Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Glimrende DN- kart over natur- og friluftsområder!

På det nye kartet som Direktoratet for naturforvaltning har lagt ut på internett, kan du klikke deg inn på et hvilket som helst geografisk område her i landet og finne hvilke naturtyper, arter, verneområder, friluftslivområder og viktige kulturlandskap som finnes der. Det er samtidig også et godt kart vassdrag for sportsfiskere, selv om ikke alle elver og vann er navngitt.

-Vi har lagt vekt på å utvikle en brukervennlig innsynsløsning som gir alle en direkte tilgang til data om natur og friluftsliv fra Naturbase 3.0. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å formidle miljøinformasjon til befolkningen, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust i DN. Naturbase 3.0 er et nyutviklet fagsystem for informasjon om blant annet verneområder, sikra friluftslivsområder, verdifulle kulturlandskap og forekomster som er viktige for i ivareta det biologiske mangfoldet (naturtyper og arter). Systemet oppdateres av Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene. Brukerne får opp et norgeskart ved oppstart og kan manøvrere i kartet og hente ut informasjon, man kan søke etter områder og forekomster, og man kan lage utskrifter. Innsynet er utviklet av DN ved bruk av egen kompetanse. Informasjonen i fagsystemet benyttes internt i miljøforvaltningen for en rekke formål, men utgjør også kjerneinnholdet i miljøforvaltningens faglige bidrag til kommuneplanleggingen og til planlegging av arealbruk i regi av sektorene. Naturbase 3.0 skal effektivt kommunisere korrekte kartdata og annen nøkkelinformasjon om områder og forekomster med liknende systemer hos kommuner og sektormyndigheter, slik at miljøforvaltningens data kan integreres i disse systemene og legges til grunn i arealanalyser og konsekvensvurderinger. Les mer: www.dirnat.no/nbinnsyn  

Kategori: