Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Mindre av mellomlaks til sommeren

Har mye av smolten som gikk ut i 2003 strøket med av sult ute på beiteplassene i havet,er spørsmålet lakseforskeren Lars Petter Hansen reiser. I så fall kan det bli mindre av mellomlaks å finne ie lvene til sommeren.

Det har vært et dårlig laksefiske i de aller fleste norske elvene, og ikke minst har smålaksen sviktet. Det var ikke bare en betydelig mindre oppgang av smålaks, men smålaksen var også mindre av vekst og tynnere og kom senere opp i elvene enn vanlig, sier lakseforskeren Lars Petter Hansen til Fiskeguiden.

Kan forklaringen være at beiteforholdene ute i havet har vært så dårlige at mye av den er blitt stående over ett år for å bli kjønnsmoden og dermed kommer inn i elvene før til sommeren? spør vi.
Det tror ikke Lars Petter Hansen. Han mener hovedårsaken kan være at matforholdene har vært så elendige at dødeligheten har vært langt større enn de foregående år. Mer av smålaksen kan rett og slett ha sultet ihjel!
Er dette riktig, kan de dårlige beiteforholdene også ha gått ut over resten av 2003-årgangen av smolt. I så fall kan vi vente et mindre innsig av mellomlaks til sommeren. I hvilken grad dette også har gått ut over storlaksen, er det imidlertid ikke godt å si noe om.

Økende bekymring for villfisken også i Nord-Amerika og Japan.
Det er ikke bare her i Norge vi er bekymret for at rømt regnbueørret og oppdrettslaks skal slå ut villaksen. På vestkysten av Nord-Amerika ( der man ikke har vill atlantisk laks) er man også begynt å bli alvorlig urolig for hva den rømte atlantiske oppdrettslaksen der kan påføre av skader for de andre anadrome amrikanske fiskeartene. Økende beymring er det også i Japan for eventuelle skader som akvakulturen kan påføre de ville fiskestammene.
For å belyse hva vi vet om forholdet mellom oppdrettsfisk og villfisk og hvordan akvakultur og ville bestander påvirker hverandre, har ICES og NASCO lagt opp til en større internasjonal konferanse på Hotell

Radisson Norge i Bergen 18-21 oktober 2005. Den vil omhandle både forskning og
forvaltning, og om mulig konkludere med ulike forvaltningsmessige strategier som det kan være aktuelt å følge i årene fremover. Konferansen blir en oppfølging av det forrige symposiet som ble arrangert i Bath, England i april 1997, sier Lars Petter Hansen til Fiskeguiden, som kan gi ytterligere informasjon om opplegget ( +47 73 80 17 13 /+47 90 51 63 76.)

Kategori: