbergnes og Ole S. Rønsåsbjørg

Tel: 74 80 11 42.
Ukesutleie fredag-fredag. Pakke med overnatting og laksefiske på 750 meter elvestrekning i Stjørdalselva, tre gode høler, max 3-4 stenger samtidig.

Bjørngård i Hegra:

Vald på 300 meter i Stjørdalselva, fiske fra begge sider, max 4 stenger. Husvære i restaurert stabbur. Pakkepris kr 8100,- pr per. pr. uke.Hembre Gård i Hegra:

Beate og Aksel Hembre,

tel + 47 926 64 059

Hembre gård


Flora Camping

Tel: 74 80 11 16Ertsgård Sør

Kjellrun og Bjørn Sakshaug

tel 74 80 61 97.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Fiskevald: 900 meter

maks 10 stenger. Husvære.


Ertsgaard Camping

Oddrun Ertsgaard

Tel: 74 82 74 07.

Fiskestrekning 1,1 km.

Tre vald på hvert 300 meter, bare fra ene siden av elva. Ukespris for overnatting kr 1 750,- og fiske kr. 750,-.Meraker Brug:

A/S Meraker Brug har 14 km av Stjørdalselva og 5 km i Forra. Over 10 km av den totale strekningen leies ut til de to fiskeforeningene. Nessethytta med 4 sengeplasser, ligger idyllisk til ved bredden av Stjørdalselva og leies ut på ukebasis. Laksefiske fra hytta kan foregå på Meraker Jæger- og Fiskerforenings vald eller med eget vald og båt i perioden 1/7-15/7.

Info:

Per J. Hembre i Meraker Brug

Tel: 74 81 01 21.

Fossenvaldet


Renå Gård


Renå gård

Renå gård har rike tradisjoner. Hit kom lakselordene på 1850-tallet. Mye av miljøet fra den engelske perioden er bevart. Leies ut på ukesbasis, til grupper på inntil 10 personer. Renåvaldet er vel 6 km med 16 høler og fine mellompartier. Fiske fra land eller båt med lokale kleppere. Derfor behøver man ikke å være ekspert eller lokalkjent for å komme hit.


Østkil Gård


Østkil Gård
Ole Teodor Hofstad, tel +47 748 007 19.


Trøite Elveeierlag


Trøites-hølen ligger svært sentralt ved. E-14 i Hegra ca. 9 km fra Stjørdal. Hølen er ca 600 m og har områder som passer både for flue og sluk. Båt kan disponeres. Trøites-hølen er fra gammelt av kjent for å være en "perle" blant sportsfiskere, men har pga. av sin eierstruktur aldri vært fullt utnyttet.
På tross av sin sentrale beliggenhet er den svært godt skjermet, med best ankomst fra sørsida hvor det er satt opp en gapahuk. Fiske passer for en fast gruppe på 5- 6 personer.

Jon Trøite

7520 Hegra

Tel: + 47 915 31 619

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Knallgod hårvingeflue

Leif Arvid Fremstad fisker vanligvis med mark i juni, for så å gå over til flue i juli. Da trekker han frem ei rødbrun hårvingeflue med sølvkropp som en tysk fiskekamerat har bundet. Den er knallgod, sier han, og tenker da spesielt på de rødbrune vingene. Leif Arvid Fremstad kan treffes på tel 41 33 22 18 / 74 80 28 25


Informasjon

Fylkesfiskeforvalteren:


Anton Rikstad

tel + 47 74 16 80 60 / + 47 97 14 80 26

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Overnatting:
Quality Airport Hotel

Kjøpmannsg. 20

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 80 45 00

Rica Travel Hotel

7517 Hell

Tel: + 47 74 84 48 90


Quality Airport Hotel

Kjøpmannsg. 20

7500 Stjørdal

Tel + 47 74 80 45 00

Rica Travel Hotel

7517 Hell

Tel: + 47 74 84 48 90


Quality Airport Hotel

Kjøpmannsg. 20

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 80 45 00

Rica Hell Hotel

Hell

7517 Hell

Tel: + 47 74 84 48 00

Stjørdal Hotel

Kongens g 1

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 82 40 55

Ertsgaard Camping

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 82 74 07
Flora Camping

Flornes

7525 Flornes

Tel: + 47 74 80 11 16

Hognes gård og camping

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 82 45 06

Midtkil Camping

Hegra

7520 Hegra

Tel: + 47 74 80 07 55

Sona Camping

Hegra

7520 Hegra

Tel: + 47 74 80 07 59

Torpet AS

7520 Hegra

Tel: + 47 74 80 07 96

Sport og fritidsutstyr:

G-Sport Stjørdal AS

Stokmov. 2

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 82 17 10

Høy Puls, Kirkev. 6

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 80 63 13

Intersport Faghuset AS

Kjøpmannsg. 30

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 80 22 00

Intersport-Stjørdal A/S

Sandfærhus

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 82 74 60

Sakshaug & Co Jan

Søndreg. 4

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 83 45 50

Stjørdal Sport R

Moksnes

Søndreg. 9

7500 Stjørdal

Tel: + 47 74 82 40 94

Bil Og Båtutleie:


National CarRental

Sandfærhus

7500 Stjørdal

Tel: 74 82 29 90

Avis Bilutleie Stjørdal

Værnes flyplass

7500 Stjørdal

Tel: 74 82 03 10

Budget Bilutleie

Værnes

7500 Stjørdal

Tel: 74 82 28 00
Europcar Bilutleie

Trondheim lufthavn

7500 Stjørdal

Tel: 74 82 67 00

Hertz Bilutleie AS

Værnes flypl

7500 Stjørdal

Tel: 74 82 55 23Trønderbil AS

Innherredsv. 55

7500 Stjørdal

Tel: 74 82 00 50


Fiskekort

Laksefiske for alle


Stjørdalselva har ett av de beste tilbud som finnes på fiske etter laks her i landet. Her trenger man ikke å bestille fiskekort på forhånd.De kjøpes i sportsbutikken før fiskestart.


Foreningen disponerer 45 vald (2014) på tilsammen over 3 mil. og prisene på fiskekort ligger fra 300 kroner. På strekningen kan det fiskes med døgnkort, tredøgnskort og alle typer sesongkort.


Her er oversikten over valdene (hvite vald):


2 Kjeldbergnes: Nordre side 700 m. Fiske fra 9.8-31.

2A. Florholmen Søndre side 1300.m. Fiske fra 1.8.-31.8

3. Svarthølen: Søndre side ca. 300 m. Nordre side ca. 300 m.

4. Flåumsstryket: Begge sider ca. 300 m. Kun fluefiske med fluestang i juli/august

5. Iverhølen: Søndre Side ca. 350 m. Nordre side ca. 150 m. Kun fluefiske med fluestang i juli/august.Valdet er stengt fra 27/06 kl 1200 t.o.m. 04/07 kl 1200

6. Øvre Storflor: Nordre side ca. 400 m.

7. Sørneshølen: Søndre side ca 1200 m.
Valdet er stengt f.o.m 10/7 kl.0000 t.o.m 17/7 kl.24.00

10. Ungdomshushølen: Begge sider ca. 200 m. Sammenhengende med vald nr. 11.

11. Bruhølen: Begge sider ca. 400 m. Eieren har enerett på fiske alle torsdager fra kl. 12.00 – kl.24.00.

12 . Mølskhølen / Nebbhølen: Begge sider ca. 600 m. Bare fluefiske (fluestang) i juli/august i Mølskhølen! Fiske i juni/juli fra kl.12.00 på ulik dato til kl.12.00 på lik dato. I august fra kl.12.00 på lik dato til kl.12.00 på ulik dato. Valdet er stengt fra 11/7 kl.1200 til 18/7 kl.12.00 NB! Parkering, se egen anvisning.


13. Midtkil: Begge sider ca. 300 m.
Fiske på ulike uke-nummer ( 23 – 25 – 27 o.s.v. ) Skifte på Søndag kl. 1200. Fisket starter 06. Juni kl 12.00.


13A. Øvre Einang: Nordre side 400 m.


14. Kleivhølen (Ingstad): Begge sider ca. 400 m.


15. Avelsgård/Kringen: Søndre side ca. 700 m.NB: 300 m av valdet er stengt gr. rasfare!


15 a Hembre: Fiske fra 1.8-31.8 kun fluefiske. Valdet er stengt fra 20/8 kl 12 t.o.m. 22/8 kl 12


16. Kommune- valdet: Nordre side ca. 400 m. Markfiske tillatt. Fiske kun på nordre side.
Valdet er stengt f.o.m. 20/06 kl 1200 t.o.m 20/06 kl 1900.


17 B. Øfsti: Søndre side ca.150 m. Markfiske tillatt.


18. Hofstad vestre: Begge sider 150m. Markfiske tillatt.


19. Vold: Begge sider 900m. Markfiske tillatt.


22. Lillemo: Søndre side ca.250 m. Nordre side ca.200 m.Markfiske tillatt.


23. Eidum Nedre: Søndre side ca. 1200 m. Markfiske tillatt.


24. Opem: Søndre side ca. 350 m. Markfiske tillatt.


25. Leirtrø/reppe: Søndre side ca. 400 m. Markfiske tillatt.


26. Fredheim: Søndre side ca.150 m. Markfiske tillatt.


27. Moholt: Nordre side ca.200 m. Markfiske tillatt.


Valdoversikt røde vald samt Forra (krever kjøp av sesongkort):


102. Flormoen Søndre side ca.600 m. Valdet er stengt f.o.m 10/7 kl.0000 t.o.m 17/7 kl.24.00


104. Ølstørn: Søndre side ca 150 m. Valdet ligger ca 1.5 km vest for Flora Bru. I juni og juli fiske fra kl. 12.00 på lik dato til kl. 12.00 på ulik dato. I august fra kl. 12.00 på ulik dato til kl. 12.00 på lik dato. Valdet er stengt fra 12/7 kl. 12.00 til 19/7 kl. 12.00.


105. Kilnesholmene: Begge sider ca. 700 m. Fiske i juni/juli fra kl. 12.00 på ulik dato til kl. 12.00 på lik dato. Fiske i august fra kl. 12.00 på lik dato til kl. 12.00 på ulik dato.


107. Lerfald Nedre: Begge sider ca 450 m.


108. Avelsgård/Kringen: Nordre side ca 700 m. Motsatt side av vald 15


116a. Bruksvaldet: Søndre side 200m. Markfiske tillatt. Sammenhengende med vald 116.


116. Kommunevaldet: Søndre side, ca 400 m . Markfiske tillatt. OBS. PARKERING, vis hensyn.


109A. Holm: Nordre side 300 m Markfiske tillatt. Fisket starter kl 0000

Fiske på følgende datoer i juni:
1.2.3.4.5.6.7.8.14.15.16.17.18.19.20.21.22.28.29.30.

Juli:
1.2.3.4.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.26.27.28.29.30.31.

August:
1.2.3.9.10.11.12.13.14.15.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.


109. Alseth/Moum: begge sider ca. 200 m. Markfiske tillatt.


110. Bjørseth: Begge sider ca. 200 m. Markfiske tillatt.


110A Øfsti Nordre side 150m. Markfiske tillatt.


110B. Moaneset. Nordre side 670m. Markfiske tillatt.


111. Slundgård Begge sider, 150m. Markfiske tillatt.


Forra:


51. AS Meraker brug: Søndre side. Valdets lengde er ca. 1700 m fra Jarlhølen til brua ved Dahl. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.


52. AS Meraker brug: Nordre side fra Jarlhølen til og med Dalsaungjerdet. Valdets lengde er ca. 700 m. Bare fiske med flue(fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.


53. Lilleklev: Nordre side ved Dalsaungjerdet. Valdets lengde er ca. 200 m. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.


54. AS Meraker brug: Søndre side fra brua ved Dahl. Valdets lengde er ca. 2000 m. Adkomst over brua. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.


55. Dahl: Nordre side fra ca. 200 m ovenfor brua ved Dahl og til Tylden. Valdets lengde er ca. 1500 m. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.


56. Tylden: Nordre side fra Tylda. Valdets lengde er ca. 150 m. Bare fiske med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.


65. Lauphølen. Begge sider ca 650 m. Fiske kun med flue (fluestang) fra 1/7 til og med 31/8.Renåvaldet i Stjørdalselva.


Meråker Bruk tilbyr laksefiske på 6,5 km med elv der du fisker begge sider i tilsammen 16 høler. Her bor dere midt på strekningen i Engelskhuset med anneks. En fiskeguide finnes på stedet. Maks 9 stenger vil være her samtidig og det er kun fluefiske som vil utøves.


Åpendag på Renå


Ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller +46 70 6762401.


Fiskekortpriser ( 2010 ) på strekningene til SJFF:


Døgnkort: 300,-

3-døgnskort: 850,-

Ukekort: 1690,-