Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Statskog: Bedre adgang for allmenheten!

Statskog bør i framtida legge mer vekt på naturvern, kulturminnevern, allmenhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv og lokal næringsutvikling.

Dette er en av konklusjonene i rapporten ”Et fremtidig Statskog”, som er lagt fram av ei prosjektgruppe opprettet etter et vedtak på Statskogs foretaksmøte i juni 2003. Rapporten beskriver Statskogs fremtidige rolle som forvalter av statens skog- og utmarksarealer og vurderer Statskogs fremtidige mål og oppgaver. På foretaksmøtet for Statskog SF 8. juni 2004 ble prosjektgruppas rapport tatt til etterretning. Departementet vil stå for den videre oppfølging av rapporten.

Rapporten kan du lese her
De viktigste forslagene i prosjektgruppas rapport er:

Statskog skal være et virkemiddel for å nå nasjonale politiske mål mht naturvern, allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv og lokal næringsutvikling.

Innsatsen må styrkes særlig mht tilretteleggingen for friluftsliv bl.a. i tettstedsnære strøk, kulturminnevern på statens grunn, utviklingen av lokalt næringsliv og videreutvikling av gode samarbeidsrelasjoner.


Statskog bør fortsatt vektlegge samfunnsansvar og langsiktig samfunnsnytte fremfor kravet til økonomisk avkastning.

Endringene i økonomi og rammebetingelser krever tilpasning av fellesadministrasjonen, styrking av rollen som tjenesteleverandør og optimalisering av ressursbruken på statens grunn.
Utbyttepolitikken må endres slik at den stemmer bedre overens med foretakets oppgaveportefølje i fremtiden. Statlige tjenestekjøp må økes vesentlig.


Statskog bør fortsatt være organisert som statsforetak. Dersom organisasjonsform skal endres, er alternativet særlovselskap. Er særlovselskap ikke aktuelt må Statskog organiseres som forvaltningsbedrift. Statsaksjeselskapsformen fremstår ikke som aktuell.
Miljøvernmyndighetenes ”eierforhold” til Statskog bør styrkes. Det foreslås å vedtektsfeste at MD fremmer forslag på to styremedlemmer.

Det iverksettes en prosess for å frembringe forslag på nytt navn for foretaket. Prosessen bør inkludere en konkurranse blant de ansatte i foretaket.
Landbruksdepartementet 8. juni 2004  

Kategori: