Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Villaksen i Namsen er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks

Publisert: 10. januar 2021
Tekst: NINA og Havforskningsinstituttet

Rømt oppdrettslaks har ført til store genetiske endringer i en fjerdedel av våre nasjonale laksevassdrag, viser ny rapport. 

Villaksen i Namsen er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks

Namsen er ett av de nasjonale laksevassdragene hvor det er påvist genetiske endringer. Foto: Eva Thorstad, NINA.

I Norge er det 53 laksevassdrag som er gitt spesiell beskyttelse mot menneskelige inngrep, såkalte nasjonale laksevassdrag. Alle disse er nå klassifisert med hensyn til genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks. 

Store genetiske endringer som følge av innblanding med rømt oppdrettslaks er påvist i en fjerdedel av de nasjonale laksevassdragene og moderate genetiske endringer er påvist i ytterligere en femtedel – blant disse er ett av våre største laksevassdrag, Namsen. 

Dette kommer fram i en ny rapport der NINA har samarbeidet med Havforskningsinstituttet om å kategorisere 239 ville laksebestander med hensyn til genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks.

Kategori:

Fiske på Finnmarkseiendommen

www.fefo.no / tel + 47 78 95 50 00  / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / Facebook  /  Instagram

Jan Henrik Hætta

seniorrådgiver kommunikasjon /

seniorráđđeaddi gulahallan  

mobiltlf 412 77 778 / servicetlf 78 95 50 00

https://www.fiskeguiden.no/a0e0fa01-7f48-4335-9c90-8a731ad14c81" alt="image001.jpg" />
Hjemmeside   -  Facebook  -  Instagram

Kategori:
Dato FOR-2020-12-16-2818
Departement Nærings- og fiskeridepartementet
Ikrafttredelse 01.01.2021
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV-2008-06-06-37-§16LOV-2008-06-06-37-§36LOV-2008-06-06-37-§37LOV-2008-06-06-37-§52LOV-2008-06-06-37-§59FOR-1977-06-03-6-§3
Kunngjort 18.12.2020   kl. 10.55
Journalnr 2020-1857
Korttittel Forskrift om forbud mot å fiske makrellstørje i 2021

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, § 36, § 37, § 52 og § 59 og forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard, og for norske fartøy også i farvann under andre lands jurisdiksjon og i internasjonalt farvann.

?

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske og lande makrellstørje i 2021. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

§ 3.Rapportering og havneanløp ved bifangst

Ved bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36.

Fartøy som har fått bifangst skal sende posisjonsrapportering og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften). Melding om havneanløp etter nevnte forskrift § 13 skal sendes senest fire timer før estimert anløp havn. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra firetimersfristen.

Fangst av makrellstørje kan kun landes til havner utpekt særskilt til dette formålet i ICCAT. Dersom fartøyet skal lande i utenlandsk havn, må fartøyet sende forhåndsmelding om havneanløp i samsvar med gjeldende krav i ICCAT.

§ 4.Forbud mot omlasting

Det er forbudt å omlaste makrellstørje.

§ 5.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje å ta prøver av fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften.

§ 6.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til og havressurslova § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.