Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Lettere adgang for utlendinger å fiske i Finnmark?

Publisert: 14.08.03

Den nye loven om Finnmark, som trolig kommer opp til stortingsbehandling til vinteren eller våren, gir muligheter til at man kan åpne adgangen for utlendinger å fiske i elver som i dag er lukket for dem, sier jordsalgsjef Sverre Pavel til Fiskeguiden.

Men fortsatt skal utmarksressursene i Finnmark forvaltes til beste for befolkningen i fylket og ta hensyn til de samiske interessene.Det vil også skje i sterk grad, siden det nye forvaltningsorganet, i følge forslaget, skal bestå av 3 medlemmer oppnevnt av Sametinget, 3 medlemmer oppnevnt av fylkeskommunen og et tredje medlem fra Staten, som ikke får stemmerett.EU tillater fortsatt norsk diskriminering av utlendinger i fiskeområdene nordpå!Som kjent klaget EFTA's overvåkingsorgan ESA over at utlendinger nektes adgang til visse områder i Finnmark, bl. a. til bielvene til Tana. De norske myndigheter avga imidlertid et svar med en så sterk forankring i folkeretten at man ikke har hørt noe mere fra ESA. Saken er tydeligvis lagt på is.
Etter det Fiskeguiden får opplyst, kan det imidlertid skje at ESA vil avvente den videre oppfølging til den nye Finnmarksloven er vedtatt.Men om den kommer opp til stortingsbehandling til vinteren eller våren, ligger her så mye konfliktstoff at det kan ta minst et par år før den trer i kraft.
Dispensasjon


I mellomtiden kan utlendinger med sterk tilknyting til Finnmark, enten i form av familiebånd eller som hytteeiere, søke om dispensasjon fra bestemmelsene. Det gjelder også for utlendinger som arbeider her i mer enn en måned eller er invitert med av en lokal fisker. Det vil også fortsatt bli gitt dispensasjoner fra bestemmelsene til reiselivsbedrifter for organiserte fisketurer inn i lukkede områder.


Utmarkskonsulent Jim Roska ved Jordsalgskontoret i Statskog Finnmark, opplyser at det i år er gitt 16 enkelttillatelser, mens 3 søkere fikk avslag. 

Kategori: