Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Laks- og sjøørretfisket i Buskerud 2003

Drammenselva har hatt det beste laksefikset på over 100 år! Ialt ble det tatt 3400 laks på til sammen nesten 16 tonn. Det blir en snittvekt på 4,7 kilo! Av dette ble 70 prosent tatt nedenfor Hellefossen ned til grensa til Nedre Eiker, mens 25prosent ble fisket oppstrøms Hellefoss. På strekningen i Nedre Eiker ble det tatt nesten 100 laks. Vektmessig har fangsten i Drammenselva økt med nesten 60 prosent i forhold til 2002 og 2001. I følge statistikken som går helt tilbake til 1876, er det ikke tatt så mye laks i Drammenselva på over 100 år. I 1891 ble det tatt 17 tonn laks. Nå fiskes all laks på stang. Tidligere ble det benyttet både garnredskap og fangstfeller, melder fiskeforvalteren i Buskerud.

Store områder tørrlegges ved ekstrem lav vannføring
Lakseparasitten fører til at det fortsatt er lite av laksunger i elva. I 2003 ble det ikke registrert en eneste laksunge på den faste overvåkingsstasjonen. Noe av årsaken til dette i tillegg til effekten av gyro, kan være de raske vannstandsendringer, samt at vannføringen var meget lav i slutten av august, helt ned mot 60-70 m3/sek. Det fører til at store områder blir tørrlagte. Laksungene forsvinner da enten ut til dypere områder, eller de strander og dør.Siden den naturlige rekrutteringen i Drammenselva er minimal, skyldes det gode fisket i år meget godt tilslag av utsatte laksunger. I følge forskningsdata ligger noe av årsaken til dette trolig på bedre overlevelse av laksen i havet som følge av høgere gjennomsnittstemperatur nå enn tidligere.

Mer fisk går opp Helelfoss-trappa!
Oppgangen av laks i fisketrappa i Hellefoss viste også en økning i 2003. Totalt gikk det opp 2690 fisk. Av dette ble ca tredjedel tatt senere på strekningene opp til Døvikfoss. Beskatningsraten her økte med 8.5 prosent i forhold til i 2002.

Det blir tatt lite sjøørret i Drammenselva. Totalt ble det fisket 78 ørret på tilsammen 125 kg i 2003. I trappa gikk det totalt 193 sjøørret.

Dramatisk nedgang i sjøørretfisket i Lierelva
Det ble i 2002 tatt over 1 tonn sjøørret i Lierelva. Nedturen ble voldsom. 280 kilo ble resultatet i 2003! Fiskeforvalteren mener den streke nedgangen trolig må tilskrives lange perioder med liten vannføring, og dermed vanskelige fiskeforhold og liten oppgang av fisk. Imidlertid ble det sett mye fisk på elva da vannføringen økte på tampen av sesongen. Fiskeguiden mener at noe av svikten i sjøørretfangstene i elva kan skyldes at det har vært et sterkt sportsfiske etter sjøørret i sjøen. Det skulle vært interessant å vite hva som etter hvert nå blir pukket opp på stang av sjøørret i Oslofjorden. Det er ikke små mengder – og interessen for flue- og slukfiske i fjordene øker dramatisk.Gyro også i Lierelva
Også laksen i Lierelva er utsatt for Gyrodactylus salaris, som har ført til betydelig utslag på fangstene. I 2003 ble det bare tatt 43 laks på 65 kg. Forekomsten av naturlig rekrutterte lakseunger har gått tilbake, men i noe mindre omfang enn i Drammenselva. Tettheten av laksunger fra år til år varierer en del. Forekomsten av sjøørretunger var liten i 2001. De to siste åra har det vært en positiv økning, slik at en nå igjen nærmer seg den relativt gode tettheten man hadde på nittitallet, mener fiskeforvalteren

Norges beste!- Dette er Norges beste lakseelv, jubler Bim Elisabet Jobsen (bildet øverst) og kaster seg over sin aller første laks i stekende sol på Midtskjæret under Hellefossen i Drammenselva.Tenk, 12,1 kilo! Dagen var 26.juni 2003
Liten vannføring og små fangster i Åroselva
Fisket i Åroselva er avhengig av god vannføring. Med perioder med lite vann, ble det derfor fisket lite og fangstene var små. I 2003 ble det tatt 70 kg ( 34 stk) laks og 20 kg ( 17 stk ) sjøørret i elva ( fig 7). Rekrutteringen i Åroselva har vært relativt stabil over en tiårsperiode, med en viss dominans av laksunger. Imidlertid synes rekrutteringen av laks å ha gått vesentlig tilbake i forhold til på åttitallet, melder fiskeforvalteren.

Slutt på krokgarn-fisket i Drammensfjorden
Nå er det slutt med fiske etter laks med krokgarn i Drammensfjorden. Kanskje er det noe av grunnen til de fantastiske fangstene oppe i elva, tenkte vi. Men det er nok ikke forklaringen. Selv om krokgarna ble borte, og dermed halvparten av den faststående redskapen var fjernet, ble det på de 15-20 registrerte kilenøtene i 2003 likevel tatt 2 tonn, eller nøyaktig like mye som ble tatt på krokgarn og kilenot til sammen i 2002.

Fangsten av sjøørret på faststående redskap i Drammensfjorden utgjorde i 2003 bare 180 kg. Størst fangster var det i Hurum kommune. Men også innerst i fjorden i Lier og Drammen, ble det tatt en del laks på faststående redskap. Det meste av sjøørreten blir tatt i Lier. Dette har sammenheng med at sjøørreten vandrer inn mot og opp i Lierelva om sommeren.

dramm1.jpg

dramm2.jpg

Kategori: