Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Rosendalselvene/Hattebergselva/ Melselva 2012

Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Stengt for alt fiske i 2012

Kart over Hordaland fylkeDet vitenskapelige råd for lakseforvaltning 2010:Truet.Gytebestandsmål (kg hunner): 99 (74-124)Stengt for laksefiske siden ca 2000. Bruker tall fra gytefisktelliger (LFI Uni Miljø) til å vurderemåloppnåelse. Det var ikke gytefisktellinger i 2008, men tidligere års tellinger (2004-2007) antyder 30 % oppnåelse. Gytefisktellingene i 2009 viser at bestanden fortsatt(korriger for oppdrettslaks)
ligger langt unna gytebestandsmålet (som er lavt) og har et høyt innslag av rømt oppdrettslaks (52
% i 2009). Ut fra tellingene har innslaget av rømt fisk vært i gjennomsnitt 40 % i perioden 2004-2009, og det kan stilles spørsmål om bestandens genetiske integritet er bevart.
Kultivering og uttak av stamfisk: Det har historisk vært drevet noe kultivering i dette vassdraget,men disse opphørte trolig mot slutten av 1980-tallet.


Rosendalselvene med Hattebergselva og Melselva

Melselva og Hattebergelva har en laks- og sjøørretstrekning på tilsammen 3 kilometer.Kvinnheringen 19.08.2005:


Nøgd med fangsten!

Så langt eg kjenner til må vi vel kunna seia at det har vore bra fiske i fleire av elvane våre så langt denne sesongen. Eg for min del har fått bra med fisk, det same har mange andre.


Dette fortel Kåre Fausk i Rosendal, som har vore ein ivrig elvefiskar i mange, mange år.
Vi møter han ein føremiddag i Mehlselva i Rosendal. Vassføringa er liten, så han har ikkje den store trua på noko serleg fangst.

– Men eg får likevel hiva makken uti eit par av småstryka oppover. Kanskje står det ein fisk eller to der, seier han.


I det første stryket slår det på ein liten aure-smolt.


– Det er positivt å sjå at det er smolt her på veg til sjøss. Men når smolten bit, er det ikkje større fisk her, forklårer han.

I det neste stryket er det ikkje teikn til liv. Men i det tredje vesle stryket kjenner han at noko er borti. Brått gjev han tilslag, og det er fast fisk. Ikkje så stor, men likevel fin og sprelsk. Han lar fisken sleppa seg ned i hølen nedanfor, og stavrar seg etter medan han prøver å halda stram taum.
– Det er synd at det ikkje vert rydja litt langs elvekanten. Her har grodd til så mykje tre og kratt at det er vanskeleg å bevega seg. Dermed er det og vanskeleg å halda stram taum og få landa fisken. Spesielt er det ille når elva er stor. På dette området har dei vore mykje flinkare i Uskedalen, seier fiskaren.

Men etter kort tid har han fisken trygt på land, ein tert på eit par kilo.– Dette er nok ikkje ein ekte villfisk frå Mehlselva. Det ser eg mellom anna på alle prikkane på ryggen. Den ekte villfisken frå denne elva har langt færre prikkar. Så dette er nok eit avkom etter oppdrettslaks, fødd og oppvaksen i elva. Men fisken er fin den, og nett like god som den ekte villfisken, seier Fausk.

Fisken har mykje lus på seg - til dels svært stor lus. Og lusa har nok site på fisken ei stund, for i buken ser vi tydeleg at lusa er i ferd med å eta seg gjennom fiskeskinnet.Fangstrapport:1995: 46 kg laks (2,3) og 74 kg sjøørret (1,0)


1996: 35 kg laks (2,3) og 95 kg sjøørret (0,9)


1997: 79 kg mest oppdrettslaks (3) og 33 kg sjøørret (1,2)


1998: 144 kg laks (4,2) og 37 kg sjøørret (1)


1999: 117 kg laks (4,2) og 69 kg sjøørret (0,9)


2000: 29 smålaks,11 mellomlaks og 1 storlaks, som tilsammen blir 41 laks på 114 kilo (2,8). Mest oppdrettslaks. I tillegg ble det tatt 45 sjøørret på 35 kilo (0,8).


2001: 357 kilo laks (3,8)og 54 kilo sjoorret(1)


2002: 323 kilo laks (4) og 47 kilo sjøørret (1,1)


2003: 84 oppdrettslaks på 276 kilo (3,3) og 47 sjøørret på 80 kilo (1,3).


2004: 20 smålaks og 11 mellomlaks, ialt 31 laks på tilsammen 96 kilo (3,1) og 22 sjøørret på tilsammen 56 kilo.


2005: 69 kilo laks (2,6) og 44 kilo sjøørret (1).


2006: 87 oppdrettslaks på 285 kilo og 20 sjøørret på 27 kilo.


2007: 47 oppdrettslaks på 207 kilo 0g 33 sjørret på 41 kilo.


2008: 18 laks på 64 kilo og 37 sjøørret på 41 kilo


2010: Stengt for alt fiske.


Hattebergvassdraget vernet.

Regjeringen vedtok 25.juni 2001 å verne Hattebergvassdraget mot videre kraftutbygging. Søknaden fra Kvinnherad Energi om utvidelse av Muradalen kraftverk i Kvinnherad kommune vil dermed bli avslått.Kvinnherad Energi får ikke ruste opp og utvidet det eksisterende Muradalen kraftverk i Hattebergvassdraget.
- Omsynet til naturverdiane ved inngangsporten til Folgefonna nasjonalpark har vore avgjerande for at Regjeringa no seier nei til utviding av kraftverket i Hattebergvassdraget, sa Olje- og energiminister Olav Akselsen. – Dei nasjonale naturverdiane i dette området er store. Eg finn derfor at ulempene er større enn fordelane ved ei utbygging i vassdraget.
Regjeringa er positiv til etablering av eit Nasjonalparksenter i Rosendal, og vil drøfta med Kvinnherad kommune kva for innhald ein kan gje, og korleis ein kan organisera, eit slikt prosjekt. Det einaste baroniet i landet ligg i Rosendal. Bygda har og ei vakker steinkyrkje frå mellomalderen og mange andre kulturskattar. Rosendal har eit vakkert kulturlandskap, og Folgefonna nasjonalpark med tilhøyrande landskapsvernområde skal etablerast. Rosendal har difor heilt spesielle og gode føresetnader som bør kunne nyttast som grunnlag for natur- og kulturbasert verdiskaping. - Rosendal er ei nasjonal perle, med natur- og kulturverdiar som bør kunna gje grunnlag for lokal verdiskaping, seier olje- og energiminister Olav Akselsen. – Etablering av eit Nasjonalparksenter vil kunna bidra til å gjera desse verdiane meir kjende. Regjeringa ønskjer å støtta opp om slike initiativ, som kan kombinera omsynet til natur- og kulturverdiar, med verdiskaping og arbeidsplassar i distrikta.

Informasjon

Fiskeregler og fisketider:

Fiskeforvalter Atle Kambestad

Tel: 55 57 22 12

Fax: 55 57 20 12

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fiskekort

Rosendal elv- og utmarkslag

Jon Ø. Marken

5470 Rosendal

Tel: 53 48 14 25Sporten

5470 Rosendal

Tel: 53 48 11 05