Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

2 tonn laks på kilenøter i Drammensfjorden!

Fiske etter laks og sjøørret engasjerer mange. I Buskerud er det i første rekke i Drammenselva det blir fisket mye laks. Men tallene for 2004 viser en liten nedgang i forhold til jubelsesongen i fjor, skriver fiskeforvalter Erik Garnås i sin rapport om laks- og sjøørretfangstene i Buskerud-elvene.

Den viktigste lakseelva i Buskerud er Drammenselva, mens sjøørreten dominerer i Lierelva.I Drammenselva må laksefisket opprettholdes gjennom utsetting av laksunger etter at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble registrert på slutten av 1980-tallet. I 2004 ble det tatt 13,5 tonn laks i elva, eller nesten 2500 laks. Dette er på nivå med det som ble fanget før lakseparasitten fikk drastisk effekt på naturlig rekruttering. Imidlertid var det en nedgang på rundt 15 % i forhold til rekordåret 2003, da det ble fisket nesten 16 tonn. Men i 2004 ble det flere storlaks med vekt over 7 kg enn året før. De fleste laksene blir tatt på strekningen nedenfor Hellefoss i Øvre Eiker.

Lierelva domineres av sjøørret. Mens 2003 var et dårlig år bl.a. som følge av liten vannføring, ble 2004 igjen et meget godt år med over 1100 kg fanget sjøørret. Dette er på et nivå en vanligvis har i Lierelva. Det blir fisket lite laks i Lierelva. Fangstene har gått jamt ned etter at lakseparasitten ble registrert i 1987. Fangsten av laks i 2004 var på beskjedene 100 kg.I Drammensfjorden blir det fanget laks med faststående redskap. Mens det fram til 2003 var tillatt å benytte både krokgarn og kilenot, er det de to siste årene bare lov fiske med kilenot. Fiskeseongen varer fra 1. juni til førsten av august. I år var det 12 fiskere som fisket med 18 kilenøter, og som til sammen tok litt under 2 tonn fisk, i alt vesentlig laks.

Drammenselva: 2376 laks på tilsammen 13,535 tonn og 123 sjøørret på 195 kilo.Lierelva: 35 smålaks på 70 kilo, 7 mellomlaks på 33 kilo, totalt 103 kilo, samt 1250 sjøørret på tilsammen 1150 kilo.

Kategori: