Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
NYHETSBREV ONSDAG 3. FEBRUAR

Vinteren er en tøff tid for laksen

Aller først ber vi deg underskrive oppropet om oppdrett i Alta kommune. Dett er et initiativ fra Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI). Oppropet leveres kommunestyret 16/2. 

Så, til nyhetene.

Den siste tiden har det kommet stadig nye opplysninger om hvordan våre ville laksefisk får gjennomgå i regulerte elver. I Skjoma dør laksen på grunn av manglende minstevannføring, og i Åbjøravassdraget er resultatet det samme.

Fellesnevneren her er kraftselskapenes totale ansvarsfraskrivelse. «Vi forholder oss til driftsreglementet», er omkvedet fra Statkraft og Helgeland Kraft /NTE. Det er sikkert riktig, noe som understreker behovet for revisjoner og innføring av fornuftige vannføringsregimer i de regulerte elvene våre. Spesielt fordi det fortsatt er nok av politikere som drømmer om å legge de siste vassdragene i rør. Det kommer stadig opp forslag om å bygge ut vernede vassdrag.

Namsenvassdraget har man i tillegg greid å bygge en ny demning som lekker tungmetaller. Valg av grønnstein i den nye dammen ved Namsvatn, har medført at bl.a. krom, nikkel og kobber vil leke ut i Namsen. Dette er metaller som kan være dødelige for lakseungene og annet liv i elva. Også her er det kraftverket som har gjort en slett jobb. NTE står til stryk. Demningen bør kort og godt rives og bygges på nytt om man ønsker at laksen skal fortsette å overleve i Namsenvassdraget. Uttalelsen fra NTE er at «det vil normalisere seg» …

En positiv ting, er at klagen fra ti organisasjoner på dumpingen av masser i Stjørdalselva i forbindelse med Nye Veiers arbeid på ny E6, har nådd fram. Dermed stoppes arbeidet, men mye av skaden har allerede skjedd. Kommunen som ga tillatelsen, har brutt lovverket, og det er utrolig at det stadig skjer slike ting i Trøndelag, hvor inntektene fra sportsfiske etter laks er de høyeste i landet og hvor ordførere stadig stiller opp og deltar på arrangement for villaksen.

EU har kommet med nye krav som må oppfylles for at kraft fra vannkraft skal kunne selges som grønn energi. Det har fått vannkraftbransjen til å gå til motangrep, og de skyver småkraftverkene foran seg. En samlet Villaksallianse, mener at kravene fra EU slettes ikke er så dumme. Istedenfor å gå i skyttergravene, bør kraftindustrien se på hva som kan gjøres, skriver vi i en kronikk i Nationen.

Ute i fjordene våre er det som vanlig rømningshendelser fra forskjellige oppdrettsanlegg. En gjennomgang av Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk for 2020 viser store unøyaktigheter og kraftig underrapportering. Det er stor forskjell på tallene som er meldt inn, og antallet oppdrettslaks som faktisk rømte fra anleggene. All oppdrettslaksen fra rømminger som ikke ble innmeldt i 2020 er ikke engang omtalt i statistikken.

Foreløpig er det meldt inn 31 492 rømte oppdrettslaks fra hendelser i 2020, men dette tallet er ikke endelig fordi det fortsatt mangler rømningstall i 17 av 119 innmeldte saker med oppdrettslaks. Merk at disse tallene gjelder for laks. Regnbueørret og rensefisk kommer i tillegg. Hva disse rømningen får av betydning for villaksen i elvene våre, har Norske Lakseelver oppsummert i en kronikk i DN.

Lakselusas plager for villfisken blir nå også rettssak. Oppdretterne i PO4 har gått kollektivt til sak mot Staten ved Fiskeridepartementet. Rettssaken starter 8/2, og den vil bli overført på nett i de ti dagene den er tenkt å vare. Nettinformasjon finner du her.

Til slutt minner vi om seminarrekken vår på Teams nå i våres. En oversikt finner du her. Seminarene er åpne for alle forvaltningslag og enkeltgrunneiere i medlemselvene.

Kategori:

Villaksen i Namsen er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks

Publisert: 10. januar 2021
Tekst: NINA og Havforskningsinstituttet

Rømt oppdrettslaks har ført til store genetiske endringer i en fjerdedel av våre nasjonale laksevassdrag, viser ny rapport. 

Villaksen i Namsen er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks

Namsen er ett av de nasjonale laksevassdragene hvor det er påvist genetiske endringer. Foto: Eva Thorstad, NINA.

I Norge er det 53 laksevassdrag som er gitt spesiell beskyttelse mot menneskelige inngrep, såkalte nasjonale laksevassdrag. Alle disse er nå klassifisert med hensyn til genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks. 

Store genetiske endringer som følge av innblanding med rømt oppdrettslaks er påvist i en fjerdedel av de nasjonale laksevassdragene og moderate genetiske endringer er påvist i ytterligere en femtedel – blant disse er ett av våre største laksevassdrag, Namsen. 

Dette kommer fram i en ny rapport der NINA har samarbeidet med Havforskningsinstituttet om å kategorisere 239 ville laksebestander med hensyn til genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks.

Kategori:

Fiske på Finnmarkseiendommen

www.fefo.no / tel + 47 78 95 50 00  / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / Facebook  /  Instagram

Jan Henrik Hætta

seniorrådgiver kommunikasjon /

seniorráđđeaddi gulahallan  

mobiltlf 412 77 778 / servicetlf 78 95 50 00

https://www.fiskeguiden.no/a0e0fa01-7f48-4335-9c90-8a731ad14c81" alt="image001.jpg" />
Hjemmeside   -  Facebook  -  Instagram

Kategori:
Dato FOR-2020-12-16-2818
Departement Nærings- og fiskeridepartementet
Ikrafttredelse 01.01.2021
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV-2008-06-06-37-§16LOV-2008-06-06-37-§36LOV-2008-06-06-37-§37LOV-2008-06-06-37-§52LOV-2008-06-06-37-§59FOR-1977-06-03-6-§3
Kunngjort 18.12.2020   kl. 10.55
Journalnr 2020-1857
Korttittel Forskrift om forbud mot å fiske makrellstørje i 2021

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, § 36, § 37, § 52 og § 59 og forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard, og for norske fartøy også i farvann under andre lands jurisdiksjon og i internasjonalt farvann.

🔗

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske og lande makrellstørje i 2021. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

§ 3.Rapportering og havneanløp ved bifangst

Ved bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36.

Fartøy som har fått bifangst skal sende posisjonsrapportering og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften). Melding om havneanløp etter nevnte forskrift § 13 skal sendes senest fire timer før estimert anløp havn. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra firetimersfristen.

Fangst av makrellstørje kan kun landes til havner utpekt særskilt til dette formålet i ICCAT. Dersom fartøyet skal lande i utenlandsk havn, må fartøyet sende forhåndsmelding om havneanløp i samsvar med gjeldende krav i ICCAT.

§ 4.Forbud mot omlasting

Det er forbudt å omlaste makrellstørje.

§ 5.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften.

§ 6.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til og havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.