Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kilenøtene må vekk!

Jo flere kilenøter som frikjøpes, jo mer vil jeg ha i betaling for å la være å fiske, sier kilenotfisker Jostein Wilmann, til Fiskeguiden. Hans krav nå er hevet fra 500 000 til 600 000 kroner. Kanskje må elveeierne til slutt ut med en million kroner i året for å frikjøpe mitt laksefiske, sier den kompromissløse fiskeren ute på Viggja til Fiskeguiden.

Bare business!
Dette er business og har ingenting med forvaltning av villaksen å gjøre, fastholder ham. Her er det ikke snakk om biologi, men kun penger, fastslår han, og ser ikke bort fra at fangstøkningen på opptil 50 prosent i sjølaksfangstene i Trondheimsfjorden i 2004 kan skyldes en taktisk manøver fra kilenotfiskerne for å oppnå en best mulig pris hos elveeierne. Også elveeier Jon Kjelden finner det merkelig at sjølaksefangstene i Trondheimsfjorden økte med 50 prosent, mens statistikken for sjølaksefisket for resten av kysten viste en klar nedgang.

Historisk avtale
Det er en historisk avtale som organisasjonen ”Elvene rundt Trondheimsfjorden” er i ferd med å sluttføre. I bresjen står elveeierne Jon Kjelden og Vegard Heggem, som nå er inne i sluttforhandlinger om frikjøp av kilenotfiske. Kjelden sier til Fiskeguiden at han har stor tro på at de lykkes å få med 80 prosent av kilenotfiskerne, som er forutseningen for å sette ordningen ut i livet allerede kommende sommer.
80 tonn mer laks opp i elvene?
Frikjøpet av kilenotfisket vil koste elveeierne 3-4 millioner kroner i året, og er basert på en kilopris på 70 kroner for en snittfangst i sjøen på 53 tonn i årene 1999-2003.

Kilenofiskerne i Trondheimsfjorden tok i fjor opp 98 tonn laks. Sportsfiskerne i de fem berørte elvene landet 57,6 tonn . Med samme innsig som i fjor, skulle man derfor anta at sportsfiskerene får nesten 80 tonn laks mer å fiske på. Men dette er neppe realistisk. Jostein Wilmann og de andre, som fortsatt setter sine nøter i sjøen, vil nok ta sin store del av kaka.


Store investeringer
Fiskeguiden understreker at kontraktene mellom eleveeirne og kilenotfiskerne er en ren forretningsavtale. Ikke bare skal elveeeirne ha dekket inn de 3-4 millioner kroner som kilenotfiskerne skal ha årlig. Her må også investeres i langt bedre tilgang til elvene og bekvemmeligheter ved fiskeplassene. Motfiske må bort. Dessuten, Vegard Heggem vet hva det koster å sørge for skikkelig innkvartering og servering om sportsfiskere utenfra.
Kilenøtene må vekk!
Fiskeguiden gir all mulig honnør til elveeierne for sitt fantastiske initiativ for å øke oppgangen av laks til elvene. Det er i dag for lite fisk i elvene i forhold til fiskepresset. Å tilby en sportsfisker et napp i uken i snitt, er et altfor dårlig utgangspunkt. Med oppkjøpsavtalen håper vi inderlig at elveeierne skal lykkes. Om dette ikke skjer de første par årene, er vi overbevist om at dette er eneste veien å gå på lengre sikt. Skal vi berge villaksen, må kilenøtene helt vekk. Det er i elvene laksen hører hjemme og det er der den skal forvaltes og utnyttes på en skikkelig måte. Det er i elvene laksen er mest verdt.

Dyrere fiskekort og plass for færre norske sportsfiskere!
Med de store kostnader som elveeierne får ved sin avtale med kilenotfiskerne og ved sine andre nødvendige investeringer, må norske sportsfiskere regne med en betydelig økning i fiskekortprisene. Dessuten blir tilgjengeligheten dårligere. Vi kan ikke lenger bare skaffe oss et fiskekort, som vil bli dyrere. Heretter må vi i større grad kjøpe en hel opplevelsespakke med fiske,guide,kost og losji. Elveeierne må tjene penger i tilegg til de høyere utgiftene de får, og den beste måten er da være å legge fisket inn som en del av hele pakkeprisen.
Privat avtale
Fylkesfiskeforvalter Ingvar Korsen presiserer overfor Fiskeguiden at forvaltningen ikke finner noen grunn til å blande seg inn i den private avtalen mellom elveeierne og kilenotfiskerne. Det er ingen trussel for elvelaksen. Tvert i mot kommer det mer laks opp i vassdragene. Det er gunstig både for elvebestandene og for elveeierne. Riktig nok kan det være en viss fare for at fiskepresset kan bli for stort, men dette kan vi lett regulere, sier Korsen.

Uheldig med fiske på blandede bestander
Ett av de viktigste argumentene for å bli kvitt drivgarnsfisket var at man her fisket på blandede elvebestander. Risikoen for var for stor for at man her fanget laks fra sårbare eller utrydningstruede elvebestander, noe som den gang var lite ønskelig for å forvalte villaksen på en forsvarlig måte.
Hvorfor ikke bruke det samme argumentet for å stoppe kilenotfisket i Trondheimsfjorden ?
Lakseforsker Lars Petter Hansen sier til Fiskeguiden at det fortsatt ikke hersker noen tvil om at det er generelt er svært lite ønskelig med et hardt fiske på blandede bestander når det finnes elver innenfor der bestanden er truet.
Direktoratet for naturforvaltning utvidet i fjor kilenotfisket i Trondheimsfjorden med en uke. Det betyr at DN ikke anser at noen av villaksbestandene i Verdalselva,Stjørdalselva, Nidelva, Gaula og Orkla er truet , men at laksen tvert imot tåler et enda hardere kilenotfiske.
Mens det er fylkesmannen som forvalter laksefisket i elvene, ligger ansvaret for kilenotfisket direkte under Direktoratet for naturforvaltning. Fiskeforvalter Ingvar Korsen i Sør Trøndelag mener dette er uheldig. Siden kilenotfisket utgjør en viktig del av forvaltningen av elvelaksen, har han overfor DN gått inn for at reguleringen av kilenotfisket også må ligge under fylkesmannen..

Lakefiskets historie!
Den kjente laksebiologen Kjell W.Jensen fortalte oss en gang denne kortversjonen av laksefisket historie:

De første laksefiskerne fant vi oppe i elvene, der fisken havnet i garn og nøter og andre finurlige feller. Men så kom noen på at laksen kunne fanges før den kom inn i elva. Nesten ved hvert bidige nes som fisken måtte passere, ble det montert kilenøter med utkikkstårn. Med de gode lakseprisene ble det lønnsomt å dra enda lengre ut i havet med drivgarn og line. Vi brente av mer olje og skaffet oss dyre båter og massevis av kostbar redskap for å høste på en ressurs som kom hjem til stua…

gaula04.ok.jpg

orkla2.jpg

Kategori: